Ви є тут

Особливості відтворення людського капіталу сільських територій

Узагальнено чинники, які справляють найбільш відчутний негативний вплив на розвиток соціальної та економічної сфер сільських територій. Систематизовано наукові дослідження щодо питань реакції людського капіталу на деструктивні прояви в економіці, а також висвітлено низку чинників прояву цих руйнівних явищ у розвитку сільських територій. Проаналізовано найбільш пріоритетні проблеми
розвитку сільських територій стосовно кожного етапу суспільного поступу. Виділено та охарактеризовано ключові етапи розвитку аграрного сектору та його просторової основи – сільських територій, а саме з населеними пунктами, в яких мешкали сільські жителі та концентрувалися матеріальні й технічні засоби виробництва. Особливу увагу приділено причинам міграції сільського населення, що у свою чергу обумовило пошук та аналіз певних заходів щодо гальмування негативних проявів цього процесу. Встановлено, що проведення аграрної та земельної реформ, а також перехід до соціально-орієнтованої моделі ринкового господарювання чинили негативний вплив, внаслідок чого спостерігалося збільшення кількості деградуючих сіл та становлення нових організаційно-правових форм.
Виділено низку негативних трендів, які впливають на розвиток аграрного сектору, серед яких пріоритетне місце посідають соціальні ресурси сільських територій.
Виявлено, що головним елементом соціальних ресурсів села є сільське населення, левова частка якого належить трудовим ресурсам, які виступають сполучною ланкою, що зумовлює взаємозалежність його економічного і  соціального розвитку. 
Обґрунтовано, що постійне перебування соціальноекономічної системи, якою є сільська територія, в стані протидії «зовнішнім шокам» зумовлює зміни сутнісноспецифічного змісту характеристик середовища території та її ресурсів, що потребує урахування її стану у розробці стратегічних програм сільського розвитку. Виділено основні принципи формування потенціалу відтворення людського капіталу сільських територій, узагальнено функції сільських територій як середовища проживання і життєдіяльності та напрями цілеспрямованої політики сільського розвитку.
Ключові слова: відтворення людського капіталу, сільські території, сталий розвиток, сільський розвиток.
 

1. Lindyuk, A.O. and Lipchuk, T.V. (2011). Rural environment as a factor in the formation of human capital in agriculture. Agrosvit, no.13–14. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2011/6.pdf
2. Zinchuk, T.O., Kotenko, N.M. and Prokopchuk, O.A.(2017). Evolutionary priorities of investing in rural development of Ukraine. Global and national economic problems. Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky. No 16, pp. 139–144. Available at: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/16_2017.pdf.
3. Galkiv, L.I. and Galaz, L.V. (2018). Motivation of human capitalization of rural settlements. Problems of economy and management. No 897, pp. 49–56. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44455.
4. Directions and means of development of rural areas in the context of strengthening the socio-economic security of Ukraine: a monograph / ed. Doctor of Economics, Prof. T.G. Vasiltseva, Ph.D., Assoc. VV Boyko. Lviv: Liga-Press. 260 p. Available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20160804.pdf.
5. Shepotko, L.A., Prokopa, I.V., Plonsky, V.Ja. and Skurskaya, N.M. (1981). Approximation of socio-economic development of the city and village. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 31–34, 228–230.
6. Economic and social problems of the agricultural sector. Overcoming signi¿cant di൵erences between city and village. Kyiv: Naukova Dumka,1986, pp.11–28.
7. The man in the agricultural sector Kiev: Naukova Dumka, 1991, pp. 235–267. ISBN 5-120023-10-Х. Library and bibliographic classi¿cation 60.550.663Я9
8. Shepotko, L.O. (1991). The Ukrainian Village: problems and prospects. Kyiv: Harvest. 235 p.
9. Krysanov, D.F. (1991). Dynamics of rural displacement and problems of regulation of the displacement process. Economy of Soviet Ukraine. No. 11, pp. 19–27.
10. Borodina, O.M. and others. (2010). Rural development theory, policy and practice. Methodological approaches to the denition of rural development. Kyiv. 376 p. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/81.pdf.
11. Shepotko, L.O., Prokopa, I.V., Gudzinsky, S.O. and Yarovy, V.D. (2003). The rural sector of Ukraine is at the turn of the millennium. In 2 volumes. Vol. 2. Social resources of rural areas. Kyiv: Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 47–50.
12. Economic activity of the population of Ukraine: statistical collection. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2011, pp. 120–121,191,196. Available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ean_zb.htm.
13. Agriculture of Ukraine for 2000-2017: statistical collection. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 2018. 38 р. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/
kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
14. Shepotko, L.O., Prokopa, I.V., Gudzinsky, S.O. and Yarovy, V.D. (2003). The rural sector of Ukraine is at the turn of the millennium. Social resources of rural areas. Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. Vol. 2, pp. 47–50.
15. Borodina, O.M. (2010). Applied principles of rural development. Rural development theory, policy and practice. Kyiv. 376 p. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/81.pdf.
16. Borodina, O.M. (2010). Genesis and tasks of rural development policy in Ukraine.Rural development theory, policy and practice. Kyiv. 376 p. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/81.pdf/
17. Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government. As of January 10, 2019. Ukraine. Available at: km-oblrada.gov.ua/minregion-oprilyudniv-monitoring-pro/.
18. Tugluk, V. (2019). The main thing is progress, not process. The united communities show steady progress in the economic and social spheres. Government courier, no. 76, pp. 6–9. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golovneprogres-ne-proces/.
19. Borodina, O.M. (2012). Socioeconomic development of agriculture and rural areas: a modern dimension. Kyiv, pp. 214–257. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/97.pdf.
20. The World Bank Annual Report 2019: Ending Poverty, Investing in Opportunity (Chinese). Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: http://documents.worldbank.
org/curated/en/478101570466007250/The-World-Bank-Annual-Report-2019-Ending-Poverty-Investing-in-Opportunity.
21. Kamiska, K. (2012). The case of agriculture. The present and future of agriculture in Mazovia / for order. I. Magda. IV quarterly report. Institute for Structural Studies. Warsaw.
22. Human capital in the process of structural transformation of rural areas and agriculture / A. Vrochalska and others. Warsaw, 2014. 126 p. ISBN 978-83-7658-533-8
 

ДолученняРозмір
PDF icon utechenko_d._1-2020.pdf957.96 КБ