Ви є тут

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Висвітлено тенденції та розкрито причини кардинальних змін у напрямах зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору України. Проаналізовано виклики та проблеми, які перед ним постали з початку 2010-их років,
а також унаслідок активізації євроінтеграційних процесів з другої третини поточного десятиліття.
Обґрунтовано необхідність активного виходу підприємств аграрного сектору на нові ринки харчової продукції, а також зміцнення позицій у відносинах з традиційними торговими партнерами в країнах Європи, Азії та Африки. Встановлено, що індикатором підготовленості суб’єкта господарювання до проведення зовнішньоекономічної діяльності є наявність на підприємстві системи харчової безпеки, яка має бути адекватна моделі безпечності харчових продуктів та кормів, що функціонує в Європейському Союзі.
 Висвітлено ситуацію із формуванням національної системи технічного регулювання, впровадженням НАССР на підприємствах харчової промисловості та вимог програм-передумов в господарствах, що вирощують продукцію тваринного походження. Розкрито особливості та обґрунтовано передумови переходу підприємств і господарств аграрного сектору України на європейську модель харчової безпеки.
Ключові слова: аграрний сектор, підприємства та господарства, технічне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, харчова безпека.
 1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтова-
  риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Ст. 2125.
 2. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / Кваша С. М. та ін., за ред.
  С. М. Кваші. К.: ННЦ ІАЕ, 2013. 80 с.
 3. Саблук П.Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрямки та перспективи розвитку: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. 372 с.
 4. Лупенко Ю.О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектора України: завдання агроекономічної науки.Економіка АПК. 2015. №6. С. 6–10.
 5. Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів. Економіка і прогнозування. 2013. № 3. С. 105-115.
 6. Пугачов М.І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституціональних змін. Економіка АПК. 2017. №5. С. 12-18.
 7. Пугачов М.І., Мельник А.О. Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи. Економіка АПК. 2014. №4. С. 28 – 32.
 8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон України від 22.07.2014 р. № 1602-УІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18.
 9. Інклар Апекс. Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення та впровадження . Стандартизація, сертифікація, якість. 2011. №5. С. 16 – 20.
 10. Всеохоплююча стратегія імплементації Глави ІV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу ІV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №228- р. Урядовий кур’єр. 2016. №65.
 11. Віткін Л.М. Стратегія реформування системи технічного регулювання в Україні: Мехатронні системи: інновації та інжиніринг: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15.06.2017 р. С. 18-22. URL: er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/6599/1/MSIE2017_P018-0...
 12. Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. № 667. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/ ru/cardnpd?docid=248464285
 13. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Стат. збірник-2015. К., 2016. 495 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 14. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) . Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590/Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.10.2012 р. за № 1704/22016 п. 4.1- 4.5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12
 15. ISO/TS 22002-1:2009. Програма обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів. URL: https://www.iso.org/standard/44001.html
 16. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII.URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/page5
 17. ISO/TS 22002-3:2011 Програма обов'язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 3. Виробництво сільськогосподарської продукції. URL: https://www.iso.org/standard/57389.html
 18. Крисанов Д.Ф. Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу: монографія . К., 2016. 368 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf (4)
 19. Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва та обігу продукції та сировини тваринного походження Європейського Союзу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2014 р. №118. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0431-14
ДолученняРозмір
PDF icon varchenkokrysanov_2-2017.pdf (48)867.96 КБ