Ви є тут

Розвиток державно-приватного партнерства в агропромисловому виробництві та сільських територіях України

Вирішення низки соціально-економічних проблем аграрної сфери України є неможливим без побудови партнерських відносин та налагодження конструктивного діалогу між державою і приватним бізнесом. Формування партнерських моделей взаємовідносин відкриває нові можливості та забезпечує певні вигоди для учасників угоди. Метою дослідження є аналіз сучасного стану реалізації проєктів державно-приватного партнерства та визначення основних способів розвитку ДПП в Україні. У дослідженні розкрито історичний аспект виникнення такої форми взаємовідносин між державою та приватним партнером як державно-приватне партнерство (ДПП) в різних країнах світу. Проаналізовано сучасний стан розвитку ДПП, особливості конструктивної взаємодії між державними структурами та бізнесом у вирішенні суспільно значущих завдань соціально-економічного розвитку на довгостроковій основі. Обґрунтовано доцільність розвитку партнерських відносин між державою та бізнесом. Виявлено основні чинники, що спричиняють негативний вплив на успішність реалізації проєктів ДПП в аграрній сфері. Розглянуто основні моделі участі приватного сектору у реалізації інвестиційних проєктів в агропромисловому виробництві та визначено їх основні особливості. Доведено, що впровадження проєктів ДПП сприяє ефективному управлінню об’єктами державної та комунальної власності, створенню умов для використання новітніх технологій та інновацій тощо. Висока ефективність механізму ДПП, як форми взаємодії держави та бізнесу, доведена досвідом багатьох країн світу. Тому його необхідно розвивати і в нашій країні для розв’язання важливих соціально-економічних проблем через об’єднання ресурсів державного й приватного секторів. Для цього необхідно подолати низку законодавчих, політичних, економічних та інституційних бар’єрів, що стримують поширення ДПП. Узагальнено приклади світової практики використання механізму ДПП в сільському господарстві, на основі чого визначено основні способи реалізації проєктів ДПП в агропромисловому виробництві та сільських територіях України, зокрема: будівництво, обслуговування та управління оптовими ринками для збуту сільськогосподарської продукції; розвиток інфраструктури аграрного ринку; розвиток виробничої інфраструктури; переробка відходів сільського господарства; будівництво, експлуатація та управління іригаційними (зрошуваними) системами; будівництво, експлуатація та управління об’єктами соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Проведені дослідження дають можливість зробити висновок про те, що в Україні ДПП розвивається вкрай повільно, рівень реалізації проєктів ДПП незначний, кількість реалізованих проєктів мінімальна, а їх ефективність є низькою через перешкоди правового та економічного змісту для ведення бізнесу. Проблема полягає не стільки в кількості укладених угод між державним та приватним партнерами, скільки в результативності та ефективності їх виконання.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, аграрний сектор, проєкти ДПП, форми ДПП, держава, приватний партнер, інноваційний розвиток, угода.

 

1. Солонина Є. Українське сільське господарство може «витягти з кризи» всю економіку – експерти. Економіка. 27 січня 2021 р. URL: https:// www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-supportall-economy/31070474.html.
2. Торік понад 10% ВВП виробили у сільському господарстві – Лещенко. 24 червня 2022 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400937-torik-ponad-10-vvp-virob...
3. Бойко О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні. Юридична газета. 2013. № 22 (364). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerst...
4. Онегіна В.М., Батюк Л.А. Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 2. С. 64–71.
5. Косач І.А. Концептуальні засади розробки стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1(13). С. 24–31. DOI: 10.25140/2411-5215-2018-11913)-24-31.
6. Литвинчук І.Л., Самойленко К.А. Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України. Економіка сільського господарства і АПК. 2016. № 10. С. 212–223.
7. Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни. Бізнесінформ. 2018. № 1. С.111–116.
8. Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства. Москва, 2012. URL: https://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934.
9. Кредісов А.І., Білоус А.О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні. Економіка України. 2016. № 2. С. 4–15.
10. Нездоймінов С. Державно-приватне партнерство в агрорекреаційній сфері регіону. Агросвіт. 2013. № 17. С. 17–22.
11. Воробйова М.О. Державно-приватне партнерство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 20. Частина 1. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_20/1/11.pdf.
12. Нед Уайт. Можливості для ДПП у сільському господарстві в Україні. URL: https://ppp-ukraine.org/wpcontent/uploads/2014/01/1.-Ned-WhiteOpportunit....
13. Сімсон О. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері. Вісник Академії правових наук України. 2011. С. 224–225.
14. Кочеров М. «Нестабільні» гарантії прав приватних партнерів. "Юридична Газета" № 1. 21 січня 2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerst...
15. Круглов В.В., Терещенко Д.А. Реалізація проєктів державно-приватного партнерства в аграрному секторі. Публічне управління та регіональний розвиток. 2021. № 3. С.675–698. DOI: 10.34132/ pard2021.13.06.
16. Радченко О.П. Проблеми та тенденції використання державно-приватного партнерства в АПК в умовах глобалізації. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 6 (17). С. 53–56. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-10.
17. Григор’єва Х.А. Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення: монографія. Херсон: «Гельветика», 2019. 596 с.
18. Клєвцєвич Н.А. Державно-приватне партнерство як інструмент регіонального розвитку. Економіка та управління національним господарством. 2017. Вип. 9. С.237–241.
19. Комарницька Г.О. Концептуальні основи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 53–58. URL:https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-53-58.
20. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 20 жовт. 2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
21. Хандусенко Н. Державно-приватне партнерство: позитивні приклади з історії та сучасності. 12.07.2017. URL: https://komora.info/22-golovni-novini/2651-derzhavno-privatne-partnerstv....
22. История развития государственно-частного партнерства в мире. URL: http://ppp-lawrussia.ru/ ekspert/zar/zar-op.htm.
23. Сутність, ознаки та переваги механізму ДПП. Міністерство економіки України. Департамент інвестицій. 24.07.2020. URL: http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=196d3373-eb07-4834-a61e-b3608f28eb22&title=SutnistDerzhavnopri vatnogoPartnerstva
24. Cтан здійснення ДПП в Україні. Міністерство економіки України. Департамент інвестицій. 31.01.2022 URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8...ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini
25. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження КМУ від 17 жовт. 2013 р. № 806-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (дата звернення 20.10.2019).
26. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади: Розпорядження КМУ від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text. (дата звернення 20.04.2022).
27. Про концесію: Закон України від 3 жовт. 2019 р. № 155-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 20.04.2022).
28. Дабагян Е.К. Развитие государственно-частного партнёрства в Российской Федерации. Российское предпринимательство. 2015. № 4 (274). C. 611–622. URL: http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/rp/article/view/98/
29. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації нової регіональної політики: можливості застосування та практичні аспекти впровадження інвестиційних проектів: Звіт. 2017. 106 с. URL: http://rdpa.regionet.org.ua/images/129/PPP_report_U-LEAD_30_10_2017.pdf
30. Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо державно-приватного партнерства. ДПП Темник 1. URL: https://cg.gov.ua›web_docs›2016/05›docs›

 

ДолученняРозмір
PDF icon usata_1_2022.pdf608.97 КБ