Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЯ» ТА «ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Доведено, що динамічний та ефективний розвиток інвестиційної діяльності є необхідною умовою забезпечення економічного зростання країни та забезпечення відтворювальної динаміки на інноваційній основі. Активізація інвестиційної діяльності зумовлює прояви економічного, екологічного, соціального ефектів на макро-, мезо- та мікрорівнях.
Узагальнено підходи зарубіжної та вітчизняної теорії інвестиційної діяльності, систематизовано методи державного регулювання інвестиційного процесу, що сприяло обґрунтуванню складових інвестиційного механізму. Висвітлено засоби пізнання та економічні категорії як інструмент пізнання функціонування інвестиційного механізму та фінансового регулювання діяльності інвестиційних інститутів, а також результатів та засобів цього пізнання, що використовуються у теорії та практиці дослідження проблем удосконалення інвестиційного механізму.
Виділено інформаційно-аналітичне забезпечення статистичними органами процесу вивчення інвестиційних процесів у розрізі основних форм інвестицій, виокремлено вкладення в основний капітал, які характеризують безпосередні інвестиції у відтворення основних фондів господарюючих суб’єктів. Охарактеризовано особливості інвестування діяльності сільськогосподарських підприємств та основні форми його здійснення. Обґрунтовано, що інвестиційна діяльність є одним із видів господарської діяльності, яка являє собою важливу форму реалізації економічних інтересів її учасників, а саме підвищення конкурентоспроможності, стабільності та сталості функціонування в умовах мінливого середовища сільськогосподарського підприємства.
Встановлено, що інвестиційна діяльність щодо забезпечення відтворення складових ресурсного забезпечення підприємств орієнтує вкладення капіталу на реалізацію наступних цілей: своєчасного оновлення основних засобів виробництва, запровадження нової або удосконаленої техніки, обладнання, технологій, нових високопродуктивних сортів рослин і порід тварин та ін., що приводить до істотних позитивних зрушень у виробничій діяльності. Охарактеризовано основні елементи проектної документації та порядок проведення їх експертизи.
Доведено, що інвестиційна діяльність щодо відтворення ресурсного забезпечення пов’язана із забезпеченням позитивної відтворювальної динаміки у процеси господарської діяльності, які досягаються взаємодією комплексу організаційно-економічних механізмів, та цілеспрямований розвиток сільськогосподарського підприємства й економіки галузі в цілому.
Висвітлено, що заходи, пов’язані із процесами відтворення ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств, забезпечують довгостроковий його сталий розвиток, що передбачає досягнення високих фінансових і економічних результатів, соціального та екологічного ефекту, при використанні наявних у розпорядженні підприємства ресурсів. Ці аспекти тісно пов’язані із формуванням відтворювальної політики сільськогосподарського підприємства на принципах сталого розвитку.
Ключові слова: інвестиція, інвестиційна діяльність, підприємство, інвестиційний ризик, ресурси, капітало-вкладення.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-89-99
 1. Keynes J. M. General Theory of Employment. Interestand Money. Collected Writings of John Maynard Keynes. London, Macmillan, 1973. 403 p.
 2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. Москва: Дело, 1997. 1008 с.
 3. Шарп У., Александр Г., Бели Дж. Инвестиции. Москва: Инфра-М, 2001. 1028 с.
 4. Черненко Д. С. Підходи до трактування поняття «інвестиції». Молодий вчений. 2015. № 10 (2). С. 98‒101.
 5. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560ХІІ URL: http://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення 02.04.2019).
 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/929_015 (дата звернення 22.04.2019).
 7. Конакова К. М. Генезис формування категорій «інвестиції» та «інвестиційна діяльність». Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 4. С. 40–45. 
 8. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2-х т., Т.1. Киев: Ника-Центр Эльга, 2001. 536 с.
 9. Сержанов В. В. Інвестиції та економічне зростання: емпіричний огляд. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2018. Вип. 29(1). С. 122‒125. 
 10. Ткачук І. І., Лядська М. В. Сучасні підходи до визначення сутності понять «інвестиції» та «інвестиційний проект». Молодий вчений. 2017. № 10. С. 1067–1070.
 11. Кухта П. Трактування поняття «інвестиції»: класичний і сучасний підходи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. 2011. Вип. 121‒122. С. 29‒33. 
 12. Зарицька Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес. Економіст. 2018. № 2. С. 6‒7.
 13. Zhu B., He J., Zhai S. How does local government’s information affect farmers’ agricultural investment: based on theoretical and empirical analysis. Cluster Computing, 2018. P. 1‒12. DOI: http://doi10.1007/s10586-018-2500-9.
 14. Caruso D., Conto F. Private capital in the rural development programme : The case of the Apulia Region, Southern Italy. Regional Statistics. 2018. Vol. 8. Issue 2. P. 3‒18. DOI: http://doi 10.15196/RS080209.
 15. Alho E. Assessing the willingness of non-members toinvest in new financial products in agricultural producer cooperatives: A choice experiment. Agricultural and Food Science. 2017. Vol. 26, Issue 4. P. 207‒222. DOI: http://doi10.23986/ afsci.64945.
 16. Bastiaens I. Investing in agriculture: A preference for democracy or dictatorship? British Journal of Politics and International Relations. 2016. Vol. 18. Issue 4. Рp. 946‒965. DOI: http://doi10.1177/1369148116656984.
 17. Granoszewski K., Spiller A. Farmers' decision behavior regarding investments in biogas production. Berichteuber Landwirtschaft. 2012. Vol. 90. Issue 2. Рp. 284‒301.
ДолученняРозмір
PDF icon svynous_n._1-2019.pdf7.72 МБ