Ви є тут

Удосконалення інструментів державної підтримки розвитку фермерських господарств, як складової соціального капіталу сільських територій

У статті розглянуто заходи з удосконалення державної підтримки фермерських господарств як складової соціального капіталу сільських територій. Доведено, що фермерські господарства мають слабку позицію у ринковому середовищі внаслідок особливостей їх економічної природи, що потребує використання дієвих інструментів державної підтримки. Систематизовано інструменти державної підтримки розвитку фермерських господарств у провідних країнах, яка спрямована на підтримку їх доходів, страхування ризику діяльності, сприяння збуту продукції тощо. Доведено необхідність у розробці регіональних програм підтримки малих фермерських господарств-виробників «нішевих» сільськогосподарських культур, які б передбачали компенсацію матеріальних витрат на її виробництво у розмірі 50 % від величини нормативів затрат. Розроблено порядок надання такої підтримки та визначено можливості фінансового забезпечення за принципом співфінансування об’єднаної територіальної громади і державних органів у співвідношенні 50:50. Доведено доцільність державної підтримки фермерів-початківців на основі надання гранту на створення сімейної тваринницької ферми. Систематизовно критерії, яким має відповідати фермер-початківець, щоб бути допущеним до конкурсу та основні документи для подання. Фінансову основу програми підтримки розвитку фермерських господарств з виробництва тваринницької продукції мають складати кошти місцевих об’єднаних територіальних громад та державного бюджету у співвідношенні 30:70. Визначено, максимальний розмір гранту на розвиток сімейної тваринницької ферми має становити: для розведення великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямів – не більше 60 %, свиней та птиці – 50 % від нормативних витрат, термін надання гранту 24 місяці. Аргументовано, що одним із напрямів формування соціального капіталу сільської території є розвиток соціального партнерства фермерських господарств із різними стейкхолдерами. Із цією метою запропоновано розвиток програми шкільного харчування у сільських територіях, на основі якої буде забезпечено якісне й безпечне харчування дітей шкільного віку, створення нового каналу продажу вирощеної продукції фермерами та інші позитивні аспекти у розвитку сільської території.
Ключові слова: фермерські господарства, державна підтримка, регіональна підтримка, грантова підтримка, соціальний капітал, сільська територія.

 

1. Cofré-Bravo G., Klerkx Laurens, Englera А. Сombinations of bonding, bridging, and linking social capital for farm innovation: How farmers confgure different support networks. Journal of Rural Studies. 2019. Vol. 69. P. 53–64. URL: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.04.004
2. Kenny D.C. Modeling of natural and social capital on farms: Toward useable integration. Ecological Modelling. 2017. Vol. 356. P. 1–13. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.04.010
3. Sun H., Hartarska V., Zhang L., Nadolnyak D. The Influence of Social Capital on Farm Household’s Borrowing Behavior in Rural China. Sustainability. 2018. Vol. 10, no 12. P. 43–61. URL: https://doi.org/10.3390/su10124361
4. Kehinde A.D., Adeyemo R., Ogundej A.A. Does social capital improve farm productivity and food security? Evidence from cocoa-based farming households in Southwestern Nigeria. Helion. 2021. Vol. 7, no. 3. P. 43– 52. URL: https://doi.org/10.1016/j.hrlion.2021.e06592
5. Mamiit R.J., Gray S., Yanagida J. Characterizing farm-level social relations’ influence on sustainable food production. Journal of Rural Studies. 2021. Vol. 86. P. 566–577. URL: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.014
6. Wolz A., Fritzsch J., Pencáková J. The impact of structural social capital on farm income in the Czech Republic. Agricultural economics. 2012. Vol. 52, no. 6. P. 281–288.
7. Bronisz U., Curie M., Heijman W. The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions. Scientifc Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture. 2014. Vol. 14 (XXIX), no. 4. P. 25–36.
8. Khadjavi M., Sipangule K., Thiele R. Social Capital and Large-Scale Agricultural Investments: An Experimental Investigation. The Economic Journal. 2021. Vol. 131. Is. 633. P. 420–449 URL: https://doi.org/10.1093/ej/ueaa050
9. Atack J., Bateman F. To Their Own Soil: Agriculture in the Antebellum North. Ames: Iowa State University Press, 1987.
10. Зарубіжний досвід розвитку ФГ (з прикладу США, Канади, Німеччини, Польщі). Електронна бібліотека ДДТУ ім. П.О. Сухого. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/77716604/?*
11. Биба В.А., Корінець Р.Я. Економічні аспекти державної підтримки фермерських господарств України. Агросвіт. 2018. № 11. С. 27–32.
12. Биба В.А., Корінець Р.Я. Організаційноекономічні засади підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах України. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 88–92.
13. Папцов А.Г. Механизмы регулирования рынков продукции растениеводства в ЕС. Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 7. С. 66–71. 14. Борнякова Е. В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству. Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и Право». Вып. 2. № 2–2. 2011. С. 10–15
15. Папцов А.Г., Набиев Т.Т. К вопросу о роли, сущности и эффективности государственного регулирования аграрного сектора в развитых странах. Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 2014. № 1 (39). С. 41–48.
16. Копитець Н. Г. Ринок яловичини в Україні: сучасний стан та перспективи. Економіка та управління АПК. 2015. № 1. С. 59–64.
17. Balezentis T., Ribasauskiene E., Morkunas M., Volkov A. Young farmers’ support under the Common Agricultural Policy and sustainability of rural regions: Evidence from Lithuania/ Land Use Policy. 2020. Vol. 24. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104542
18. Faysse N. Policies to support young farmers: an international review and a frst look from a Thai perspective. URL: https://www.researchgate.net/publication/321795855_Policies_to_support_y...
19. Школи як система покращення харчування. Продовольство та харчування у школах – новий вигляд. URL: https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-RU-WEB.pdf
20. Програми шкільного харчування сприяють зміцненню здоров'я, підвищенню рівня освіти та розвитку. URL: http://www.fao.org/publications/highlights-detail/ru/c/1107079/
21. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/stru
22. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12

 

ДолученняРозмір
PDF icon viborna_1_2022.pdf485.54 КБ