Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В ЄВРОПІ

У статті досліджується кооперативний рух в сільському господарстві Європи. Особливості кооперації просте-
жені на прикладі трьох країн: Франція, Греція, Великобританія.
В роботі об’єктом дослідження стала історія сільськогосподарських кооперативів, напрями об’єднання товаро-
виробників.
Досліджено та проаналізовано основні законодавчі акти, які регулюють діяльність сільськогосподарських коо-
перативів та їх об’єднань.
Відмічено роль кооперативного руху у розвитку сільського господарства європейських країн. Зазначено ос-
новні проблеми, які покликані вирішити кооперативи: забезпечити захист інтересів фермерів, виробництво про-
дукції з найменшими витратами, реалізація товарів за найвигіднішою ціною.
Ключові слова: кооперація, закон, річний оборот, кількість членів, об’єднання, сільськогосподарський коопе-
ратив.

1. Cocolina C.Q. With cooperation Europe's team. The power of cooperation. Cooperatives Europe key figures 2015/
Cocolina C.Q. // Cooperative Europe. – Avril, 2016.– № 4.–128 p.
2. Cooperatives act. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.servicealberta.ca/pdf/tipsheets/ Cooperatives_
Act.pdf
3. La loi d'orientation agricole. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/affich
4. Karafolas S. Revue internationale de l'économie sociale. La coopération agricole en Grèce: changements structurels
et adaptations au contexte de crise/ Karafolas S., Katarachia A.// Démocratie économique : un enjeu pour les entreprises…
et pour les sciences sociales. – № 329. – 2013.– 115 р.
5. Паска І.М. Організаційно-економічні передумови функціонування кооперативно-інтеграційних формувань в
АПК: світовий досвід та українські реалії / І.М. Паска // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – №1.– 2013. – С.301–305.
6. Ушкаренко Ю.В. Сучасний стан і розвиток системи сільськогосподарської кооперації Німеччини в контексті про-
цесів інтеграції ЄС і глобалізації / Ю.В.Ушкаренко, О.Д. Осадчий // Економіка і суспільство. – № 5 .– 2016.– С.83–87.
7. Чан-хі О.С. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід для України / О.С. Чан-хі, Н.О. Мосійчук //
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».–№ 2 (2).– 2017.–С.15–20.
8. Шинкаренко М.С. Міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку в обслуговуючих сільськогоспо-
дарських кооперативах / М.С. Шинкаренко // Вісник КНУТД.– №3 (87).– 2015.– С.43–51.

ДолученняРозмір
PDF icon kolysnuk_ekon_1-2017.pdf446.72 КБ