Ви є тут

Складові управління конкурентоспроможністю закладів аграрної вищої освіти

Узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо засад управління конкурентоспроможністю та можливого їх застосування для формування дієвої системи управління конкурентоспроможністю закладів вищої аграрної освіти. Виділено чинники середовища функціонування ЗВО та їх взаємозв’язки і взаємозалежності, на основі яких доцільно формувати підхід до управління конкурентоспроможністю освітньої організації. Доведено, що врахування змін у зовнішньому середовищі на рівні стратегічного управління дозволяє виявити нові можливості та загрози, розробити заходи з подолання кризових явищ, що сприятиме реалізації стратегічної мети, основних та допоміжних цілей розвитку освітньої організації. Обґрунтовано, що систему управління конкурентоспроможністю університету доцільно створювати на основі поєднання системи стратегічного управління, ціннісної концепції та ризик-менеджменту. Ідентифіковано основні чинники впливу на організаційну систему управління ЗВО на основі систематизації теоретичних засад менеджменту, а саме рівнів управління, принципів та методів, системного аналізу, наукового підходу, диференціації та комплексності. Визначено складові системи забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої аграрної освіти та зв’язки між ними, обґрунтовано необхідність при виборі організаційної системи управління конкурентоспроможністю враховувати чинників та умови здійснення освітньої, науково-дослідної, інноваційної, консультативної та інших видів діяльності. На основі обґрунтованої концепції управління конкурентоспроможністю аграрних ЗВО розроблено логічну модель у вигляді сукупності принципів, методів та інструментів, які поєднують стратегію розвитку та тактичний, оперативний менеджмент діяльності, адаптованих до сучасних тенденцій їх розвитку, динамічної невизначеності ринкового середовища, а також цілісної концепції посилення наявних конкурентних переваг та формування нових у вигляді ціннісних орієнтирів. Запропоновано алгоритм управління конкурентоспроможністю, який являє собою сукупність взаємопов’язаних методологічних положень, на яких базується логіка процесу управління конкурентоспроможністю ЗВО, відображає її ситуативний прояв, систему впорядкованих та узгоджених процедур, а також набір елементів, сукупність чинників, які впливають на конкурентоспроможність університету, систему цінностей, що формують конкурентні переваги, зорієнтованих на реалізацію прийнятої стратегії освітньої організації. Обґрунтовано, що запропонована модель управління конкурентоспроможністю закладами вищої аграрної освіти має враховувати пріоритети національних стратегій розвитку вищої освіти, аграрного сектору економіки, сільських територій, стратегії сталого розвитку і стратегії підвищення конкурентоспроможності, які забезпечують збалансований розвиток системи вищої фахової освіти. Доведено, що особливістю забезпечення та підвищення конкурентоспроможності ЗВО є тривалий за часом процес, що необхідно враховувати у стратегічному та тактичному менеджменті.
Ключові слова: заклад вищої освіти, заклад вищої аграрної освіти, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, конкурентні переваги, конкурентний потенціал університету, сталий розвиток.

 

1. Ніколаєнко С.М., Ніколаєнко М.С. Вища аграрна освіта в Україні: виклики часу. Вісник аграрної науки. 2021. № 12 (825). С. 5–17. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202112-01.
2. Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квіт. 2011 р. № 279-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80#Text.
3. Кобець А.С., Пугач А.М. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. №1 (14). С. 55–60. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/5458/1/10.pdf.
4. Паска І.М., Василенко О.І., Понедільчук Т.В., Заболотний В.С. Формування фінансових показників комерціалізації освітніх послуг аграрних закладів вищої освіти України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 6 (41). С. 173–181. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3548/3444.
5. Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики. Вища школа. 2015. № 11–12. С. 19–28. URL: https://nubip.edu.ua/node/18498.
6. Даниленко А. Ліквідація двоїстості: стан і перспективи розвитку вищої аграрної освіти в Україні. Освіта України. 2012. № 5. С. 7.
7. Кобець А.С., Пугач А.М. Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 6–7 (32–33). С. 24–31. DOI: 10.15421/151625.
8. Nowak A., Rozanska-Boczula M. The Competitiveness of Agriculture in EM Member States According to the Competitiveness Pyramid Model. Agriculture. 2021. 12. No 28 р. DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture12010028.
9. Rosny J., Colmore C. Agricultural Education in Today’s School System: An Evaluation of Agricultural and Related Science Courses among High Schools in Alabama, USA. Social Sciences. 2018. No 7 (11), 218 p. DOI:10.3390/socsci7110218.
10. Лавриненко Е.Т., Невмержицька С.М. Управління конкурентними перевагами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 6 (17). С. 223–230. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/42.pdf.
11. Касич А. О., Харькова Ж.В. Управління конкурентними перевагами підприємства: збірник наукових праць «Економічний аналіз. Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. Т. 25. № 2. С. 79–85.
12. Біловол Р.І. Системний підхід до формування методів управління підприємством. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 219–223. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/34.pdf.
13. Палеха Ю., Мошек Г., Миколайчук І. Основи менеджменту теорія і практика: навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2018. 528 с.
14. Негода Ю.В. Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2020. № 5. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306!6792.2020.5.17.
15. Варцаба В.І., Траньович Ю.П. Програмноцільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 3. С. 100–102.
16. Харчук Т.В., Кургузенкова Л.А. Ціннісноорієнтовані імперативи економічного управління підприємством. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 4. С. 133–138.
17. Куценко М.М. Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні програмами інноваційного розвитку на основі системи управління знаннями. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2012. № 6 (4). С. 7–8.
18. Євтушенко В.А., Кудінова М.М. Організаційна поведінка: конспект лекцій. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. 84 c.
19. Пархоменко Н.О. Аутсорсинг як стратегія організаційного розвитку бізнес-систем у глобальному середовищі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 33. Ч. 2. С. 21–28. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-33–26.
20. Портер М. Конкурентная стратегия, пер. с англ. Москва.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
21. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов; пер. с англ. 4-е изд. Москва.: Альпина Паблишер, 2011. 453 с.
22. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость; пер. с англ. Москва.: Альпина Паблишер, 2018. 716 с.

 

ДолученняРозмір
PDF icon vasilenko_1_2022.pdf717.31 КБ