Ви є тут

СКЛАДОВІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Доведена необхідність здійснення систематичного аналізу соціально-економічного розвитку регіону як складової моніторингу сталого розвитку. Обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесу моніторингу шляхом формування оптимального набору показників, аналіз динаміки яких сприятиме ранньому виявленню відхилень від збалансованого розвитку та швидкій реалізації комплексу заходів щодо запобігання розвитку негативних процесів. Показники, дослідження яких дає можливість досить швидко та без зайвих трудових витрат визначати відхилення від збалансованого розвитку регіону, запропоновано згрупувати наступним чином: показники економічного розвитку регіону; показники, що характеризують демографічну ситуацію в регіоні; показники матеріальної забезпеченості населення; показники соціальної напруженості; показники тиску на навколишнє природне середовище.
Ключові слова: сталий регіональний розвиток, моніторинг, індикатор сталого розвитку, відхилення від збалансованого розвитку.
 1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. №  5/2015.URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
 3. Караєва Н. В.,  Левченко Л. О., Трохименко Я. М. Методологія розробки системи моніторингу рівня сталого розвитку та економічної безпеки України. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. 2011.  Вип. 5. С. 111-116.
 4. Бєлай С. В. Механізми державного врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру в Україні: дис. д-ра наук з державного управління: 25.00.02. Харків, 2015. 492 с.
 5. Згуровский М.З. Україна в глобальних вимірах сталого розвитку. Дзеркало тижня.  2006. № 19 (598). С. 46-49.
 6. Нестеренко С. А. Оцінка сталого розвитку Запорізької області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015.  Вип. 10 (Ч. 3).  С. 78-80.
 7. Горяна І. В. Формування методики оцінювання сталості розвитку регіонів. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет / редкол. : С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Том 14. №1. С. 59-63.
 8. Омаров Ш. А. Огли Оцінка сталого розвитку регіонів. Проблеми економіки. 2014.  №3. С. 139-150.
 9. Савків У. С. Інтегральна оцінка сталого розвитку регіону. БІЗНЕСІНФОРМ.  2012. №1. С. 45-50.
 10. Katja Vintar Mally.  Regional differences in Slovenia from the viewpoint of achieving Europe’s sustainable development. Acta geographica Slovenica, Vol. 58-2, 2018, pp. 31-46.
 11. Чуріканова О.Ю., Загорулько К.А. Аналіз індикаторів сталого розвитку. Економіка та держава. 2017. №2. С. 56-60.
 12. Цілі сталого розвитку: Україна: національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017.  176 с.
 13. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII . URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19/paran6#n14
 14. Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF/page
 15. Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» : Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 р. № 2632-VI. URL: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2632-17
ДолученняРозмір
PDF icon grynchuk_koval2-2017.pdf981.99 КБ