Ви є тут

Управління формуванням запасів матеріальних ресурсів підприємства

У статті розглянуто проблему формування доцільного рівня запасів матеріальних ресурсів логістичної системи виробничого підприємства. Констатовано, що у питомій вазі матеріальних ресурсів виробничих підприємств лідируюче місце займають запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, заготівок. Останні відносять до категорії виробничих запасів. А тому керування цим видом матеріальних ресурсів є одним із найактуальніших завдань для підприємств. У зв’язку із цим існує потреба в сучасному підході до проблеми керування запасами матеріальних ресурсів та економічної оцінки вигідності створення виробничих і комерційних запасів. І при цьому одним із важливих питань є визначення оптимального їх обсягу.
Встановлено, що при формуванні запасів матеріальних ресурсів необхідно одночасне дотримання вимог достатності їхнього обсягу для забезпечення нормального режиму функціонування логістичної системи підприємства, максимально можливого скорочення їхнього обсягу при одночасному підвищенні ступеня мобільності, мінімізації сумарних витрат, що пов’язані з утворенням запасів.
Запропоновано для практичного використання аналогову модель оцінки економічної ефективності впливу зміни величини запасу матеріальних ресурсів на порівняльний економічний ефект від логістичної діяльності підприємства. Ця модель враховує причинно-наслідкові зв’язки між натуральними (частковими) і вартісними (узагальнювальними) показниками системи керування запасами матеріальних ресурсів і надає можливість розрахувати порівняльний економічний ефект від зміни обсягу запасів на підприємстві. На практиці це надасть можливість економічно обґрунтувати рішення щодо необхідності формування запасів того чи іншого виду матеріальних ресурсів.
Показано, що на економічний ефект від функціонування логістичної системи виробничого підприємства має суттєвий вплив приріст основних і оборотних активів. Для визначення оцінки впливу приросту основних і оборотних активів на величину економічного ефекту запропоновано аналогову модель. Основними структурними елементами такої моделі є приріст капіталовкладень в основні активи, приріст прибутку від реалізації продукції, зміна логістичних вивтрат, ріст (економія) капіталовкладень в оборотні активи, зміна собівартості продукції. Вказані чинники мають пряме відношення до зростання амортизаційних відрахувань, приріст прибутку від прискорення оборотності запасів і приріст чистого прибутку.
З огляду на виконані дослідження встановлено, що економічний ефект утворюється сумарним дисконтованим чистим прибутком та величиною амортизації (за умови відсутності штрафів) за вирахуванням сумарних додаткових капіталовкладень у діяльність підприємства. Для обчислення економічного ефекту запропонована відповідна математична залежність.
Ключові слова: підприємство, запаси, розмір запасу, матеріальні ресурси, оцінка, порівняльний економічний ефект.
1. Barykin, S.E., Lukinskiy, V.V., Karpunin, S.A. (2012). Modely upravlenisa zapasamy na osnove integratsiyi finansovogo i materialnogo potokov v tsepyakh postavok [Inventory management models based on the integration of financial and material flows in supply chains.]. Audit i finansovyy analiz [Audit and financial analysis], no. 1,  pp. 72–81. Available at: https://auditfin.com/fin/2012/1/2012_I_03_03.pdf (2).
2. Bogatska, N.M. (2010). Analiz materialno-tekhicheskogo zabezpecheniy pidpryemstva [Analysis of material and technical support of the enterprise]. Ekonomichni nauky: ekonomika pidpryemstva [Economic sciences: economics of the enterprise], no. 10, p. 48. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/32.pdf (5).
3. Bortnik, S.M. (2014). Organizatsiia system materialno-tekhicheskogo zabezpecheniy pidpryemstv na osnovi logistychnogo pidkhodu [Organization of systems of material and technical support of enterprises on the basis of the logistic approach]. Visnyk Odeskogo natsionalnogo universitetu. Seriia «Economika» [Bulletin of Odessa National University], vol. 19, iss. 3, pp. 25–31. Available at:  https://core.ac.uk/download/pdf/153580066.pdf (5).
4. Brodetskiy, G.L. (2008). Upravlenie zapasamy [Inventory management]. Moskva, Eksmo. 352 p.
5. Voloshina, S.V. (2016). Economichnyy mechanism upravlinya efektyvnistyu vukorystanya materialnykh resursiv pidpryemstva [Economic mechanism for managing the efficiency of material resources of the enterprise]. Economika i suspilstvo [Economy and society]. Mukachevskyy dergavnyy universytet, no. 3, pp. 159–164. Available at:  http://elibrary.donnuet.edu.ua/335/1/Voloshyna_article_30_06_2016.pdf (5).
