Ви є тут

СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Розкрито сутність поняття «ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств». Досліджено фінансове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання. Розглянуто структуру та проведено вертикальний аналіз джерел ресурсів сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано забезпеченість трудовими та ресурсно-технічними ресурсами сільськогосподарських підприємств. Розглянуто рівень заробітної плати та премій на сільськогосподарських підприємствах. Проведено аналіз забезпеченості земельними ресурсами та основними засобами сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: сільське господарство, ресурсний потенціал, фінансові ресурси, трудовий потенціал, матеріально-технічна база.

 

 

  1. Гарник М. Ресурсне забезпечення сільськогосподарських підприємств [Елктронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/67-conferencia-12-12-2013/1019-1019.html
  2. Гнибіденко О.М. Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств / О.М. Гнибіденко // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соц.-труд. відносин; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 239–246.
  3. Магійович І.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / І.В. Магійович, Р.І. Магійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=30992
  4. Науменко А.О. Оцінка сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств Харківської області матеріально-технічними ресурсами / А.О. Науменко, І.В. Науменко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 6. – С. 139-145.
  5. Перебийніс В.І. Управління використанням трудових ресурсів на підприємствах: монографія / В.І. Перебийніс, Т.П. Житник. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – 331 с.
  6. Підлісецький Г.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного сектору /
    Г.М. Підлісецький, М.І. Толкач // Економіка АПК. –К.: НАН, 2008. –№ 5. – C. 65–66.
  7. Фарафонова Н.В. Аналіз ресурсного забезпечення підприємств АПК в умовах ринку / Н.В. Фарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4 (142). – С. 158-166.
  8. Чорнодон В.І. Ресурсне забезпечення АПК України, його проблеми та шляхи їх вирішення / В.І. Чорнодон, В.О. Макушинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18156/1/ %D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.PDF
ДолученняРозмір
PDF icon mazurok_ekon_1-2017.pdf543.16 КБ