Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Розглянуто основні чинники формування та відтворення людського капіталу на основі теоретичних досліджень представників різних економічних шкіл. Наведено наукове обґрунтування елементів теорії людського капіталу, що відображає соціально-економічні елементи формування здібностей людини до праці.
З урахуванням досвіду минулих епох та опрацьованих наукових робіт вітчизняних і зарубіжних учених з цієї тематики, було досліджено сутність категорії людського капіталу у вузькому та широкому змісті, а також проведено її порівняльний аналіз. Сформульовано визначення даної категорії, з можливістю використання її в практиці оцінювання людського капіталу, як вартості, авансованої і втіленої у вигляді запасу не уречевлених форм продуктивних здібностей індивіда.
Представлено специфіку відтворення людського капіталу в аграрній економіці, та визначено процеси, які її характеризують. Охарактеризовано особливості відтворення людського капіталу в сільській місцевості.
На основі статистичних даних проведено комплексний аналіз демографічної ситуації на селі, з урахуванням вікової структури, стану здоров’я населення, процесами народжуваності та смертності, статево-вікової структури, старіння та міграції. Все це досить сильно впливає на якість людського капіталу.
Ключові слова: людський капітал, аграрний сектор економіки, національне господарство, демографічна ситуація, відтворення, сільське населення, сільські території.
1. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія. Донецьк, 2007. 348 с.
2. Беккер Г. С. Трактат о семье. М., 1981. 260 с.
3. Борщук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем: монографія. Львів: Растр-7, 2007. 436 с.
4. Інтелектуалізація людського капіталу: монографія / І.К. Бондар та ін., за ред. І. К. Бондар. К. : Корпорація, 2008. 264 с.
5. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Транзиткнига, 2004. 602 с.
6. Голікова Н. В. Людський капітал – ключовий фактор економічного зростання. Інноваційний фактор сталого економічного зростання: зб. наук. пр. Ін-ту економіки НАН України. К., 2002. С. 32-35.
7. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К., 2001. 254 с
8. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності. Економіка України. 2003. № 7. С. 67–73.
9. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Антология эконо­мической классики. М.: Эконов, 1993. 199 с.
10. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Изд. политической литературы, 1960. Т. 1. 178 с.
11. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3-х т. пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. Т. 1. 414 с.
12. Мурашко B. B. Зарубіжний досвід збереження та розвитку інтелектуального потенціалу нації: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2012. С. 834-838.
13. Платон. Держава / Пер. з давньогрецької та коментарі. Д. Коваль. К.: Основи, 2000. 355 с.
14. Прошак Г.В. Основні компоненти людського капіталу: теоретичний аспект. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: зб. наук.-тех. праць. 2008. Вип. 18.4. С. 305-309.
15. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй /наук. ред. Є. Литвин, пер. з англ. О. Васильєва. К.: Port-Royal, 2001. 594 с.
16. Струмилін С. Г. Проблеми економіки праці. М., 1957. 598 с.
17. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика, 1989. 492 с., С.108.
18. Шевчук Л. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз: монографія. Львів, 2003. 489 с.
19. Shultz N. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. In: Human Resources. N. Y., 1975. (Fiftieth Anniversary Colloquium VI).
ДолученняРозмір
PDF icon utechenko_2-2017.pdf542.97 КБ