Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто наукові підходи трактування понять «інновація», «інноваційний процес» та «система інновацій», запропоновано уточнення сутності інноваційно-інвестиційного процесу, виділено структурні елементи у складі інноваційного потенціалу. Встановлено історичні етапи формування теорії інновацій. Визначено необхідні передумови здійснення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Наведено основні параметри для здійснення оцінки інноваційного процесу у сільському господарстві. Проведено дослідження та оцінка інноваційної діяльності птахівничих підприємств. Визначено причини, що стримують та стимулюють розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційні процеси, здійснення інноваційної діяльності, стимулюючі та стримуючі чинники інноваційного процесу.

 1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібник /
  С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с.
 2. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Рейкова. – К.: Знання, 1999. – 514 с.
 3. Руководство Фраскати (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)/ Париж и Центр исследований и статистики науки (ЦИСН). – М., 1995. – 381 с.
 4. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві / Н. Чухрай, Р. Патора. – К.: Кондор, 2006.
 5. Закон України Про інноваційну діяльність: закон № 40-ІУ від 4 липня 2002 р.  // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
 6. Перлаки И. Нововведения в организациях / И. Перлаки; науч. ред. М. И. Лапина; пер. со словац. – М.:Экономика, 1981. – 144 с.
 7. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов / И.Т. Балабанов. – СПб.: Питер, 2001. –303 с.
 8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.
 9.  Freeman C. National Systems of Innovation: the Case of Japan’ in Technology Policy and Economics Performance: Lessons from Japan / Freeman C. //  Pinter Publishers.– London, 1987.
 10.  Lundvall B.A. National Systems and National Styles of Innovation / B.A. Lundvall // Fourth International ASEAT Conference «Differences in styles of technological innovation.– Manchester, 1997.
 11.  Дацій О.І.  Розвиток інновацій у птахівництві / О.І. Дацій // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 89–93.
 12.  McKelvey, M. (1991), How do National Systems of Innovation Differ?: A Critical Analysis of Porter, Freeman, Lundvall and Nelson, “Rethinking Economics: Markets, Technology and Economic Evolution”, Edward Elgar.
 13.  Маркс, К. Капитал: Критика политической экономии [Текст] / К. Маркс. – М.: Издательство политической литературы, 1975. – Т. 2. – 648 с.
ДолученняРозмір
PDF icon gerasymenko_ekon_1-2017.pdf336.66 КБ