Ви є тут

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Обґрунтовано необхідність розробки практичних рекомендацій щодо розвитку кооперативних відносин фер-
мерських господарств в Україні. Проведено аналіз діяльності фермерських господарств та визначено проблеми, які
необхідно вирішити для подальшого функціонування цієї категорії товаровиробників. Ідентифіковано основні чин-
ники, що стримують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості.
Окреслено пріоритетні напрями щодо підвищення ефективного функціонування вітчизняних фермерських госпо-
дарств із урахуванням досвіду провідних країн світу.
Ключові слова: фермерські господарства, кооперація, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, збут,
споживчі кооперативи, сільськогосподарські підприємства.

1. Максименко А.О. Погляд фермерів на перспективи розвитку фермерських господарств в Україні: соціологі-
чний аспект / А. О. Максименко, О. М. Говоруха // Український соціум. – 2014. – № 3. – С. 43–51.
2. Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С.В. Гринчук // Аг-
росвіт. – 2013. – № 2. – С. 17–20.
3. Макаренко Ю.П. Розвиток кооперації малих аграрних господарств у ринковій економіці / Ю.П. Макаренко
// Вісник Запорізького національного університету. – №4 (12). – 2011. – С.171–176.
4. Мазан Т.В. Розвиток фермерських господарств України з урахуванням світового досвіду / Мазан Т.В., Тка-
ченко В.П. // Агросвіт. – 2015. – № 10. – С. 43–47.
5. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику
[Текст]: монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. Артімонова [та ін]. – Біла Церква: Білоцерківський держ.
аграр. ун-т, 2011. – 260 с.
6. Тимченко Ю.В. Формування кооперативних організацій в Україні / Ю.В. Тимченко // Формування ринкових
відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 108–113.
7. Іванченко В.О. Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України / В.О. Іванченко //
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2014. – № 2 (2). – С. 127–130.
8. Хрипко С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання / С. Хрипко // Підприємниц-
тво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 36–39.
9. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 19.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/469/97–ВР. Дата звернення 15.05.2017 р.
10. Закон України «Про кооперацію» від 06.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087–15. Дата звернення 20.05.2017 р.
11. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Сост. Т. Шанина; под ред. А. В. Гордона.
Пер. с англ.– М.: Издательская группа «Прогресс» – «Прогресс-Академия», 1992. – 432 с.
12. Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А. В. Чаянов. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: Издание Книгосоюза, 1927. – 282 с.
13. Булавка Л.В. Зарубіжний досвід ведення особистих селянських господарств. Можливість і доцільність за-
стосування його в Україні / Л.В. Булавка // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 79–83.
14. Зубар І.В. Теоретичні аспекти розвитку кооперації малих фермерських господарств: світовий досвід та
практика / І.В. Зубар // [«Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі: Проблеми та перспек-
тиви»] : зб. матеріалів наук. конф. і навч.-практ. семінару, 28 серп. 2015 р. – 2015. – C. 85–90.

ДолученняРозмір
PDF icon byba_ekon_1-2017.pdf398.54 КБ