Ви є тут

Організаційно-економічні відносини в ланцюзі поставок молока та молокопродукції

У статті розглянуто організаційно-економічні відносини між учасниками ланцюга поставок молока та молочної продукції. Узагальнено, що організаційно-економічні відносини це сукупність відносин між учасниками молокопродуктового ланцюга, які складаються у процесі виробництва продукції, її розподілу та реалізації споживачам, у результаті чого реалізуються економічні інтереси всіх його учасників. Систематизовано особливості молокопродуктового ланцюга та визначено основні принципи, умови їх збалансованого розвитку, що сприяє узгодженню економічних інтересів усіх його учасників.
Доведено, що економічний інтерес є важливою складовою частиною організаційно-економічних відносин в ланцюзі поставок молока та молокопродукції, а його основними елементами є: ціни на сировину та готову продукцію, затрати на виробництво, переробку сировини, транспортування, умови взаєморозрахунків, матеріальна заінтересованість персоналу, норми виконання договірних зобов’язань, ризики тощо. Узагальнено негативні чинники організаційно-економічних відносин в молокопродуктовому ланцюзі та їх вплив на ефективність кожного його учасника. Як інструмент збільшення обсягів виробництва молока-сировини запропоновано провести оптимізацію сировинних зон молокопереробних підприємств, розробки стратегічних програм розвитку галузі та стимулювання споживчого попиту, а також створення галузевих кластерів.
Проведені розрахунки щодо розподілу затрат та доходу між учасниками ланцюга поставок молока та молоко продукції доводять про необхідність забезпечення еквівалентності обміну. Із метою підвищення ефективності досліджуваного запропоновано наростити обсяги виробництва та переробки молока, а також встановити взаємовигідні відносини між його учасниками, пов’язаних єдиним виробничим циклом. Висвітлено напрями інноваційно-інвестиційного розвитку учасників молокопродуктового ланцюга,  особливо ланки молочного скотарства. Висвітлено, що інноваційне оновлення діяльності учасників ланцюга це процес циклічної діяльності, зорієнтованої на виробництво конкурентоспроможної молочної продукції нового покоління, які сприятимуть збільшенню товарообороту з метою одержання вищої величини прибутку учасників ланцюга та задовольняти попит споживачів із різним рівнем доходу.
Ключові слова: молокопродуктовий ланцюг, учасники ланцюга, еквівалентність обміну, організаційно-економічні відносини.
 1. Божидарнік Т.В. Молокопродуктовий підкомплекс як важливий фактор забезпечення продовольчої безпеки країни. Агросвіт.  2010. № 18, С. 32–35. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2010/8.pdf.
 2. Слюсар М.В., Ковальчук І.В. Молочне скотарство як сектор економіки України. Біологія тварин. Наук.-теор. журн. Львів, 2019.  Т. 21, № 3.  С. 150–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bitv_2019_21_3_72.
 3. Варченко О.О. Теоретичні аспекти функціонування агропродовольчих ланцюгів та особливостей їх розвитку в Україні. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць.  Біла Церква: БНАУ, 2019. Вип. 1 (148). С. 6–20. DOI: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-6-20.
 4. Varchemko O.M., Krysanow D.F., Shust O.A. Innovations of agro-food chains. Agricultural science and practice. 2017. № 3. P. 73–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/asp_2017_3_11
 5. Крисанов Д.Ф.,  Варченко О.М. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови. Економіка і прогнозування. Наук. журн. Київ, 2017.  № 1. С. 72–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2017_1_7
 6. Кондратюк О.І. Умови адаптаційного розвитку підприємств молочної промисловості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч 2. С. 56–61. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/13.pdf
 7. Федулова І. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 15–28. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2018_1_4
 8. Панкратова Л.Л. Структурні особливості формування ціни на молоко в продовольчому ланцюгу. Економіка і прогнозування. 2013. № 3.  С. 116–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2013_3_10
 9. Крисанов Д.Ф. Оптимізація інтеграційних зв’язків між підприємствами сільського господарства і переробно-харчових галузей в умовах посилення впливу євроінтеграційних процесів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки.  2016.  №. 11.  С. 137–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2016_11_20
 10. Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine / O.M. Varchenko,D.F. Krysanov, O.V. Shubravska and at. International Journal of Supply Chain Management. 2020. Vol. 9, No. 1. Р. 536–543. URL: http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=23924
 11. Митрофанова А.С. Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. Бізнес Інформ = Business Inform.  2014.  № 8 (439). С. 157–162. URL:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37841
 12. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику: кол. монографія / А.С. Даниленко, О.М. Варченко, І.В. Свиноус та ін. Біла Церква, 2011. 260 с.
 13. Іванова Л.С., Микитюк Д.М. Напрямиудосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду. Агросвіт. 2017. № 23. С. 32–38. URL:  http://www.agrosvit.info/pdf/23_2017/6.pdf
 14. Радько В.І., Свиноус І.В. Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства. Інвестиції: практика та досвід. 2015.  № 23.  С.53–57. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_23_12.
 15. Крисанов Д.Ф. Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу: монографія. Київ, 2016.  368 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf ISBN 978-966-02-8069-4
 16. Безсмертна О.В., Тарасюк Н.М. Інтеграційний підхід до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктовогопідкомплексу АПК. Збірникнауковихпраць ВНАУ. Серія «Економічні науки». 2013. № 2. С. 2–8. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/1562.pdf.
 17. Лаврук В.В. Кормовиробництво як чкладник механізму економічної модернізації тваринництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.  2017. Вип. 14(1).  С. 178–182. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14%281%29__38.
ДолученняРозмір
PDF icon pasca_i._grinchuk_i._artimonova_i.pdf732.97 КБ