Ви є тут

Управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

У статті розглянуто складові управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, які включають інвестиційну стратегію, принципи та методи управління, об’єкти та суб’єкти менеджменту.
Узагальнено, що розширене відтворення – це постійно відновлювальний процес ведення виробничої діяльності у збільшених масштабах,  який у сільськогосподарських підприємствах здійснюється під впливом біокліматичних, економічних, соціальних чинників, які визначають його специфіку та характеризують використання ресурсів і виробничо-економічні відносини.
Аргументовано, що ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства доцільно розглядати як сукупність трудових, матеріальних, нематеріальних, фінансових, інноваційних та управлінських ресурсів певної кількості та якості, який спряє  досягненню цілей розвитку із урахуванням природно-кліматичних та економічних умов господарювання.
Обґрунтовано складові елементи управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, які включають: інвестиційна стратегію, цілі управління, чинники управління, принципи та методи управління на чинники, ресурси управління.
Систематизовано комплекс принципів як основу інструментів розробки і реалізації інвестиційної стратегії та доповнено загальноекономічними принципами і принципами планування, узгодженості інвестиційної стратегії. Доведено, що система менеджменту інвестиційними процесами включає управління розробкою та реалізацією окремих інвестиційних проектів, яке розглядається як складно організований, багаторівневий процес. Запропоновано за розробки інвестиційної стратегії виділені принципи доповнити принципом пріоритету вибору напрямів інвестиційної діяльності, що дозволить виділити проекти першочергової реалізації, які відповідають стратегічним цілям підприємства.
Аргументовано, що специфіка інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств зумовлена такими чинниками: природно-кліматичні умови, організаційно-економічний механізм господарювання, інвестиційний клімат (нормативно-правове регулювання інвестування), та особливості сільського господарства. Висвітлено, що основним завданням інвестиційної діяльності як елементу  відтворювальної системи підприємства є створення достатніх ресурсів на початковому етапі – на умовах простого відтворення, на другому етапі – на умовах розширеного відтворення.
Ключові слова: управління, інвестування, відтворення, ресурсний потенціал, сільськогосподарське підприємство.
1. Борхунов Н., Родионова О. Пропорции воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. АПК: экономика, управление. 2006. № 10. С. 13–18.
2. Василюк А.П., Василюк П.М.  Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування: монографія. Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. 125 с. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19870/1/Vasuljyk_monograf.pdf
3. Сатир Л.М. Організаційно-економічне забезпечення відтворення матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств: монографія. Біла Церква: БНАУ, 2012.  336 с. URL:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
4. Скурська Н.М. Відтворення земельноресурсного потенціалу аграрного виробництва.  Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти): кол. монографія / Відповід. ред. В.М. Трегобчук. Київ: ІЕ НАН України, 2003.  259 с.
5. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2006.  288 с.
6. Качан Д.А. Формування та відтворення складових матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК.  2015.  № 1. С. 83–89.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2015_1_20.
7. Свиноус Н.І. Роль і місце інвестицій у відтворювальному процесі сільськогосподарських підприємств. Агросвіт,  2020. № 13–14. С. 96–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96.
8. Свободин В.А. Определение величины и производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Экономика сельського хозяйства.  1987.  № 5.  С. 70–73, с. 70.
9. Россоха В.В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств: монографія.  Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. 444 с.  С. 397.
10. Федонін О.С. Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства, формування та оцінка: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004.  316 с.
11. Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование. Киев: Наукова думка, 1987. 174 с.
12.  Вишневська О.М. Ресурсний потенціал підприємництва. Економіка АПК.  2008.  № 12.  С. 32–37.
13. Попова О.Ю., Бєлоусова К.О. Ресурсний потенціал розвитку підприємства: сутність та принципи оцінювання. Розвиток сучасної логістично-орієнтованої економіки: зб. наук. пр. Донецького державного університету управління.  Донецьк: ДонНУУ, 2012.  Т. XIII. С. 190–199.
14. Пяткова Н.П. Стратегічний актив ресурсного потенціалу підприємства. Економіка і управління.  2014.  Т. 3.  С. 97–103, c. 68.
15. Lindsay R.  Murray,  Libby T. Beyond Budgeting or Budgeting Reconsidered? A Comprehensive Survey of NorthAmerican Managers’ Views. Management Accounting Research, March 2010. 
16. Войнаренко М.П., Єпіфанова І.Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011.  188 с.
17. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Київ: КНТЕУ, 2003. 398 с.
18. Грапко Н.В. Сутність та необхідність вартісного підходу в управлінні корпоративними фінансами. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць.  2008.  № 3, ч. 2.  С. 113–121.
19. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. Київ: Издательский дом «Максимус», 2001.  600 с.
20. Пуйда Г.В. Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2014.  № 1.  С. 226–231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_43.
ДолученняРозмір
PDF icon svynous_n._1-2021.pdf928.33 КБ