Ви є тут

Складові організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

У статті систематизовано складові інструменти організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств як впорядкованої системи цілеорієнтованої системи на капіталізацію та модернізацію виробничого потенціалу. Уточнено поняття інвестиції та інвестиційний процес у сільськогосподарському виробництві, визначено їх особливості у досліджуваній галузі.
Автором розвиток інвестиційної діяльності підприємства розглядається як якісна еволюція, яка передбачає модернізацію, оновлення виробничого потенціалу, підвищення його продуктивності та супроводжується динамічними змінами значимих параметрів діяльності підприємства. Запропоновано під організаційно-економічним забезпеченням інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств розглядати систему взаємоузгоджених інструментів впливу на учасників інвестиційного процесу, які сприяють гармонізації їх економічних інтересів і забезпечують ріст його вартості (капіталізації) та якісне поліпшення виробничого потенціалу.
Виділено як  складові організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств наступні елементи: об’єкт та суб’єкт; цілі та задачі управління; критерії ефективності; методи та інструменти регулювання, які реалізуються у формі інструментів (важелів). Обґрунтовано критерій ефективності блоку організаційних важелів системи забезпечення інвестиційної діяльності – зростаючу динаміку інвестиційних вкладень за незмінного збереження усіх інтересів учасників, а економічного – позитивний вплив на сукупність виробничих, економічних, екологічних та соціальних відносин на рівні підприємства. Висвітлено, що з метою підвищення дієвості складових організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності сільгосппідприємств доцільно передбачити урахування економічних інтересів усіх її учасників. 
Запропоновано як основний критерій ефективності системи організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств розглядати підвищення вартості підприємства (капіталізації) та якісне поліпшення виробничого потенціалу, що посилить конкурентну позицію на цільових ринках. Систематизовано функції складових організаційно-економічного забезпечення інвестиційної діяльності: мотиваційна, заборонна та компенсаційна.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інструменти організаційно-економічні, сільськогосподарські підприємства, суб’єкти та об’єкти управління.
 1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560ХІІ. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Затонацька Т.Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні: монографія.  Київ: Задруга, 2012.  299 с.
 3. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: інструменти та управління: кол. монографія / С.І. Дем’яненко, В.М. Коваль, В.М. Давиденко, О.О. Сас; за заг. ред. С.І. Дем’яненка.  Київ: КНЕУ, 2015.  250 с.
 4. Качур Р.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України: автореф. дис... канд. екон. наук. Львів, 2015. 24с.
 5. Музиченко Т.О. Інвестиції та інвестиційна діяльність: понятійний апарат. Сталий розвиток економіки.  2014.  № 3(25).  С. 161–167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_3_28
 6. Озерчук О.В. Сутність, роль та напрями державної фінансової політики регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Наукові праці НДФІ.  2015.  № 1.  С. 16–24. URL:  http://npndfi.org.ua/?page_id=723&aid=732
 7. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: монографія. Київ: Лібра, 2002.  472 с.
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013  № 73. Верховна Рада України. Законодавство України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.
 9. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), редакція від 12.03.2013 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
 10. Інвестологія: наука про інвестування: навчальний посібник / Реверчук С.К. та ін.; за ред. С.К. Реверчука.  Київ: АТІКА, 2001.  264 с.
 11. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: учебник / пер. с англ. Москва: Дело, 1997.  1008 с.
 12. Ульянченко О.В. Інвестиційний процес і його складові елементи. Ефективна економіка.  2010.  № 11. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_11_31
 13. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. Київ: Генеза, 1997. 384 с.
 14. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України.  Київ: Знання, КОО, 1999.  514 с.
 15. Федоренко Г.В. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. Київ: МАУП, 1999. 184 с.
 16. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі: монографія.  Київ: Наукова думка, 1998.  390 с.
 17. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений /пер. с англ. под. ред. А.Н. Шохина.  Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.  247 с.
 18. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции / пер. с англ. Москва: Инфра, 1998. 1028 с.
 19. Левандівський О.Т. Теоретична сутність інвестиційного процесу сільськогосподарських підприємств: зарубіжний досвід та виклики для України. Економіка та управління АПК, 2019, № 2.  С. 96–103. ID: https://orcid.org/0000-0002-5819-8377.
 20. KaragiannisY. Economic Theoriesand the Scienceof the Inter-Branch Relations. EUI Working Paper RSCAS. 04. 2007.
 21. Зінченко О.А., Даріюш П., Зінченко Д.С. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2019. С. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_3
 22. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов. Вопросы экономики. 2008, № 1. С. 4–26.
ДолученняРозмір
PDF icon svynous_n.pdf836.05 КБ