Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Стаття присвячена оцінці теоретичних і методичних підходів організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарського виробництва в Україні. На основі узагальнення думок науковців пропонується розглядати економічний механізм як сукупність об’єктивно існуючих взаємопов’язаних, стійких, повторюваних форм економічних відносин, який опосередковує всі взаємопов’язані економічні процеси – виробництво продукції, її реалізацію, відтворення ресурсів, у тому числі накопичення й інвестування, інновації, підвищення ефективності тощо, міжгалузеві та галузеві процеси.
Структура економічного механізму охоплює такі підсистеми: бюджетну, цінову, кредитну, податкову, страхову і тарифно-митну. Кожна із них має відносну самостійність і характеризується певними економічними категоріями. Перелічені підсистеми виступають як взаємопов’язані елементи, а взаємодія їх зумовлює синергетичний ефект функціонування економічного механізму як цілісної системи. В основі досягнення ефекту знаходиться оптимізація співвідношення державного регулювання аграрного сектору економіки та саморегулювання товаровиробників на основі адаптації до вимог ринку.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, організаційно-економічний механізм.
  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: http://www.slovnyk.net/
  2. Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник: в 2 т. / за ред. С.В. Мочерного. Львів: Світ, 2006.  Т.2. 2006. 568 с.
  3. Варченко О.М.,  Даниленко А.С. Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства.  Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. 2012. Вип.8. С. 5-10.
  4. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. К.: ІАЕ УААН, 2002. 430 с.
  5. Латинін М.А. Аграрний сектор економіки України: ме­ханізм державного регулювання. Х.: Вид-во: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 320 с.
  6. Зеленський А.В. Фінансове регулювання аграрного сектора України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: колективна монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016.  С.45-53.
  7. Фінансові механізми управління природокористуванням: монографія/ Костель М.В., Абрамчук М.Ю., Котенко Н.В. та ін. за заг. ред. В.М. Бороноса та І.Д. Скляр. Суми: Сумський державний університет, 2012. 351 с.
  8.  Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / Павлюк А.П, Покришка Д.С., Белінська Я.В. та ін. за ред. Я. А. Жаліла.  К.: НІСД, 2012. 104 с.
ДолученняРозмір
PDF icon karmangara_2-2017.pdf548.04 КБ