5. Garnik, M.M. (2011). Teoretychni aspekty vykorystania materialnykh resursiv promyslovykh pidpryemstv [Theoretical aspects of the use of material resources of industrial enterprises]. Nauka y ekonomika [Science and economics], no. 1 (12), pp. 121–123. Available at:  http: //www.nbuv. gov.ua/ portal/soc_gum/nie/2011_1/121-125.pdf.  
6. Karpenko, O.A., Kovalchuk, S.O., Efimova, E.O. (2012). Doslidjenia perevag logistychnogo pidkhodu pry organizatsiyi system materialno-tekhichnogo zabezpechenia pidpryemstv [Research of advantages of the logistic approach at the organization of systems of logistical support of the enterprises]. Upravlinia proektamy, systemnyy analiz i logistyka [Project management, systems analysis and logistics], no. 4, pp. 82–85. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR.
7. Kovalenko, A.E. (2019). Udoskonalenia upravlinia materialno-tekhicheskim zabezpecheniam pidpryemstva [Improving the management of logistics of the enterprise.]. Internauka [Interscience], no 11(13), pp. 32–38. Available at:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15752969131178.pdf (6).
8. Koshovuy, V.M. (2018). Evolyutsiia system upravlinia materialno-tekhicheskim zabezpecheniam pidpryemstv u suchasnykh umovakh [Evolution of management systems of material and technical support of enterprises in modern conditions]. Skhidna Evropa: Ekonomika, Biznes, Upravlinia [Eastern Europe: Economy, Business and Management], no. 1 (12), pp. 161–167. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/12_2018/29.pdf (3).
9. Linders, R.M., Firon, Kh.E. (2007). Upravlenie postavkamy i zapasamy [Supply and inventory management]. SPB, OOO «Viktoriia plyus», 768 p.
10. Hohlov, M., Lola, J. (2012). Logistychno-reinzhyniryngovyj pidhid do upravlinnja maateral’nymy resursamy pidprymstva [Logistics and engineering approach to the management of material resources of the enterprise]. Kharkiv, HNEU, 188 p.
11. Mat’e, E., Tiks’e, D. (1993). Materialno-tekhicheskoe obespechenie deiatelnosti predpriiatiy [Material and technical support for the activities of enterprises] : per. S frantsuzkogo. Moskva, Izd. Gruppa «Progress», 160 p.
12. Skovronek, Ch., Sariuch-Volskiy Zd. (2004). Logistika na predpriiatiy [Enterprise logistics]; per. s polsk. Moskva, Finansy i statistika, 400 p.
13. Sumets, A.M., Pelikhov, E.F. (2010). Logisticheskie raskhody i upushchenaia vygoda [Logistics costs and lost profits]. Logistika: problemy i recheniia [Logistics: problems and solutions], no 1, pp. 20–27.
14. Sumets, A.M. (2012). Algoritm otsenki vliianiia izmeneniia razmera zapasa materialnykh resursov na izmenenie ekonomicheskogo efekta v logistichesoy sisteme predpriiariia [Algorithm for assessing the impact of changes in the size of the stock of material resources on the change in the economic effect in the logistics system of the enterprise]. Vestnik Polotskogo gosudarstvenogo universiteta   [Polotsk State University Bulletin], no. 13, pp. 53–56. Available at: https://elib.psu.by/bitstream/123456789/362/1/Sumec_2012-13-p53.pdf (2).
15. Sumets, A.M.,  Bаzаrian, М.М., Fеdоrеnkо, М.М., Brоvkо, L.О. (2014). Upravlinia materialnymy zapasamy – klyuchovyy aspekt logistychnoy diialnosti suchasnogo pidpryemstva [Inventory management is a key aspect of the logistics activities of a modern enterprise] : monografiia. Kharkiv, Miskdruk, 256 p.
16. Stepanenko, T.O. Integrovane upravlinia materialnymy resursamy promyslovogo pidpryemstva [Integrated management of material resources of an industrial enterprise]. Strategiia ekonomichnogo rozvytku Ukrayny [Strategy of economic development of Ukraine], 2014, no. 35, pp. 132-139. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2014_35_19. 
17. Plakhuta, G.A., Stepanenko, O.V. (2012). Upravlinia materialnymy resursamy [Material resource management]. Lugansk, vyd-vo SNU im. V. Dalia, 192 p.
18. Shkoda, M.S. (2011). Udoskonalenia upravlinia materialno-tekhnichnym zabezpechenniam pidpryemstva [Improving the management of logistics of the enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats [Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine. Collection of scientific works]. Iss. 33, pp. 356–364. Available at:  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57890/5/Shkoda_Udoskonalennia_upravlinnia.pdf;jsessionid=46618853AAD76C0E879A7A61919C4EF0.  
19. Nitsenko, V., Abbas Mardani, A., Kuksa, I., Sudarkina, L. Additional opportunities of systematization the marketing research for resource conservation practice. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2018, vol. 40, no. 3, pp. 361–368. Article DOI:https://doi.org/10.15544/mts.2018.34.
20. Levis, H.T., Culleton, J.W., Steel, J.D. (1956). The Role of Air Freight in Physical Distribution, Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 186 p.

 

ДолученняРозмір
PDF icon sumets_a._1-2021.pdf (86)689.36 КБ