Автору

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 
До опублікування у фаховому збірнику наукових праць приймаються статті, які раніше не були опубліковані і не знаходяться на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях, та відповідають встановленим вимогам. 
 
Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту редколегії tezy_econ@ukr.net текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам. Файли необхідно називати прізвищем автора статті латиницею, наприклад, Ivanenko.doc. Якщо авторів кілька – то прізвищами перших двох авторів, наприклад, Ivanenko_Sydorenko.doc.
 
Мова статті: українська, англійська. 
Статті англійською мовою, які перекладені з української мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до вимог.
 
Терміни подання статей:
 • № 1 – до квітня (дата розміщення на сайті – червень поточного року);
 • № 2 – до жовтня (дата розміщення на сайті – грудень поточного року);
Вимоги до оформлення тексту:
Обсяг рукопису не менше 10 сторінок (текст статті разом з анотаціями українською та англійською мовами), оформлений у текстовому редакторі MS Word (файли з розширенням doc, docx).
Формат сторінки – А4, книжкова; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 2 см з усіх країв. 
Назва статті  прописним шрифтом; не допускається набір з використанням опції Caps Lock.
Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса).
Стиль тексту Звичайний (Normal).
Схеми, графіки, діаграми (далі – ілюстрації) і таблиці нумеруються.
 
Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий. Не рекомендується користуватися  автоматичною нумерацією. Таблиці розміщуються в тексті після першого посилання. Не допускається дублювання даних в таблицях і гафіках/рисунках.
Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора Equation Editor.
 
Ілюстрації. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 7 і вони мають бути розміщені в тексті. Книжковий формат. Кожну ілюстрацію надсилати окремим файлом у форматі  jpg.  300 dpi. Назва файлів включає прізвище автора статті та  порядковий номер ілюстрації.
 
Після  таблиць, схем та ілюстрацій обов’язково вказати посилання на джерело.
 
Стаття має бути структурована за такими елементами:
 • JEL – Тематичний класифікатор Journal of Economic Literature 
 • УДК 
 • ПІП автора (без заначення наукового ступеня чи звання/посади)
 • ORCID
 • Назва установи
 • e-mail кореспондентного автора
 • Назва статті
 • Анотація українською мовою не менше 1800 знаків
Короткий огляд отриманих результатів дослідження, предмет, мета, методологія. 
 
 • Ключові слова українською мовою 6–12 слів
 • Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень (Problem statement and analysis of recent research) 
У розділі висвітлюється постановка проблеми, її зв'язок з важливими науковими і практичними задачами, проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій  (мінімум – 15-20 посилань), в яких започатковано розв‘язання проблеми. Насамперед потрібно брати до уваги джерела, опубліковані за останні п’ять років, які мають індекс DOI.  Завершується розділ формулюванням завдань, які є невирішеними в досліджуваному напрямку.
 
 • Мета дослідження (The aim of the research) 
 • Матеріал і методи дослідження (Material and methods of research)
У розділі наводяться сучасні методи та методика проведених досліджень, застосування яких гарантує отримання достовірних результатів.
 
 • Результати дослідження та обговорення (Research results and discussion)
Виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. 
 
 • Висновки (Conclusions) 
Висновки з дослідження та перспективи подальших пошуків у цьому напрямі. 
 
 • Подяки (за потреби)
 • Відомості про конфлікт інтересів (за потреби)
 • Список літератури 
 • References
 • Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків,
 • Ключові слова англійською мовою 6–12 слів
 • Окремим файлом метадані на кожного автора на двох мовах – англійській, українській
Список літератури складається в порядку спогаду в тексті без застосування автоматичної нумерації. Посилання на літературу позначаються у тексті цифрою в квадратних дужках.
Обсяг використаних літературних джерел – не менше 20. Рекомендовано посилатися на джерела, що були опубліковані за останні 10 років (70%).  Слід уникати посилань на навчальну літературу та на свої роботи (не більше 15 %). 
До кожного джерела у списку літератури та референсу додається DOI або PubMed iD або послання на файл статті (за наявності).
Джерела наводяться мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015) (див. за посиланням).
 
References  – список літератури, оформлений за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань (Harvard) (див. зразок).
Назви періодичних українськомовних джерел подаються транслітерацією та англійською мовою (транслітерація онлайн).
 
 
Зразок references:

Avery, J.C., Hoffmann, P.R. (2018). Selenium, Selenoproteins, and Immunity. Nutrients. Sep. Vol. 10 (9), 1203 p. DOI: 10.3390/nu10091203

Razanov, S.F., Tkachuk, O.P. (2017). Intensyvna khimizatsiia zemlerobstva yak peredumova zabrudnennia zernovoi produktsii vazhkymy metalamy [Intensive chemicalization of agriculture as a prerequisite for contamination of grain products with heavy metals]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Technology of production and processing of livestock products]. Bila Tserkva, no. 1(134), pp. 66–71.

Vdovichenko, Yu.V., Zharuk, P.G. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku galuzi vivcharstva Ukrai'ny [State and prospects of development of the Ukrainian sheep industry]. Visnyk Dnipropetrovs'kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian University]. no. (31), pp. 135–138. Available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/ article/view/71

Batyr, Ju.G., Chujko, N.V., Hrapach, K.G. (2016). Investycijna strategija rozvytku agrarnoi' sfery [Investment strategy for the development of the agricultural sector]. Problemy zooinzhenerii' ta veterynarnoi' medycyny [Problems of zooengineering and veterinary medicine]. Issue 31(1), pp. 276–280.