Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛИХ ФОРМ АГРОБІЗНЕСУ

Стаття присвячена дослідженню особливостей оцінки виробників сільськогосподарської продукції малих форм господарювання. Проаналізовано за кількісним критерієм та узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід стосовно класифікації малих форм господарювання. Окреслено специфіку інтересів різних груп користувачів інформації, одержаної у процесі проведення оцінки фінансового стану малих підприємств. Обґрунтовано, що оцінка фінансового стану відіграє основоположну роль в механізмі прийняття ефективних управлінських та організаційних рішень.

Ключові слова: мале підприємство, фінансовий стан, агробізнес, капітал, інвестиції, користувачі інформації.

  1. Шульський М. Г. Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві / М. Г. Шульський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.disslib.org/ orhanizatsiyno-ekonomichni-osnovyfunktsionuvannja-malykh-hospodarskykh-formuvan-u.html.

2.Милованов Д. А. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном кластере: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук: спец. «Экономика и управление народным хозяйством» / Д. А. Милованов. – Москва, 2012. – 22 с.

3.Матусова О. М. Розвиток малого підприємництва на селі в умовах СОТ / О. М. Матусова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ://../------.

  1. Яворська Т. Особливості визначення критеріїв малого бізнесу у сільському господарстві / Т. Яворська // Аграрна економіка.– 2009. – № 3–4. – Т. 2. – С. 34-37.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

6.Івахненко В. М. Експрес-аналіз фінансового стану підприємств / В. М. Івахненко, К. Г. Кириченко // Вчені записки. – 2012. – № 14. – Ч. 2. – С. 179–186.

7.Садовник О. В. Використання методу вільного грошового потоку концепції у системі прийняття рішень підприємства / О. В. Садовник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

8.Піхняк Т. А. Проблеми кредитування малих підприємств в Україні та напрями їх вирішення / Т. А. Піхняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 22. – С. 232–237.

9.Кулаков В. О. Стан кредитування малого та середнього бізнесу в Україні / В.О. Кулаков, О. Г. Курган,
О. І. Павленок // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 2 (36). – С. 143–146.

ДолученняРозмір
PDF icon lupkan_ekon_1-2017.pdf308.44 КБ