Ви є тут

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦУКРУ

У статті проведено моніторинг виробництва та споживання продукції бурякоцукрового підкомплексу. Розглянуто 
законодавче  регулювання  ринку  цукру  в  Україні.  Проаналізовано  обсяги  виробництва  цукру  квоти  «А»  в  розрізі 
бурякосійних  областей  України  за  останні  роки.  Запропоновано  напрями  удосконалення  механізму  державного 
регулювання ринку цукру в умовах глобалізації. 
Ключові слова: ринок цукру, державне регулювання, квоти, цінова політика. 

11 
 
Таблиця 4 – Динаміка мінімальних та максимальних інтервенційних цін на цукор, грн/т 
Мінімальна 
інтервенційна 
ціна, грн/т 
Максимальна 
інтервенційна 
ціна, грн/т 
Маркетинговий 
рік 
Назва та реквізити законодавчого акта 
без 
ПДВ 
вкл. 
ПДВ 
без 
ПДВ 
вкл. 
ПДВ 
2010/2011 
Наказ Мінагрополітики України «Питання діяльності Аграрного 
фонду на організованому аграрному ринку у 2010-2011 
маркетинговому періоді» від 23 лютого 2010 р., № 78 
5583,3  6700,0  6416,7  7700,0 
2011/2012 
Наказ Мінагрополітики України «Питання діяльності Аграрного 
фонду на організованому аграрному ринку у 2011-2012 
маркетинговому періоді» від 10 лютого 2011 р., № 17 
6416,7  7700,0  7083,3  8500,0 
2012/2013 
Наказ Мінагрополітики та продовольства України «Питання 
діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 
2012-2013 маркетинговому періоді» від 14 березня 2012 р., № 125 
5416,7  6500,0  6083,3  7300,0 
        Джерело: сформовано автором. 
 
Порівняння  динаміки  середніх  оптово-відпускних  цін  на  цукор  з  мінімальними  і 
максимальними  інтервенційними  цінами  свідчить,  що  фактичні  середні  ціни  реалізації  цукру 
значно  нижчі  як  мінімальних,  так  і  максимальних  інтервенційних  цін.  Таким  чином,  ще  один 
вагомий важіль державного регулювання ринку цукру виявився недієвим. 
Висновки. Результати дослідження переконують, що специфіка дії ринкових законів у сфері 
виробництва  і  реалізації  вітчизняного  цукру  потребує  запровадження  дієвого  механізму 
регулювання ринку цукру з використанням для цього системи адміністративних, організаційних, 
правових  та  економічних  важелів  з  урахуванням  світового  досвіду  та  національних  традицій 
функціонування цукробурякового підкомплексу. Існує потреба внесення змін до Закону України 
«Про  державне  регулювання  виробництва  і  реалізації  цукру»,  в  якому  слід  передбачити 
регулювання виробництва та функціонування ринку цукру в умовах членства України в СОТ та 
розширення співпраці з Європейським Союзом. 
Крім того, необхідне удосконалення державного цінового регулювання ринку цукру в Україні, 
що передбачає: по-перше, формування державного інтервенційного фонду цукром та здійснення 
державної  аграрної  інтервенції  з  метою  підтримки  належного  рівня  продовольчої  безпеки 
держави;  по-друге,  своєчасне  і  в  необхідних  обсягах  оперативне  застосування  товарних  і 
фінансових інтервенцій на цукор за реалізації його на організованому аграрному ринку, щорічне 
уточнення  мінімальних  і  максимальних  інтервенційних  цін  для  ефективного  застосування 
інтервенцій з урахуванням інфляції та індексів цін; по-третє, запровадження державних заставних 
закупівель  цукру  як  форми  кредитування  та  захисту  виробників  від  несприятливих  цінових 
коливань на аграрному ринку. 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1.  Закон  України  «Про  державне  регулювання  виробництва  і  реалізації  цукру»  від  17  червня  1999  р.  № 758  // 
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 268. 
2.  Постанова  КМУ  «Про  деякі  питання  державного  регулювання  виробництва  і  реалізації  цукру»  від  2  червня 
2000 р. № 868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2000-п 
3.  Постанова КМУ «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2011 р. 
до  1  вересня  2012  р.»  від  2  березня  2011  р.  №  179  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/179-2011-п 
4.  Інформація  про  підсумки  роботи  НАЦУ  “Укрцукор”  в  2011  році  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://sugarconf.com/custom/files/ua_2012_04/mat_conf/24-58.pdf 
5.  Закон  України  «Про  встановлення  тарифної  квоти  на  ввезення  в  Україну  цукру-сирцю  з  тростини»  від  30 
листопада 2006 № 404-V // Відомості Верховної Ради України, 2007. – № 4. – Ст. 39. 
6.  Наказ  Мінагрополітики  «Про  розподіл  між  суб’єктами  господарювання  обсягів  поставки  цукру  квоти  “А”  на 
внутрішній  ринок  у  період  з  1 вересня  2011  року  до  1  вересня  2012  року»  від  7  квітня  2011 р.  №  119  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://sugarua.com/ua/39/lists/1125 
7.  Оперативно-статистичні  матеріали  цукровиків  України  «Бурякоцукровий  комплекс  України»  –  К.:  Цукор 
України, 2012. – 201с. 
8.  Інформація  про  підсумки  роботи  НАЦУ  “Укрцукор”  в  2012  році  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://www.sugarconf.com/custom/files/ua_2013_03/40-66%20jar4uk.pdf (0) 9.  Постанова КМУ «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2012 р. 
до  1  вересня  2013  р.»  від  11  квітня  2012  р.  № 290  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/ 
laws/show/290-2012-п 
10.  Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. № 1877-ІV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2004 – № 49. – Ст. 527. 
11.  Постанова  КМУ  «Про  затвердження  обсягів  формування  державного  інтервенційного  фонду  у  2012/13 
маркетинговому періоді» від 05 березня 2012 р. № 172 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 
12.  Наказ  Мінагрополітики  «Питання  діяльності  Аграрного  фонду  на  організованому  аграрному  ринку  у 
2011-2012  маркетинговому  періоді»  від  10  лютого  2011  р.  №  17  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua 
13.  Наказ  Мінагрополітики  «Питання  діяльності  Аграрного  фонду  на  організованому  аграрному  ринку  у 
2012-2013  маркетинговому  періоді»  від  14  березня  2012  р.  №  125  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua 

ДолученняРозмір
PDF icon artimonova.pdf (61)499.15 КБ