Ви є тут

Організація ведення екологічного обліку в умовах переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності

В статті розглянуто аспекти ведення екологічного обліку в умовах переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності. Впровадженням основ екологічного обліку в практичну діяльність займаються такі професійні організації бухгалтерів як Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants, IF АС), Асоціація дипломованих присяжних бухгалтерів (Association of Chartered Certifed Accountants, ACCA), Інститут присяжних бухгалтерів в галузі управлінського обліку (Chartered Institute of Management Accountants, CIMA) та ін. Аргументовано, що для набуття конкурентоспроможності на світовому ринку українським підприємствам необхідно створювати системи екологічного обліку та менеджменту. До зовнішніх причин і стимулів цього процесу, що дозволяє суттєво знизити негативний вплив на навколишнє середовище, належать зміна законодавства, що відповідає інституційній структурі та споживчим перевагам у зарубіжних країнах, застосування екологічного маркування, вплив громадської думки, екологічна ініціатива в межах ділової спільноти, екологічний аудит та екологічні стандарти, поширення практики «аудиту постачальника» і «етичних» інвестицій. Виділено особливості обліку та звітності щодо викидів парникових газів на підприємствах: можлива організація екологічного обліку як загальної величини викидів, так і з розбивкою по процесах виникнення парникових газів; метод розрахунку викидів є загальним з національною інвентаризацією. Встановлено, що відмінністю національної інвентаризації є відсутність чітких меж і набору джерел, немає заданого базового року. Виявлено, що міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) не розглядають складного питання обліку сертифікатів скорочення викидів парникових газів, однак їх цінність є істотною. Доведено, що все більша кількість компаній з країн, що розвиваються, мають у власності і продають сертифікати скорочення викидів вуглекислого газу, отримані відповідно до механізму чистого розвитку Кіотського протоколу. Обгрунтовано, що облік основних напрямів екологізації сільськогосподарського виробництва можливий в межах розробленої концепції екологоорієнтованого бухгалтерського обліку, включаючи теорію, методологію та організацію екологічного обліку торгівлі квотами в межах Кіотського протоколу в контексті глобалізації та інтеграції наявних моделей обліку в єдину міжнародну систему.
Ключові слова: екологія, сільськогосподарське підприємство, екологічний облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, бухгалтерський облік.

 

1. Лук'янихіна О.А., Богатиренко В.В. Вплив глобалізаційних процесів на екологічну безпеку. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. Суми: СумДУ, 2015. С. 70–71. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/12345 6789/43639
2. Гайдуцький П.І., Ходаківська О.В. Екологізація суспільної свідомості та розвиток агросфери. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 15–21.
3. Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України. Економіка України. 2015. С. 65–75.
4. Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні та правові засади розв'язання глобальних проблем зі зміни клімату. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 8. С. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8%281%29__18
5. Дячук О.А. Внесок України до нової глобальної кліматичної угоди. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 129–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_1_11
6. Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект / Аналітична доповідь; за заг. ред. В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. Київ: Заповіт, 2016. 208 с. URL: https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/11_24_2016/2016_Klima...
7. Очікуваний національно-визначений внесок України до нової глобальної кліматичної угоди: «Україна – 2030: політика розвитку і клімат». Київ, ПРООН в Україні, 2015. 402 с. URL: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=UKR
8. Сапожникова Н.Г., Эльвия Бурхан Кхудхур Мохаммед Али. Информация об экологической деятельности в корпоративном учете и отчетности. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 15. С. 22–29. URL: https://base.garant.ru/57604252/
9. Купалова Г. Методологічні та практичні аспекти статистичної звітності підприємств. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 10. С. 47–55. 10. Максимів Л.І. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування. Вісник САДУ: Економіка та менеджмент. Суми: Козацький вал, 2001. С. 123–129.
11. Теоретичні засади розвитку екологічного обліку / І.В. Свиноус та ін. Агросвіт. 2021. № 15. С. 20–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.15.20
12. Шмигель О.Є. Екологічний облік як інструмент управління природоохоронною діяльністю підприємства. Інноваційна економіка. 2018. № 5–6. С. 117–125. URL: http://inneco.org/index.php/ innecoua/article/view/303
13. Голик В.Р. Управлінський екологічний облік як складова управління підприємством. Економічний форум. № 2(52). 2018. № 3. С. 240–243. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/149481
14. Лепетан І.М. Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор. Агросвіт. 2019. № 12. С. 28–38. DOI: 10.32702/2306#6792.2019.12.28
15. Штик Ю.В., Щуренко М.В., Панасенко А.О. Екологічний облік: об'єкти, методи та звітність. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 233–239. URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/issue/vie...
16. Голик В.Р. Екологічний облік як складова управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 2. С. 218–222. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu. edu.ua/article/view/149481
17. Гангал Л.С. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 295–300. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_50
18. Лень В.С., Колівешко О.М. Екологічний облік: поняття та зміст. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 223–229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_33

 

ДолученняРозмір
PDF icon svinous_1_2022.pdf522.54 КБ