Ви є тут

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

Досліджено сутність публічного управління та адміністрування, їх роль у соціально-економічному розвитку села, доведена необхідність докорінних інституційних змін у цьому процесі та застосування сучасних підходів і дієвих інструментів у державній політиці управління.
Обґрунтовано основоположний принцип організації та здійснення публічної влади, на основі якого розширюються можливості взаємодії органів державного управління і місцевого самоврядування з громадою через відкритість прийняття та реалізацію політичних і економічних рішень, а також активізацію громадського контролю над їх діяльністю.
Доведена необхідність фахової підготовки управлінського персоналу, який розуміючи специфіку українського агробізнесу міг би реалізувати потенціал громади, вивести його на новий якісний рівень.
Ключові слова: публічне управління та адміністрування, транспарентність, місцеве самоврядування, публічна влада, громади.
 1.  Kozuch B. Zarzadzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo PLACET. Warszawa, 2004. 255 р.
 2.  Павлов, А.И. Публичное управление сельскими территориями Украины. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2016. № 9. С. 66–69.
 3.  Публічне управління сільськими територіями України / А. П. Савков та  ін. ;  за ред. А. П.  Савкова, М. К.  Орлатого, М. І.  Кучера. Київ :  Фенікс, 2016.  336 с.
 4.  Keeling D. Management in Government. London: Allen & Unwin, 1972. Р. 15.
 5.  Глосарій Програми розвитку ООН. URL: http://www.unpan.org/Directories/UNPAGlossary/tabid/928/Default.asp x.
 6.  Сурмін Ю.П. Проблеми та напрями змін державного управління в Україні в сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю [Публічне управління: шляхи розвитку], (Київ, 26 листоп. 2014 р.). К. : НАДУ, 2014. Т. 1. С.10-13.
 7.  Оболенський О. Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю [Публічне управління: шляхи розвитку], (Київ, 26 листоп. 2014 р.). К. : НАДУ, 2014. Т. 1. С.4-10.
 8.  Гошовська В. А. Публічна політика: енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ,. 2010. С. 604–605.
 9.  Гавкалова Н. Л. Публічне управління: методологічний аспект: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю [Публічне управління: шляхи розвитку], (Київ, 26 листоп. 2014 р.). К. : НАДУ, 2014. Т. 1. С. 16–18.
 10. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О.М. Бородіна та ін.; за ред. О.М.Бородіної. К., 2012. 320 с.
 11. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333. ULR : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/333-2014-р.
 12. Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України від 18.12.2017 № 3038-17. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3038-17.
 13. Про співробітництво територіальних громад. Закон України від 17.06.2014 № 1508-18. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
 14. Золотарьов В.Ф. Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування. Державне будівництво-2014. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/3/03.pdf.
ДолученняРозмір
PDF icon danylenko_2-2017.pdf615.65 КБ