Ви є тут

ЗАСТОСУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНИХ І НЕТАРИФНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Розглянуто інструментарій заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі з деталізацією тарифних і нетарифних обмежень. Доведено доцільність застосування тарифного квотування як методу регулювання апробованого практикою країн ЄС. Проведено аналіз показників регулювання міжнародної торгівлі та розраховано тарифний індекс обмеження торгівлі для країн ЄС та України. Розроблено рекомендації щодо розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України за рахунок удосконалення заходів тарифного і нетарифного регулювання.

Ключові слова: зовнішня торгівля, державне регулювання, тарифні і нетарифні обмеження, тарифне квотування, тарифний індекс обмеження торгівлі. 

1. Андрійчук В.Г. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін / В.Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. –2014. – №3 (74). – С. 4–15.

2. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: моногр. / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К.: КНТЕУ, 2010. – 469 с.

3. Іващук І.О. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму / І.О. Іващук // Схід: Аналітично-інформаційний журнал. – 2012. – №6(120). – С.30–37.

4. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / За ред. І. Бураковського та В. Мовчан. – К.: ІЕД, 2014. –139 с.

5. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною / За ред. В.М. Гейця. – К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.» НАН України, 2013. – 98 с.

6. Іванов Є. Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави /
Є. Іванов // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 76-82.

7. Борисенко О.П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації: монографія / О.П. Борисенко. – Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд», 2012. – 402 с.

8. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

9. World Integrated Trade Solutions [Text] / The World Bank // Mode of access: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wits.worldbank.org/ CountryProfile/Country/UKR/Year/2012/Summary.

10. Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів / Т.О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2013. – №3. – С. 105–115.

11. Щербата Н.З. Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі: монографія / Н.З. Щербата. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. – 199 с.

12. Nicita, Alessandro; Gourdon, Julien. A preliminary analysis on newly collected data on nontariff measures. – New York and Geneva: UNCTAD, 2013. – 24 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/itcdtab54_en.pdf.

13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article? art_id=24658 1344&cat_id=223223535.

14. Аналітична довідка Національної тристоронньої соціально-економічної ради про захист внутрішнього ринку та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника [Електронний ресурс]. – 30.07.2014. – Режим доступу: http://www.ntser.gov.ua.

15. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. [Електронний ресурс]. – 30.07.2014. – Режим доступу: http://www.wto.org.

 

ДолученняРозмір
PDF icon lobunets_malik_ekon_1-2017.pdf353.75 КБ