Ви є тут

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Стаття присвячена дослідженню функціонування галузей тваринництва в особистих селянських господарствах. Обґрунтовано важливе соціально-економічне значення представників дрібнотоварного сектору аграрного виробництва за сучасного становлення цієї галузі в системі національної економіки, а також враховуючи проблеми в сфері розбудови сільських територій. Здійснено прогноз розвитку галузі тваринництва в особистих селянських господарствах та визначено фактори, які впливатимуть на розвиток особистих селянських господарств як повноцінної складової аграрного виробництва.
Ключові слова: тваринництво, свинарство, ефективність, аграрне виробництво, особисті селянські господарства.
 1. Дієсперов В.С. Тенденції розвитку сільських домогосподарств. Економіка АПК. 2015. №5 С. 70-72.
 2. Збарський В.К., Липов'як-Мєлкозьорова А.І. Оптимізація розмірів малих сільських підприємств на засадах інноваційного підходу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16, № 1(2). С. 312-326.
 3. Концептуальні напрями стратегії розвитку АПК та сільських територій України на період до 2020 року / М.М. Федоров та ін. Брошура. К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. 46 с.
 4. Кропивко М.М. Класифікація господарств населення як форми малого сільськогосподарського підприємництва: зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки). 2013. № 2 (22), том 2. 342 с.
 5. Макаренко Ю.П. Аграрні малі господарства: умови та шляхи розвитку. Дніпропетровськ: Січ, 2012. 680с.
 6. Малік М.Й., Заяць В.М. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2013. №5. С. 87-95.
 7. Програма розвитку особистих селянських господарств в Україні на період до 2020 року (проект) / за ред. Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка. К.: ННЦ ІАЕ, 2013. 28 с.
 8. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003р. № 742-IV. URL: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=742-15.
 9. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: избранные труды /редкол.сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др. М.: Экономика, 1989. 492 с.
 10. Чаянов А.В. Природа крестьянского хозяйства и земельный ре­жим. Труды Всерос. съезда Лиги аграрных реформ. М., 1918. С. 4-5.
 11. Челинцев А.Н. Теоретические основания организации крестьянского хозяйства. Харьков, 1919. 178с.
 12. Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки. Облік і фінанси АПК. 2010. №3. С. 114-117.
 13. Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2012. 386 с.
ДолученняРозмір
PDF icon kalchenko_2-2017.pdf463.62 КБ