Ви є тут

МАКРОФІСКАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто необхідність вивчення макрофіскальних тенденцій надходження прямих податків до державного та місцевих бюджетів України в умовах зростання фінансових потреб уряду та необхідності забезпечення макрофіскальної стабільності.
Залишаються недостатньо вирішеними питання фіскального потенціалу прямих податків, методики його оцінки, визначення напрямів реформування з метою нарощування їх потенціалу.
Визначено тенденції надходження прямих податків в контексті загальних макрофіскальних тенденцій в Україні.
Проведено аналіз динаміки загального обсягу прямих податків, акумульованих у бюджеті; аналіз структури надходжень прямих податків до бюджетів різних рівнів та структурних зрушень; аналіз впливу макрофінансових та макроекономічних чинників на формування надходжень прямих податків.
Ключові слова: прямі податки, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємства.

 

 1. Алексеенко М. М. Действующее законодательство о прямых налогах : Исследование. С.-Пб.: Тип. М. Стасюлевича, 1879. 260 с.
 2. Виконання Державного бюджету. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477
 3. Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, чит. его имп. высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 гг.  СПб., 1912.  XV. 568 с.
 4. Иловайский С. И. Косвенное обложение в теории и практике.  Одесса: Тип. Шт. войск одеск. воен. окр., 1892.  202 с.
 5. Исаев А. А. Очерк теории и политики налогов.  Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. 175 с.
 6. Патлаевский И. И. Курс финансового права. Одесса: Тип. «Одесского вестника», 1885. 394 c.
 7. Рикардо Д.  Начало политической экономии и налогового обложения: избранное. М. : Эксмо, 2007. 960  с.
 8. Сміт А. Добробут націй: дослідження про природу та причини добробуту націй. (А. Сміт пер. з англ.). Київ: Port-Royal, 2001. 593 с.
 9. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку: монографія / А. І. Крисоватий та ін.; за наук. ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 460 с.
 10. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / А. М. Соколовська та ін.; за ред. Т. І. Єфименко.  Київ: ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2015. 444 с.
 11. Федосов  В. М. Налоги в системе государственно-монополистического капитализма.  М. : Финансы, 1969. 88 с.
 12. Atkinson A.B.б Stiglitz J.E. (1976).  The design of tax structure: Direct versus in direct taxationю. Journal of Public Economics . Vol. 6.  Iss. 1-2. pp. 55-75.
 13. Backhaus J. (1977). The Concept of the Tax State in Modern Public Finance Analysis. In: Schumpeter in the History of Ideas. Ed. by Y. Shionoya and M. Perlman. AnnArbor. The University of Michigan Press, рр. 65–94.
 14. Edgeworth F. Y. (1967). The Pure Theory of Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance. Ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London. Macmillan. N.Y. St Martin’s Press, pp. 119–136.
 15. Heller P. (2005). Under standing Fiscal Space. IMF Policy Discussion Paper. No. 4. 18 p.
 16. Holmes W. C. (1989).  Federal taxation of corporations, partners hips, and the irowners.  Chicago, Illinois. Commerce Clearing House, 467 p.
 17. International Tax Handbook 4th. – Edition Bloomsbury Professional  Ltd, Maxwelton House, 41–43 Boltro Road, Haywards Heath, West Sussex, RH161BJ, Nexia International 2013. URL: http://www.nexia.com/InternationalTaxHandbook
 18. Jones S. M., Rhoades-Catanach S. C. (2002).  Principles of taxation: advanced strategies.  Boston [etc.] .  McGraw-Hill. Irwin, XVII, 509 p.
 19. Mirrlees J. A. (1971). An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. The Review of Economic Studies.  Vol. 38. No. 2. pp. 175-208.
 20. Piekkola H. (1995). Capital in come taxation and tax criteria in international capital markets. University of Helsinki. Fac. of social sciences. Helsinki, 142 p.
 21. Poruchnyk A.,  Alina K. (2015).  Fiscal consolidation processes in the European Union.  International Economic Policy.  Vol 1, pp. 5–26.
 22. Ramsey F. P. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. The Economic Journal.  Vol. 37. No. 145,  pp. 47-61.
 23. Schneider F.,  Raczkowski K., Mrуz B. (2015).  Shadow economy and tax evasion in the EU. Journal of  Money Laundering Control.  Vol. 18.  Iss: 1, pp. 34–51.
 24. Socio-economic guidelines of fiscal policy:monogr. / Ternopil nat. econ. univ. ; [Piotr Jacek Bialowąs et al.] ; ed. by Andrzej Gospodarowicz, Andriy Krysovatyy . Ternopil, TNEU, 2016. 239 p.
 25. Wicksell K. A. (1967). New Principle of Just Taxation. In: Classics in the Theory of Public Finance / ed. by R. A. Musgrave, A. T. Peacock. London: Macmillan ; N. Y.: St Martin’s Press, pp. 72–118.
ДолученняРозмір
PDF icon boykodragan_2-2017.pdf850.96 КБ