Ви є тут

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушієм економіки, адже ефективність функціонування підприємств безпосередньо впливає на економічний розвиток та якісь життя населення. Наведено проблеми розвитку вітчизняного підприємництва, запропоновано ряд заходів, які б створили сприятливе конкурентне середовище для розвитку бізнесу в Україні. Вказано, що розвиток та розширення сектору малого й середнього підприємництва є одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні.
Здійснено аналіз статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання протягом 2010-2017 років паралельно зі структурним аналізом за видами економічної діяльності за окремими галузями. Визначено загальні риси, які притаманні вітчизняній економіці, значення відносної зміни кількості суб’єктів господарювання.
На сьогодні в Україні є багато проблем, що перешкоджають розвитку вітчизняного підприємництва, їх вирішення забезпечить підвищення ефективності підприємницької діяльності та розширення підприємницького сектору, приведе до зменшення частки тіньового бізнесу. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підтримці конкурентоспроможності підприємництва на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Ключові слова: підприємництво, конкурентоспроможність, суб’єкти господарювання, малі підприємства, середні підприємства, великі підприємства.
1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/paran3#n3 (дата звернення: 10.09.2015).
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV із змінами, внесеними до Закону України від 05.07.2012 №5063-VI. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/zakon1.rada.gov.ua.
3. Варналій З.С. Основи підприємництва: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2002. 239 с.
4. Варченко О.М. Обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2015. № 27. С. 101–106.
5. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. К.: ННЦ ІАЕ, 2004. 428 с.
6. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua
7. Куряча Н.В. Розвиток підприємницької діяльності та напрями її лібералізації. Ефективна економіка, № 11, 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
8. Лукащук В. Галузеві структурні зрушення розвитку підприємницького сектору України. Економічні інновації: зб. наук. пр. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2015. Вип. 59. С. 202–218.
9. Ляшенко О.М. Сучасні підходи до управління підприємством. 2015. С. 421–425.
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. 14-е видання. М: ІНФРА-М, 2003. 972 с.
11. Новікова О.Ф. Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку підприємств в сучасних умовах. Ефективна економіка, № 7, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
12. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 трав. 2107 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 294 с.
13. Романська О. Аналіз статистичних показників розвитку підприємництва в Україні у 2015 році. Національна платформа малого та середнього бізнесу. URL: http://platforma-msb.org/analiz-statystychnyh-pokaznykiv-rozvytku-pidpryyemnytstva-v-ukrayini-u-2015-rotsi/.
14. Сумець О.М., Тулар М.Б. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: навч. посіб. Київ: Хай.Тек Прес, 2008. 40 с.
15. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. 644 с.
16. Худокормов А.Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада: учебн. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 416 с.
17. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Предисл. В.С. Автономова; пер. с нем. М.: ЭКСМО, 2007. 864 с.
18. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: «Эксмо», 2008. 137 с.
19. Щодо ефективності підтримки та перспектив розвитку малого підприємництва у регіонах. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/903/.
20. Ястремська О.М., Райко Д.В. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 2, т. 3. С. 112–116.
21. Adam Smith. (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edited with an Introduction, Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin Cannan. London: Methuen. Vol. 1. 13.02.2019. URL: https://oll.libertyfund.org/titles/237.
22. Alfred Marshal. (1920).  Principles of economics. London: Macmillan and Co. 8th ed. 26.01.2019. URL: https://oll.libertyfund.org/titles/1676.
23. Doing Business-2018. Україна в рейтингу Світового банку легкості ведення бізнесу.  URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu.
24. McConnell Campbell R., Brue Stanley L. (2008). Macroeconomics: Principles, Problems, and Policies 17th ed.  New York: McGraw-Hill/Irwin. 488 p.
25. Richard Cantillon. (1959). Essai sur la Nature du Commerce en Général (edited with an English translation and other material by Henry Higgs, C.B. Reissued for The Royal Economic Society by Frank Cass and Co., LTD., London. 26.01.2019. URL:  https://oll.libertyfund.org/titles/285
26. Schumpeter, J. 1983 (1911). The Theory of Economic Development. USA: Transaction Publishers. 330 p.
27. Von Mises L. (1957). Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. New Haven: Yale University Press. 384 p.
ДолученняРозмір
PDF icon khaietska_o._2-2018_pdf.pdf (61)6.87 МБ