Ви є тут

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Проведено оцінку сучасного стану функціонування інтеграційних зв’язків між особистими селянськими господарствами та сільськогосподарськими підприємствами і запропоновано практичні напрями їх посилення. Досліджено відносини власників особистих селянських господарств в суспільному секторі сільського господарства. Обґрунтовано перспективні напрями інтеграції особистих селянських господарств із сільськогосподарськими підприємствами. Автором представлено модель реалізації взаємних інтересів господарств корпоративного сектору аграрної економіки і особистих селянських господарств при формуванні інтеграційних зв’язків. Встановлено, що основним напрямом розвитку інтеграційних зв’язків між господарствами корпоративного сектору та особистими селянськими господарствами є вирощування й відгодівля великої рогатої худоби та свиней.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства, інтеграційні зв’язки.

 

 1. Баланюк С.І. Аналіз економічного розвитку господарств населення в межах сільських територій / С.І. Баланюк // Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності / За ред. І. Ф. Баланюка, Н.І.Пилипів, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. – С. 121-130.
 2. Біттер О.А. Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні / О.А. Біттер, І.Б. Франчук // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2009. – Вип. 6 (1). – С. 7-23.
 3. Варченко О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні. – [Електронний ресурс] / О.М. Варченко, І.В. Свиноус, І.М. Демчак // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 11. – С. 55-59.
 4. Крисанов Д.Ф. Розвиток особистих селянських господарств в Україні в умовах глобалізації: виклики, наслідки та результати діяльності / Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова // Вісник Сумського національного аграрного університету: науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 221-234.
 5. Липчук В.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві: монографія / В.В. Липчук,
  С.В. Коробка. – Львів: Сполом, 2011. – 227 с.
 6.  Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов’язкових платежів [Текст] / Л.О. Удова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 455-462.
 7. Прокопа І.В. Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах: проблема і підходи до її розв’язання / І.В. Прокопа // Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу (4 грудня 2013 р., м. Київ) / упоряд. І.Ф. Гнибіденко, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014.
 8. Свиноус І.В. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств / І.В. Свиноук,
  Д.М. Микитюк // Продуктивність агропромислового виробництва: Науково-практичний збірник (економічні науки). – 2013.– № 23.– С. 37–42.
 9. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: [монографія]/ О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 320 с.
 10. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей економіка / В.В. Юрчишин // АПК. – 2011, №3. – С.112-122.
 11. Шубравська О. В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2013. – N4. – С. 77–81.
 12. Шульга О. А. Роль особистих селянських господарств у розвитку аграрної економіки / О. А. Шульга // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2015. – №. 27. – С. 97–103.
 13. Прауст Р. Малые семейные фермы / Р. Прауст // Экономика сельского хозяйства России. – 1997. – № 2.
 14. Tyson Foods Inc. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://betafinance.ru/us_companies/tyson–foods–inc.html
 15. Чайківський І.А. Інтеграційні засади розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації виробництва /
  І. А. Чайківський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11 (49) . – С. 64–70.
 16. Нефедова Т. Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?/ Т. Нефедова, Дж. Пэллот. – М.: Новое издательство, 2006.
 17. Кирилов Ю.Є. Інтеграційні та глобалізаційні процеси: перспективи вітчизняного фермерства та господарств населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://professura.at.ua/forum/15–43–1
 18. Гайдуцький П. І. Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 38­-45.
 19. Уильямсон О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудачи рынка / Под ред. В.М. Гальперина. // Теория фирмы. – Спб., 1995. – С. 34.
 20. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин,
  О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.
 21. Мельник Л. Л. Сільські домогосподарства: стан, перспективи та необхідність державної підтримки /
  Л. Л. Мельник // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 14-20.
 22. Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 6.
ДолученняРозмір
PDF icon mykytyk_ishenko_ekon_1-2017.pdf337.92 КБ