Ви є тут

Сучасні аграрні кризи і складові стійкості харчової індустрії України

Проаналізовано й систематизовано основні системні загрози і проблеми у розвитку аграрного сектору, які супроводжувалися трансформаційним спадом та появою повторюваних аграрних криз. Встановлено, що наслідки спаду в сільському господарстві корелюють з масштабами виробництва продукції потужностями харчової індустрії, але зі зміщеними часовими межами. Аргументовано, що, насамперед, аграрна криза охоплює сільськогосподарське виробництво, а пізніше, з певним лагом, інші галузі та сектори агропродовольчого комплексу. Розкрито особливості прояву аграрних криз 2008–2009, 2014– 2015 й 2020–2021 рр. та проаналізовано міжкризові періоди, ідентифіковано причини і наслідки значних коливань у обсягах виробництва продукції підприємствами харчової індустрії. Встановлено, що досягнення докризового (1990 р.) рівня випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулося за шість років після проходження «дна» трансформаційного спаду, а сільськогосподарської продукції – через двадцять років. Зроблено висновок, що пандемія коронавірусної інфекції спричинила кризу в усьому світі та аграрну кризу в Україні, а відчутним її наслідком стало ослаблення стійкості через зниження обсягів випуску харчової продукції. Наголошено, що за таких умов постає необхідність у систематичному аналізі основних загроз і ризиків в аграрній сфері та розробці дієвих заходів щодо мінімізації їх негативного впливу на її стійкість. Систематизовано складові збереження і посилення стійкості харчової індустрії на основі задоволення переробних потужностей у безпечній і якісній сировині, проведення технологічної модернізації переробно-харчових підприємств, завершення формування національної системи харчової безпеки, наближення законодавства про санітарні і фітосанітарні заходи щодо охорони тварин і рослин до законодавства ЄС. Встановлено, що впровадження НАССР на потужностях харчової індустрії потребує комплексного вирішення низки проблем у кормо-виробничо-харчовому ланцюжку «від поля до столу». Доведено, що практичне дотримання вимог гігієни, безпеки та якості гарантуватиме безпечність продукції тваринного походження. Аргументовано, що дотримання операторами ринку відповідності технологій виробництва, обігу та використання кормів вимогам національної нормативної бази, які гармонізовані з Директивами ЄС, технічними регламентами, стандартами, настановами належної практики, та імплементація базових принципів, методичних підходів й нормативних актів Співтовариства у сферу вітчизняних санітарних та фітосанітарних заходів, формують єдине нормативно-правове поле ветеринарно-санітарних і фітосанітарних вимог для операторів ринку кормів. Результатом цього стане перехід на якісно вищий рівень вимог у ланцюзі «з поля до столу», забезпечується його неперервність та підвищується рівень відповідності нормативам безпечності і якості продукції тваринництва.
Акцентовано увагу на тому, що просування аграрного сектору України через інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС супроводжується появою нових розбіжностей і неузгодженостей між вітчизняними та європейськими вимогами, що потребує оперативного внесенням змін у нормативно-правову базу та їх впровадження у реальну практику корпоративних структур агропродовольчого сектору. Доведено, що за таких умов буде досягнуто забезпечення переробних потужностей безпечною і якісною сільськогосподарською сировиною та виробництво конкурентоспроможної агропродовольчої продукції, що сприятиме підвищенню стійкості харчової індустрії.
Ключові слова: аграрна криза, ринкова турбулентність, тренди розвитку, стійкість харчової індустрії, нормативно-правова база виробництва продуктів тваринництва.

 

1. Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. Київ: АДЕФ Україна, 2009. 391 с.
2. Петруха С.В. Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз. Агросвіт. 2017. № 4. С. 16–34.
3. Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ) у 2021 році (остаточні дані). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/pr/ipp_vd_m/ipp_vd_m_u/a....
4. Індекс сільськогосподарської продукції у 2021 році (попередні дані). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/01/05.pdf.
5. Статистичний щорічник України за 1998 рік. Держкомстат України. Київ: Техніка, 1999. 438 с.
6. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ. Офіційний вісник України. 2000. № 46.
7. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР (згідно із Законом України від 18.05.2017 р. № 2042-УІІІ). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970771.html.
8. Інтеграція продовольчого комплексу України до внутрішнього ринку Європейського Союзу: процеси і проблеми. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія / Д.Ф. Крисанов та ін. Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 64–70.
9. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1704-12.
10. ISO/TS 22002-1:2009. Програми обов’язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів. URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:ts:22002:-1:ed-1:v1:ru
11. ISO/TS 22002-3:2011. Програми обов’язкових попередніх заходів із забезпечення безпечності харчових продуктів. Частина 3. Виробництво сільськогосподарської продукції. URL: https://www.iso. org/ru/standard/57389.html
12. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970771.html.
13. Торік 380 українських підприємств скористалися правом експорту власної продукції до ЄС. 5 січня 2022. URL: https://agropolit.com/news/22894-torik-380-ukrayinskih-pidpriyemstv-skor...
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР (в редакції Закону України від 22.07.2014 р. № 1602-VІІ). URL: http://www.fortetsya.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id....
15. Сільське господарство України. Статистичний збірник. 2020. Київ: Держстат України, 2021. 230 с.
16. Настанови з сертифікації сільгоспвиробників відповідно до добровільного стандарту GLOBAL G.A.P./ USAID. Проект Агроінвест. Київ, 2015. 44 с.
17. Слива Ю.В. Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції, що імпортується в ЄС. Видано за сприяння Посольства Великобританії в Україні. Київ, 2015. 50 с.
18. Практичний довідник аграрного експортера до ЄС. Вип. 1. «Консультування України в питаннях аграрної торгівлі – в рамках Повної та Всеохоплюючої Угоди про вільну торгівлю (ПВУВТ) між ЄС та Україною». Київ-Берлін, 2016. URL: http:// agritrade-ukraine.com/images/ATU/Бібліо/Практичний_довідник.pdf. 141 с.
19. Органічне виробництво в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a...ffd1&title =Organichne VirobnitstvoVUkraini.
20. Крисанов Д.Ф. Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу: монографія. Київ, 2016. 368 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf.
21. Бокій О.В. Стійкість функціонування продовольчої системи в нестабільних макроекономічних умовах. Продовольчі ресурси. 2018. № 11. С. 21–32.
22. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України: кол. моногр. / О.В. Шубравська та ін. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2017. 440 с.
23. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ст. 64. Нормативно-правове наближення. Угода 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
24. Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р. Київ. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248928183
25. Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)». URL: agro.me.gov.ua › npa › pro-zatverdzhennya. С.2.
26. Про безпечність та гігієну кормів: Закон України № 2264-VІІ від 21.12.2017. Офіційний вісник України. 2018. № 9.
27. Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України № 2042- VІІ від 18.05.2017. Розділ ІХ. Відповідальність за порушення цього Закону, законодавства про харчові продукти та корми. Офіційний вісник України. 2017. № 55.
28. Держпродспоживслужба та проект Safoso спільно розробили пілотний проект щодо контролю сирого молока на території чотирьох областей. Держпродспоживслужба. 26 лютого 2019 року. URL: https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozhivsluzhbata-proekt-safoso-spilno-...
29. Усе більше областей готові долучатися до пілотного проєкту із запровадження програми контролю сирого молока. Держпродспоживслужба. 25 лютого 2021 року. URL: https://dpss.gov.ua/news/use-bilshe-oblastej-gotovi-doluchatisya-do-pilo....
30. Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів: Наказ Міністерства аграрної політики України від 12.03.2019 №118. Офіційний вісник України. 2019. № 52. Ст. 1815.
31. Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин: Наказ Міністерства аграрної політики України від 08.08.2019 № 447. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33934.html.
32. Кравченко І., Висоцька І. Нові вимоги до безпечності молока: нові виклики перед операторами ринку. Економіка і менеджмент. 2019. № 7. С. 8–15.
33. До вторгнення РФ в Україну банк очікував зростання економіки на 3,2 % за підсумками поточного року. Падіння ВВП України на 45% і зростання бідності: прогноз Світового банку.11.04.22. URL: https://tsn.ua/svit/padinnya-vvp-ukrayini-na-45-i-zrostannyabidnosti-pro....

 

ДолученняРозмір
PDF icon shust_1_2022.pdf664.53 КБ