Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Розглянуто питання щодо зміни кількості техніки в експлуатації порівняно з 1990 роком, а також проаналізовано темпи росту основних видів техніки в сільськогосподарських підприємствах. Досліджено рух основних видів техніки в сільськогосподарських підприємствах та висвітлено основні форми забезпечення відтворення технічних ресурсів. Було розглянуто ключові фактори, що впливають на відтворення технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, у розрізі зовнішніх та внутрішніх. Проаналізовано вплив інфляції першого та другого типів. Повний цикл відтворення розділено на чотири фази – виробництво, розподіл, обмін та використання засобів виробництва. Виділено основні фактори впливу, притаманні для кожної фази відтворення.

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, матеріально-технічна база, знос, процес відтворення.

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.

2. Білоусько Я.К. Стратегічні напрями реформування і розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. – 2011. –№ 1. – С. 110-113.

3. Бурковський І.Д. Ефективність використання основних виробничих засобів в аграрному секторі / І.Д. Бурковський, В.В. Лагодієнко // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 16-22.

4. Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК / В.В. Іванишин // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 128-133.

5. Курган Б.В. Ефективність використання техніки / Б.В. Курган // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 115-118.

6. Непочатенко А.В. Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрями її вдосконалення / А.В. Непочатенко // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – № 2 (115). – С. 90-97.

7. Сатир Л.М. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності матеріально-технічної бази сільського господарства та її складових / Л.М. Сатир // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7 (17). – С. 324-328.

8. Шебанін В.С. Системне оновлення та розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства: монографія / В.С. Шебанін. – К., 2005. – 276 с.

9. Ульянченко О.В. Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур: оцінка й ефективність: монографія / О.В. Ульянченко, І.В. Казакова. – Х.: Смугаста типографія, 2015. – 288 с.

10. Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогоспо-дарської техніки в Україні / В.Є. Скоцик // Економіка та управління АПК. – №1. – 2014. – С.128-133.

11. Політика щодо інвестування у сільське господарство: Україна: Звіт за підсумками проекту, грудень 2015. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_UKR.pdf (0)

12. Черкасов О.О. Системний аналіз відтворення основних засобів у сільському господарстві / О.О.Черкасов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 16. Ч. 3. – 2016. – С. 50-62.

13. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Відповід. ред. акад. УААН, В.М. Трегобчук. – К.: ІЕ НАН України, 2003. – 259 с.

14. Мельник В.І. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки / В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 3. – С. 11-118.

15. Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика: [монографія] / П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. – 355 с.

ДолученняРозмір
PDF icon kachan_ekon_1-2017.pdf (69)312.11 КБ