Ви є тут

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ УКРАЇНИ: ДЕФІНІЦІЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ

Проведено критичний аналіз поняття сталого розвитку в агросекторі, а також визначено та обґрунтовано систему детермінант сталого розвитку агросфери. Виявлено еколого-економічний, консервативний, процесний, синергетичний та системний підходи до визначення сталого розвитку агросфери. Дотримуючись системного підходу до його визначення були згруповані детермінанти сталого розвитку агросфери на основні (екологічні, економічні, інституційні, політичні, соціальні), а також додаткові (інформаційні, організаційні, техніко-технологічні), які здійснюють вплив на ефективність ведення сільського господарства та розвиток сільських територій зокрема.

Ключові слова: агросфера, детермінанти, концепція, продовольча безпека, ресурси, сільське господарство, сільські території, системний підхід, сталий розвиток.

 

 

1. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1437-р від 30.12.2015 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-р

2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]: Указ Президента України
№ 5/2015 від 12.01.2015 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10

3. Гапоненко Л. В. Формування моделей сталого розвитку аграрних підприємств / Л.В. Гапоненко // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 46-50.

4. Курман Т. В. Агросфера як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва / Т.В. Курман // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014 . – Вип. 197. –
Ч. 2. – С. 48-54.

5. Лопатинський Ю. М. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: монографія / Ю. М. Лопа-тинський, С. І. Тодорюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 220 с.

6. Food and Agriculture: The Future of Sustainability. The Sustainable Development in the 21st Century / D. Giovannucci, S. Scherr, D. Nierenberg, and other. – New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, 2012. – 94 p.

7. Ross R. B. Sustainability and Strategy in U. S. Agri-Food Firms: An Assessment of Current Practices / R.B. Ross,
V. Pandey, K. L. Ross // International Food and Agribusiness Management Association. – 2015. –Vol. 18. –No. 1. – P. 17-48.

8. What Is Sustainable Agriculture? A Systematic Review / S. Velten, J. Leventon, N. Jager and other // Sustainability. – 2015. – Vol. 7. – P. 7833-7865.

9. Zaharia C. Sustainable Agriculture Development – Concepts, Principles, Eco-Efficiency, Eco-Equity, Eco-Conditions / C. Zaharia // Cercetări Agronomice în Moldova. – 2010. – Vol. XLIII. – No. 3 (143). – P. 91-100.

10. Пухова Ю. И. Методологические подходы к определению устойчивого развития / Ю. И. Пухова, Ю. И. Сурко-
ва // Master`sJournal. – 2015. – № 1. – С. 363-374.

11. Харитонов А. В. Устойчивое развитие сельского хозяйства региона: теоретические и прикладные аспекты / А. В. Харитонов. – Томск: Издательство Томского университета, 2016. – 270 с.

12. Щукина Л. В. Устойчивое развитие сельского хозяйства: глобальные проблемы и национальные особенности достижения / Л. В. Щукина // Матер. IX междунар. науч. конф. «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы» (Гомель, 21-22 мая 2015 г.). – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. –
С. 138-140.

13. Юсупова М. Г. Теоретические подходы к определению устойчивого развития / М.Г. Юсупова // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2013. № 5. – С. 123-127.

 

ДолученняРозмір
PDF icon satyr_utechenko_ekon_1-2017.pdf254.33 КБ