Ви є тут

Стратегічні пріоритети розвитку фінансового ринку в Україні

У статті проаналізовано сучасний стан фінансового ринку України та оцінено динаміку його розвитку в межах запровадженої фінансово-кредитної політики держави в умовах військової агресії з боку російської федерації. Виокремлено та обґрунтовано основні чинники впливу на тенденції розвитку вітчизняного фінансового ринку. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення підтримки фінансово-економічної системи країни через використання різних видів цінних паперів як ефективних фінансових інструментів залучення інвестиційного капіталу для відновлення знищеної інфраструктури, промислових об’єктів та подальшого розвитку усіх галузей економіки України у воєнний та післявоєнний періоди. Сьогодні не викликає сумніву, що подальший розвиток фінансового ринку залежить від наявності та доступності різноманітних джерел інвестиційних ресурсів, що будуть спрямовуватися на підтримку економічного розвитку України. Проведено аналіз низки чинних вітчизняних нормативно-правових актів щодо спрощення залучення інвестицій та розширення переліку фінансових інструментів. Висвітлено підходи до організації державного регулювання питань емісії, обігу, викупу та погашення нових цінних паперів. Обґрунтовано вплив цифровізації економічних процесів на появу інноваційних фінансових інструментів таких як депозитних сертифікатів банку, інфраструктурних та «зелених» облігацій. Доведено, що активізація операцій з розміщення та обігу депозитних сертифікатів банку сприятиме пожвавленню фондового ринку та забезпечить притік інвестиційного капіталу до банківської системи України. Водночас випуск інфраструктурних та «зелених» облігацій дозволило залучити фінансування для підтримки екологізації фінансової системи України. Здійснено аналітичний огляд особливостей емісії та обігу інноваційних фінансових інструментів у міжнародному просторі та європейських країнах зокрема. Проаналізовано основні характерні ознаки світового фінансового ринку, розкрито досвід провідних держав світу з організації та використання альтернативних фінансових інструментів. Обґрунтовано доцільність використання механізму проєктного фінансування з огляду на появу альтернативних фінансових інструментів залучення інвестиційних коштів через розкриття їх сутності, призначення та особливостей застосування. Окреслено напрями імплементації зарубіжного досвіду застосування механізму проєктного фінансування у національній економіці. Визначено вплив траєкторії попереднього розвитку та функціонування фінансового ринку України на сучасні інвестиційні процеси країни. На основі узагальнення світового досвіду обігу інноваційних фінансових інструментів з урахуванням особливостей функціонування вітчизняного фінансового ринку визначено основні стратегічні пріоритети розвитку фінансового ринку в Україні, зокрема формування сприятливих умов розміщення капі талу для потенційних інвесторів; підвищення ліквідності сучасних фінансових інструментів; впровадження низки податкових пільг із контролем їх належного застосування; забезпечення надійних державних гарантій захисту іноземних інвестицій; створення інструментів зниження ризиків здійснення фінансових операцій; включення українських цінних паперів до міжнародних індексів; імплементацію міжнародних стандартів функціонування інфраструктури ринків капіталу тощо. Запропоновано практичні рекомендації щодо мінімізації ризиків у процесі реалізації інвестиційних проєктів з урахуванням умов українського законодавства та бізнес-середовища.
Ключові слова: фінансові інструменти, депозитні сертифікати банку, інфраструктурні облігації, зелені облігації, військові казначейські зобов’язання, інвестиційний капітал, проєктне фінансування, податкові пільги.

 

1. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: кол. моногр. / за ред. В.Г. Баранова, О.М. Гончаренко. Харків: «Діса плюс», 2019. 370 с.
2. Внукова Н.М. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія. Харків: ТО Ексклюзив, 2014. 218 с.
3. Іоргачова М.І., Ковальова О.М., Коцюрубенко Г.М. Фінансовий ринок України: сучасний стан основних сегментів. Електронний журнал Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8654
4. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 442 с.
5. Татарин Н.Б., Петрович А.З., Педченко І.І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України. Young Scientist. 2020. № 3 (79). С. 273–277.
6. Шишпанова Н.О., Іванов А.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Modern economics. 2017. № 1. С. 66–72.
7. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97–115.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів: Закон України від 19.06.2020 р. № 738-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
9. Національний депозитарій України. НДУ зареєстрував перший випуск депозитних сертифікатів банку. 29 грудня 2021 р. URL: https://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11971%3A2021...〈=en
10. Рефінансування банків: кол. моногр. / за ред. Н.П. Шульги. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 324 с. 11. Данилишин Б. Ресурси України для фінансової стабільності під час війни та відбудови. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/22/686099/index.amp
12. Загірняк Д., Данилко В., Іщенко С., Лига Д. Стратегічна стійкість в умовах глобалізації економіки як антикризовий інструмент. Вісник національного технічного університету «Харьківський політехнічний інститут». Харків: ХПІ, 2020. № 3. С. 95–10.
13. Фрейдина И. Международный опыт финансирования инфраструктурных проектов. Экономическая политика. 2017. № 4. Т. 12. С. 196–203.
14. Nagesha G., Gayithri K. A Research Note on the Public-Private Partnership of India’s Infrastructure Development. Journal of Infrastructure Development. 2014. Vol. 6. № 2. Р. 111–129.
15. Никифорук О.І., Чукаєва І.К. Інфраструктурні облігації як інструмент залучення інвестицій для потреб модернізації в практиці зарубіжних країн. Електронний журнал Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2926
16. Васютинська Л.А. Інфраструктурні облігації у проєктному фінансуванні: світовий досвід та можливості для України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 3 (30). 2021. С. 79–84.
17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Як інвестори зможуть заробити на муніципальних облігаціях у 2022 році. URL: https://www.nssmc.gov.ua/iak-investory-zmozhut-zarobytyna-munitsypalnykh...
18. Про випуск казначейських зобов’язань «Військові»: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 100. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/100-2014-%D0%BF
19. Інвестуй в Україну: як українці можуть купити військові облігації і допомогти ЗСУ. M!nd – незалежний журналістський бізнес-портал. URL: https://mind.ua/openmind/20238787-investuj-vukrayinu-yak-ukrayinci-mozhu...
20. Climate Investment Opportunities in Emerging Markets. An IFC Analysis. International Finance Corporation. Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, USA. 2016. 126 р.
21. European green bond standard. European Commission.URL: https://ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/banking-and-finance/susta...
22. Green Bond Principles. International Capital Market Association (ICMA). URL: https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principlesguidelines-a...
23. Ehlers T., Packer F. Green bond fnance and certifcation. BIS Quarterly Review, September. 2017. P. 89–104.
24. Climate Bonds Initiative. Record USD 700bn of Green, Social & Sustainability (GSS) Issuance in 2020: Global State of the Market Report. 2021. URL: https://www.climatebonds.net/2021/04/ record-700bngreen-social-sustainability-gss-issuance-2020-globalstate-market-report
25. Шуба О.А. Європейський досвід використання «зелених» облігацій у фінансуванні екологічної модернізації. Журнал Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 60–65.
26. Гура К. «Зелені» облігації: як Україна планує залучати кошти на екологічні проєкти. Економічна правда. 25 січня 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/01/25/670304/

 

ДолученняРозмір
PDF icon artimonova_1_2022.pdf529.85 КБ