Ви є тут

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНИЦТВА

Сформовано інформаційно-облікове забезпечення процесу управління витратами на підставі аналізу концептуальних і методичних основ управління витратами та основних факторів, що впливають на ефективність діяльності підприємств яєчного птахівництва. Запропоновано модель управління витратами підприємств яєчного птахівництва, що дозволить забезпечити взаємозв’язок показників економічної ефективності та економічності витрат. Систематизовано номенклатуру об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць, що сприятиме формуванню достовірної інформації з метою організації ефективного процесу управління бізнес-процесами підприємства. Удосконалено систему управління виробництвом з використанням методу «директ-костинг», що дозволить дієвіше здійснювати менеджмент та координування виробництва.

Ключові слова: управління, інформаційно-облікове забезпечення, система управління виробничими витратами, директ-костинг.

  1. Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии: [учебник для вузов] / Т.Ф. Тарасова, Э.А. Гомонко. – М.: Проспект, 2009. – 458 с.
  2. Білоусова І. М. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості / І. Білоусова // Бух. облік і аудит. – 2009. – № 9. – С. 3-5.
  3. Прозорова Н.В. Підвищення ефективності птахівництва на основі логістичного підходу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://market.avianua.com/?p=1196.
  4. Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання продукції сільськогосподарських підприємств: [затв. наказом МінАП України від 18 трав. 2009 р. № 132] // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 12. – С. 5-60.
  5. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник / С.Ф. Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.
  6. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 2. – С. 256-264.
  7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту:[підручник] / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.
  8. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учёт: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; [пер. с англ. Я.В. Со-колова]. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
ДолученняРозмір
PDF icon khomyak_tomilova_gavrik_ekon_1-2017.pdf372.59 КБ