Ви є тут

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТА ЇХ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Розглянуто роль держави у вирішенні існуючих проблем фінансування вітчизняних підприємств в умовах ак-
тивізації європейської інтеграції. Досліджено характерні особливості сучасного європейського фінансування.
Розглянуто вплив Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною на поліпшення фінансування ма-
лого та середнього бізнесу, що позитивно впливатиме на розвиток як підприємств так і економіки в цілому.
Ключові слова: фінансове забезпечення, європейська інтеграція, вітчизняний бізнес, державна підтримка, єв-
ропейські програми, Угода про Асоціацію.

1. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова
доповідь / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т
екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 184 с.
2. Європейський проект та Україна: монографія / А. В. Єрмолаєв, Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська, О.О. Рез-
нікова [та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 192 с.
3. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association.
4. Рогінська Я.В. Що дасть малому та середньому бізнесу закон про державну допомогу? [Електронний ресурс]
/ Я.В. Рогінська – Режим доступу: http://eupublicprocurement.org.ua/
5. Співробітництво з міжнародними організаціями у сфері підтримки підприємництва та можливості, які воно надає
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2015/10/opysova_ chastyna_
do_prezentatsiyi.doc.
6. Блащук О. Знайдемо гроші в ЄС/ О. Блащук // Гроші. – 2016. – № 20. – С.18–22.
7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі // Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
8. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/eu-policy/assistance]
9. Нібулон // Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nibulon.com/
10. Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020". [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
11. Рейтинг Doing Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/data/ exploreeconomies/
ukraine
12. European Union // Оfficial website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu/europeanunion/
index_en.
13. European Bank for Reconstruction and Development // Оfficial website [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documen....

ДолученняРозмір
PDF icon polishuk_gunko_ekon_1-2017.pdf336.45 КБ