Ви є тут

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТІСНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Прагнення до енергетичної незалежності України відображено в Національній стратегії України до 2030 р.
Важливим завданням на цьому шляху є підвищення енергоефективності опалювальних систем.
За нестабільних цін і тарифів на енергоносії традиційні методики порівняння ефективності використання енер-
гоносіїв, які основані на нормативних коефіцієнтах ефективності капіталовкладень, є неактуальними.
Пропонується методика оцінки ефективності застосування різних видів енергоносіїв залежно від об’ємів їх
споживання та часу доби, ціни на паливо та витрат на його транспортування. Методика основана на порівняльному
аналізі вартості використання енергоносіїв залежно від їх енергомісткості.
Ключові слова: енергомісткість, енергоносії, паливо, вартісний еквівалент, коефіцієнт використання.

1. Національна енергетична стратегія України на період до 2030 року затверджена розпорядженням уряду від
15 березня №145-р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80/paran4#n4.
2. Національний план дій з енергоефективності на період до 2020р. Режим доступу:
окsaee.gov.ua/sites/default/files/NEEAP_1228.doc.
3. Гафиятов И.З. Показатели экологической и энергоэкономической эффективности источников теплоснабже-
ния зданий при наличии парниковых газов / И.З. Гафиятов, М.Г. Зиганшин, А.В. Дмитриев // Проблемы современ-
ной экономики.–№2(30).–2009. Режим доступу http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2561.
4. Жоров В.І. Визначення вартісних еквівалентів носіїв теплової енергії / В.І. Жоров, О.І. Кепко // Вісник агра-
рної науки причорномор’я. Вип.4(24). – Миколаїв, 2003. – С. 214–218.
5. What is the cost of energy? Source : French ministry of industry, 2001. Режим доступу:
http://www.afdc.energy.gov/fuels/prices.html. (Франція)
6. Сотник І.М. Впровадження вартісних паливно-енергетичних балансів як шлях забезпечення ефективного
використання енергоресурсів / І.М. Сотник, А.О. Дмитренко, А.І. Шаповал // Вісник СумДУ. Серія Економіка, №1.
– 2009. – С. 44-51.
7. Air Cond. Heat and Refrig. News, 1996, 199, № 12, p.11; 1997, 200, № 4, p. 100–104; Gaz aujourd’hui, 1997, 121,
№ 5, p. 378-381; № 7, p. 437-440; JKZ – Haustechn., 1997, 52, № 20, s. 86. (Німеччина)
8. Equivalent fuel costs. / Astec Industries Company. Режим доступу: http://www.heatec.com/literature/technical/
Equiv%20fuel%20costs%20expanded.pdf. (США)

ДолученняРозмір
PDF icon kepko_o_kepko_b_ekon_1-2017.pdf354.48 КБ