Ви є тут

Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств з виробництва молока

Стаття присвячена дослідженню складових чинників середовища функціонування суб’єктів господарювання галузі молочного скотарства та виявленню вектору їх впливу на ефективність господарської діяльності.
Обґрунтовано, що актуальність дослідження середовища функціонування суб’єктів господарювання галузі молочного скотарства зумовлена можливістю розробки ефективних стратегій розвитку.Встановлено істотний вплив чинників політико-правовогосередовища на стійкість розвитку галузі молочного скотарства, особливо інструментів державної підтримки. Аргументовано, що економічні умови функціонування молочного скотарства зумовлюють переважно загрози, прояв нових можливостей відбудеться за умови підвищення середньодушового рівня доходів населення, покращення сировинної бази. 
Встановлено двоїстістьвпливу соціальних чинників на розвиток галузі молочного скотарства, за переважання позитивного, а стратегічними пріоритетами соціальної політики держави мають стати:  благоустрій сільських територій, зміна тенденції зниження чисельності населення та відтоку висококваліфікованих спеціалістів, привабливість праце зайнятості для молодих фахівців.
Виявлено недостатній рівень техніко-технологічного забезпечення галузі молочного скотарства, що посилює негативний вплив на ефективний розвиток суб’єктів господарювання. Систематизовано чинники, які стримують ефективний розвиток сільгосптоваровибників з виробництва молока: низька дієвість та відсутність системності державної підтримки – 74% опитаних;  прояв диспаритету цін – 50,1%; критичний стан матеріально-технічної бази – 48,3%; низькі можливості у розширенні сільськогосподарських угідь – 46,7 %; нестача кваліфікованих кадрів – 45,9%.
Ідентифіковано заходи, які будуть прийняті менеджментом сільськогосподарських підприємств з метою нівелювання негативного впливу несприятливих чинників: 53,2% опитаних планують провести заходи щодо підвищення якості продукції; 42,3 % – удосконалити технологічний процес виробництва (доїння, годівлі, утримання); 26,5 % – збільшити поголів’я корів та покращити породний склад; 16,9 % – модернізувати будівлі ферм;  14,2% покращити умови праці.
Досліджено конкурентне середовище функціонування сільськогосподарських підприємств з виробництва молока на основі використання моделі 5 сил конкуренції та визначено рівень конкуренції серед товаровиробників, встановлено вплив сили постачальників та покупців, загрози появи нових конкурентів, наявність товарів-замінників молока.
Ключові слова: молочне скотарство, середовище функціонування сільгосппідприємств, чинники зовнішнього середовища, конкурентне середовище.
1. Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення.Агросвіт. 2017. №22. С. 23–27.
2. Радько В.І. Підвищення стійкості виробників продукції молочного скотарства: теорія, діагностика та функціональне забезпечення. Київ, 2018. 384 с.
3. Швець Ю.О. Вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ефективність стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки.  2016. № 1. С. 26–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_1_5.
4. Ходаківський В.М., Місевич М.А. Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств в контексті їх економічної ефективності. Агросвіт. 2017. № 3. С. 3–9.
5. Peng G. Ch.,Nunes M.B. Using PEST Analysis as a Tool for Refining and Focusing Contexts for Information Systems Research.6th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, Lisbon, Portugal.9-10 July 2007. P. 229–236. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1417274
6. Сисоєв В.В. Концептуальна модель механізмудіагностикидіяльностіпідприємства. БізнесІнформ.  2018.  № 4.  С. 411–418. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_59.
7. Набока Ю.В. Бізнес-середовище: характеристика, структура, розвиток, діагностика.Економічнийпростір. 2018.  № 138.  С. 192–200.
8. Про державнупідтримкусільськогогосподарстваУкраїни: Закон Українивід 24.06.2004 № 1877-IV. Редакція від 04.12.2020. Верховна Рада України. ЗаконодавствоУкраїни. URL: http://zakon2.rada.gov.ua.
9. Ціни на молоко-сировину продовжують знижуватися. Прес-служба Асоціації виробників молока.Agravery.com. 8 травня 2020.
URL: https://agravery.com/uk/posts/show/cini-na-moloko-sirovinu-prodovzuut-znizuvatisa
10. Impacts of the COVID-19 pandemic on the dairy industry: Lessons from China and the United States and policy implications. / W.Qingbin et al. Journal of Integrative Agriculture 2020.Vol. 19.Iss. 12. P. 2903–2915. DOI: 10.1016/S2095-3119(20)63443-8
11. Феняк Л.А. ПорушенняціновогопаритетуташляхийогоподоланнявекономіціУкраїни. Ефективнаекономіка.2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6358.
12. Експорт молока з України в 2019 роцімайжевдвічіперевищивімпорт. Аgronews.ua. 8 квітня 2020. URL: https://agronews.ua/news/ukraina-moloko/.
13.Чуже молоко: імпорт молочних продуктів набирає шалених обертів. Асоціація виробників молока (АВМ). 22 квітня 2020.URL:  https://greenpost.press/news/chuzhe-moloko-import-molochnyh-produktiv-nabyraye-shalenyhobertiv-i4889.
14. Українці торік отримали майже 3,7 трильйона доходів.  Державна служба статистики України. 01.04.2020. URL:  https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2909693-ukrainci-torik-otrimali-majze-37-triljona-dohodiv-derzstat.html
15. Зарплата в агрозросла на 22%. Державна служба статистики України. Landlord.ua. 3 лютого 2020.URL:  https://landlord.ua/news/zarplata-v-ahro-zrosla-na-22-derzhstat/.
16. Кісіль М. Скорочення інвестицій в агросектор може негативно позначитися на економіці. Інститут аграрної економіки.  Agropolit.com. 3 вересня 2019.URL:  https://agropolit.com/news/13351-skorochennya-investitsiy-v-agrosektor-moje-negativno-poznachitisya-na-ekonomitsi--ekspert.
17. Стратегіясприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року:розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 595-р.URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2019-%D1%80.
18. Козак О.А. Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Економіка АПК.  2018.  № 2.  С. 14–22.
19. Кернасюк Ю. Роботизаціямолочногоагробізнесу. «Агробізнес Сьогодні». 3 травня 2018.URL:  http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/10147-robotyzatsiia-molochnoho-ahrobiznesu.html.
20. Козак О.ТенденціїспоживаннямолочнихпродуктіввУкраїні. Впливпандемії.ТОВ "ІНФАГРО". 21 квітня 2020.URL:  https://infagro.com.ua/ua/2020/04/21/olga-kozak-predstavnik-ifcn-v-ukrayini-providniy-naukoviy-spivrobitnik-nnts-iae-tendentsiyi-spozhivannya-molochnih-produktiv-v-ukrayini-.
21. У мінусі: у 2019 роцідефіцитсировинного молока сягнув 379,2 тисячі тонн. Державна служба статистики України. Асоціації виробників молока. MILKUA.INFO. 21 лютого 2020.URL:  http://milkua.info/uk/post/u-minusi-u-2019-roci-deficit-sirovinnogo-moloka-sagnuv-3792-tisaci-tonn.
ДолученняРозмір
PDF icon shupyk_s._1-2021.pdf (73)1.11 МБ