Ви є тут

РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ПТАХІВНИЧІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Стаття  присвячена  проблемам  організації  бухгалтерського  обліку  на  підприємствах  птахівничої  галузі. Наведена 
аналітична  оцінка  існуючої  на  українських  підприємствах  системи  обліково-аналітичного  забезпечення  управління 
процесом  виробництва  продукції  птахівництва  в  умовах  глобалізації  та  надано  пропозиції  щодо  підвищення  її 
ефективності.  Здійснено  оцінку  організації  системи  бухгалтерського  обліку  на  птахопереробних  підприємствах. 
Особливу  увагу  приділено  прийнятому  на  українських  підприємствах  порядку  документування  процесу  виробництва 
продукції м’ясного птахівництва на всіх стадіях технологічного циклу. Автором запропоновано шляхи вдосконалення 
первинного обліку процесу виробництва продукції птахівництва шляхом додання до документів інформації про якість 
продукції за категоріями, що дозволить ефективніше її обліковувати. 
Ключові  слова:  птахівництво,  глобалізація,  конкурентоспроможність,  обліково-аналітичне  забезпечення, 
організація бухгалтерського обліку, документування.  

1. Буряк Р. І. Управління якістю продукції птахівництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством» / Р.І. Буряк. – К., 2003. – 20 с. 
2.  Заболотний  В.С.  Конкурентоспроможне  птахівництво  України:  аналітична  оцінка,  прогноз  розвитку  /  В.С. 
Заболотний, О.Ф. Кирилюк. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 197 с. 
3.  Золотарьова  Н.С.  Методичні  аспекти  визначення  фактичної  собівартості  продукції  інкубаторно-птахівничих 
підприємств / Н. С. Золотарьова // Економіка АПК. – 2006. – №2. – С. 79–85. 
4. Кірейцев Г. Г. Розвиток функцій бухгалтерського обліку / Г. Г. Кірейцев // Розвиток науки про бухгалтерський 
облік: зб. текстів виступів на Наук. міжнар. конф. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – Ч. І. – С. –67–71. 
5.  Положення  про  документальне  забезпечення  записів  у  бухгалтерському  обліку:  затверджено  наказом 
Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ligazakon.ua. 

ДолученняРозмір
PDF icon zabolotnuy.pdf222.96 КБ