Ви є тут

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «РИЗИК»

Розглянуто теоретичні розробки класичної та неокласичної теорії щодо підприємницького ризику. Проаналізовано трактування зазначеної категорії. Охарактеризовано ситуацію ризику, як ситуацію відносної невизначеності, в якій настання події ймовірно може бути визначено. Ризик був розглянутий з точки зору його сутності з виділенням таких основних елементів як можливість відхилення від передбачуваної цілі; імовірність досягнення очікуваного результату; можливість матеріальних та інших втрат, пов’язаних зі здійсненням вибраної в умовах невизначеності альтернативи. Зроблено висновок про існування ризиків, що є унікальними для кожного конкретного підприємства.

Ключові слова: ризик, історія дослідження ризику, види ризиків, класифікація ризиків, елементи ризиків.

 1. Маркс К. Капітал. Критика політичної економії / К. Маркс. – К.: Вид-тво політ. літ-ри України, 1982. – 932 с.
 2. Four introductory lectures on political economy: delivered before the University of Oxford / By Nassau W. Senior. – London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1852. – 76 р.
 3. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. –Т. 1. – 415 с.
 4. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / Ф. Найт // Альманах: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – 2004. – Вып. 5. – С. 124–130.
 5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
 6. Фридмен М. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск / М. Фридмен,
  Л. Дж. Сэвидж // Теория потребительского поведения и спроса: Вехи экономической мысли. – СПб.: Экономическая школа. – 1993. – Вып. 1. – C. 208–249.
 7. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкаи, Д. Мессена, Д. Лико и др.; пер. с венг. – М.: Экономика, 2009. – 133 с.
 8. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер. – М.:Эксмо, 2007. – 864 с.
 9. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне, П. Боутке, Д. Причитко; пер. с англ. Т.А. Гуреш. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 544 с.
 10. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. –
  Т. 1. – 536 с.
 11. Generally Accepted Risk Principles (GARP), developed by Coopers & Lybrand, 1996. Listing of principles [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.docstoc.com/docs/45583278/Generally-Accepted-Risk-Principles.
 12. Любунь О. С. Кредитний ризик / О. С. Любунь. – К.: Університет економіки та права «Крок», 2005. – 307 с.

 

ДолученняРозмір
PDF icon ryda_zabolotnyi_homoviy_ekon_1-2017.pdf296.39 КБ