Ви є тут

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Розглянуто сучасний стан розвитку сільських територій, досліджено чинники, які стримують цей розвиток, доведено, що вони є наслідком непослідовної державної політики, обмеженості ресурсів місцевих бюджетів, неефективності органів місцевого самоврядування, відсутності повноважень і можливостей сільських жителів самостійно розв’язувати проблеми, низького рівня сільської кооперації та інформаційно-консультаційного забезпечення.

Обгрунтована роль місцевого самоврядування у процесі вироблення і прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку громади, за умови, що місцева адміністрація стає координатором розвитку, а населення – суб’єктом, що приймає рішення.

Запропоновано модель публічного управління орієнтованого на соціо-економічний розвиток сільських територій, в якій застосовується новий для України тип управління у ланцюзі держава–сільська рада–агробізнес–сільська громада. Базовим елементом такої моделі розвитку сільських територій є людиноцентризм.

Ключові слова: публічне управління, сільські території, сільська рада, агробізнес, сільська громада, державно-приватне партнерство, соціо-економічний розвиток. 

 1. European Commission (2013). Rural Development in the EU-Statistical and Economic Information. European Commission, April 2013.
 2. Лупенко Ю.О. Добробут сільського населення в пореформений період / Ю.О. Луценко // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 133–137.
 3. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
 4. Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору / М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 66–76.
 5. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави /
  П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 4–12.
 6. Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку /
  О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. – С. 99–110.
 7. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 3–10.
 8. Політика сільського розвитку на базі громад / За ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи, О.Л. Попової. – К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозування НАН України, 2015. – 70 с.
 9. Демографічний щорічник: Населення України за 2015 рік// Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 120 с.
 10. Fagioli Filippo Fiume. Strengthening the sustainability of rural areas: the role of rural tourism and agritourism/ Filippo Fiume Fagioli, Francesco Diotallevi, Adriano Ciani// Rivista di Economia Agraria, Anno LXIX. – 2014. – №2-3.– Р. 155–169.
 11. A better life in rural areas. Cork 2.0 declaration 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enrd.ec.europa.eu.
 12. Realising our Rural Potential.: Government launches the Action plan for rural devepopment – Monday 23rd January 2017.– 71 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ahrrga.gov.ie/app/uploads/2017/01/162404-rural-ireland-action-plan-web-2-1.pdf.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
 14. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 23.09.2015 № 995-р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2016 № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF.
 16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF.
 17. Keeling D. Management in Government/ D. Keeling. – London: Allen & Unwin, 1972.
 18. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. – Харків: Видавництво ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. – 236 с.
 19. Карамишев Д. В. Публічне управління як специфічний вид управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій / Д. В. Карамишев, В. П. Прасол // Інвестиції: практика та досвід: Аналіз. Прогнози. Коментар. – 2014. – № 24. – С. 156–160.
ДолученняРозмір
PDF icon danulenko_sokolska_ekon_1-2017pdf.pdf578.86 КБ