Ви є тут

Теоретичні основи розвитку агропродовольчих систем в умовах глобальних змін

У статті розглянуто концепцію системної економіки як напряму в економічній теорії на основі узагальнення положень неокласичної, інституціональної та еволюційної теорій, яка базується на поєднанні процесів створення, функціонування, взаємодії та трансформації економічних систем. Узагальнено підходи до розуміння категорії економічна система, яка охоплює процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, а також зв’язки між товаровиробниками і споживачами матеріальних благ та послуг. Аргументовано, що структура та механізм функціонування економічних систем базується на кібернетичних, інформаційних та організаційних теоретичних принципах загальної теорії систем. Доведено, що на основі наукових напрямів загальної теорії систем, синергетики, теорії змін, теорії катастроф та інших ізоформізм проявляється не лише як подібність або чітка відповідність побудови систем, а також як спільність в їх функціонуванні та розвитку. Обґрунтовано, що складна економічна система має емерджентну синергетичну поведінку, її розвиток базується на основі нерівноважних відхилень критичних точок біфуркацій. Виявлено, що складні економічні системи мають високу невизначеність поведінки та орієнтуються у стратегічному розвитку на пошук шляхів саморозвитку, пошуку нереалізованих резервів, що обумовлює досягнення якісно нового стану системи. Доведено, що основними чинниками, які зумовлюють порушення стійкості функціонування агропродовольчих систем та досягнення їх збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку, є інновації та засади сталого розвитку. Систематизовано чинники сучасного розвитку агропродовольчих систем, які мають негативний та позитивний вплив на їх стійкість, урахування яких необхідно забезпечити за обґрунтування варіантів їх розвитку на основі цілеорієнтованого управлінського впливу на них. Висвітлено, що агропродовольчі системи функціонують в умовах багаторівневого середовища та виділено стратегічні пріоритети їх розвитку на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Наголошено, що агропродовольчі системи впливають на розвиток сільських територій та спроможні забезпечити стійкість гомеостатичної системи. Поглиблено дефініцію категорії агропродовольчі системи та узагальнено їх специфічні особливості, тренди розвитку, виклики та загрози у напрямі досягнення цілей сталого розвитку.
Ключові слова: економічна система, агропродовольча система, сільські території, сталий розвиток, інновації, глобалізація.
 
1. FAO. The future of food and agriculture: Trends and challenges. 2017. URL: https://www.fao.org/3/ I6583e/I6583e.pdf
2. The Future Challenges of Food and Agriculture / O. Calicioglu et al. An Integrated Analysis of Trends and Solutions. 2019. No 11. 222 p. URL: https://doi. org/10.3390/su11010222
3. Горлачук М.А. Агропродовольчий ринок в умовах глобалізації: світовий досвід регулювання та інфраструктурно-інституційного розвитку. Науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. 2019. № 5–6. URL: https://doi:10.37332/2309-1533.2019.5-6.6
4. Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability / G.M. Kaletnik et al. Int. J. Manag. Bus. Res. 2019. No 9 (4). P. 176–186.
5. Економічна енциклопедія / С.В. Мочерний відп. ред. Вид. «Академія». 2002. Т 3. 951 с.
6. Ellman M., Kornai J. Economics, methodology and policy. Cambridge Journal of Economics. 2021. Vol. 45. No 2. P. 371–390. URL: https://doi.org/10.1093/ cje/beaa056
7. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов. Системные исследования. 1969. С. 34–35.
8. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения. Вестник РАН. 2011. № 9. С. 794–808.
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. Москва: Дело, 1999. 800 с.
10. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. Москва: Финстатинформ, 2000.
11. Домбровський О.Г. Економічна система у вимірах синергетики: часовопросторовий контент. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1788
12. Касьянова Н.В., Кавун І.С. До проблеми запобігання хаосу економічних систем. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2018. Вип. 16. С. 978–982.
13. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. 1979. 512 с.
14. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. Київ: Основа, 1995. 528 с.
15. Крисанов Д.Ф., Варченко О.М. Аграрноекономічні системи в умовах посилення екзогенної та ендогенної турбулентності. Економіка та управління АПК. 2020. № 2. С. 7–21.
16. Brief history of agricultural systems modeling / Jones J.W. et al. Agricultural systems. 2017. Iss. 155. P. 240–254.
17. TEEB for Agriculture & Food: an interim report, United Nations Environment Programme, Geneva, Switzerland. 2015. URL: http://img.teebweb.org/ wp-content/uploads/2015/12/TEEBAgFood_Interim_ Report_2015_web.pdf
18. Food Systems and Natural Resources / H. Westhoek et al. A Report of the Working Group on Food Systems of the International Resource Panel. 2016. URL: https://www.resourcepanel.org/sites/default/fles/ documents/document/media/food_systems_summary_report_english.pdf
19. Ericksen P.J. Conceptualizing food systems for global environmental change research. Global Environmental. Change. 2008. No 18(1). P. 234–245.
20. Pingali P.L. Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. No 109 (31). P. 12302–12308.
21. Food security: the challenge of feeding 9 billion people / H.C.J. Godfray et al. Science. 2010. No 327 (5967). P. 812–818.
22. Global Agriculture. Agriculture at a crossroads. 2017. URL: www.globalagriculture.org/report-topics/ food-speculation.html

 

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_1_2022.pdf513.3 КБ