Ви є тут

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Формування наукової методології дослідження стратегічної реструктуризації підприємств АПК опирається на дію 
економічних законів розвитку економічних систем, їх проявів у вигляді стійких закономірностей, наукових принципів, 
чинників та факторів впливу на її організацію. В цій сукупності економічні закони визначають об’єктивну необхідність 
врахування  їх  дії,  оскільки  їх  зміст  носить  об’єктивний  характер.  Закономірності  як  прояв  економічних  законів 
відображають  стійкі  причинно-наслідкові  зв’язки,  і  їх  дотримання  є  обов’язковою  вимогою  за  здійснення  будь-якої 
виробничо-господарської діяльності. 
Реалізація вимог дії економічних законів і їх прояву у вигляді стійких закономірностей потребує певних правил їх 
застосування,  що  здійснюється  на  основі  наукових  принципів.  При  цьому  в  дослідженні  виділяються  дві  групи 
принципів: загального і спеціального характеру. 
Дієва  реструктуризація    підприємств  АПК  не  може  бути  продуктивною  без  урахування  під  час  її  проведення 
сукупності  факторів  формування  агросистеми  в  тих  чи  інших  територіальних  утвореннях,  виробничого,  фінансово-
економічного, транскордонного факторів тощо. 
Всебічне  врахування  вимог  дії  економічних  законів,  закономірностей,  наукових  принципів  та  факторів  дозволяє 
сформувати  методологію  дослідження  реструктуризації  підприємств  АПК  та  механізми  її  здійснення  на  науково 
виваженій основі. 
Ключові слова: закони, закономірності, передумови, методи, чинники, фактори, методологія, інструментарій. 

1.  Державна  підтримка  агросфери:  еволюція  проблеми  /  О.М.  Бородіна,  М.Г.  Бетлій,  Н.М.  Головченко  та  ін.;  
За ред. О.М. Бородіної. – К., 2008. – 264 с. 
2.  Лункіна Т. Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями / 
Т. Лункіна // Економіка АПК, 2013, № 4. – С.37–39. 
3.  Месель-Веселяк  В.Я.  Форми  господарювання  в  сільському  господарстві  України  /  В.Я.  Месель-Веселяк  // 
Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С.13–23. 
4.  Ерохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) /С.А. Ерохін. 
– К.: "Світ знань", 2002. – 528 с. 
5.  Сторчака  Н.О.  Реструктуризація  підприємства:  теоретико-концептуальні  засади  /  Н.О.  Сторчака  //  Збірник 
наукових праць Сумського державного університету. – Суми: СДУ, 2013. – С.15–22. 
6.  Мазур А.Г. Закономірності та наукові принципи регіонального  управління в перехідний період / А.Г. Мазур // 
Збірник  наукових  праць  Міжнародної  науково-практичної  конференції  “Україна  на  порозі  ХХІ  століття:  економіка, 
державність”. – Вінниця: ВТЕУ, 2000. – С.26–31. 
7.  Генеза  ринкової  економіки:  терміни,  поняття,  персоналії  /  В.С.  Артемчук,  В.А.  Григорьев,  М.І.  Манилів,  
Г.Д. Шутак. – К.: Макгонне Плюс, 2004. – С.200–271. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_redko_ua.pdf (9)488.36 КБ