Ви є тут

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Узагальнено існуючі методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Автором систематизовано особливості прояву інвестиційної привабливості на макро-, мезо- і макрорівнях. Ідентифіковано основні чинники формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств та встановлено зв'язок між ними. Обґрунтовано систему показників, що базується на даних статистичної звітності підприємств й дозволяє потенційним інвесторам всебічно розглянути результативність діяльності підприємства і потенціал його розвитку. Визначено, що результати рейтингових оцінок нададуть об'єктивну інформацію щодо найбільш інвестиційно-привабливих сільськогосподарських підприємств й визначать пріоритети діяльності на інвестиційному ринку. Доведено, що складові комплексної порівняльної рейтингової оцінки на основі показників фінансово-економічного стану дозволяють оцінити тенденції й перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств та формують при цьому їх інвестиційну привабливість. Окреслено пріоритетні напрями щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, інвестиційний потенціал, інвестиційний ризик, інвестиційний проект, сільськогосподарські підприємства.

 1. Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки / А.П. Гайдуцький // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 3. – С. 119–128.
 2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов/ А.Н. Буренин. – М.: НТО
  им. С.И. Вавилова, 2011. – 394 с.
 3. Зинюк М.А. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия / М.А. Зинюк // Вопросы экономических наук. – 2005. – № 6. – С. 348–352.
 4. Ізмайлова К.В. Система експертизи ефективності інвестиційних проектів на стадії техніко-економічного обґрунтування [Електронний ресурс] / К.В. Ізмайлова, О.В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем. – 2010. –
  Вип. 4. – С. 45–54. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Urss_2010_4_11.pdf. Дата звернення 10.05.2017 р.
 5. Лещук Г.В. Інвестиційна привабливість вітчизняних підприємств / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ ek3_leshuk.htm. Дата звернення 18.05.2017 р.
 6. Малова Т.Л. Розвиток методичних засад рейтингової оцінки інвестиційної привабливості акціонерних підприємств / Т.Л. Малова, Л.С. Сільверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2 (20). –
  С. 40–43.
 7. Фінансове забезпечення розвитку підприємств [Текст] : монографія / [І. О. Бланк та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бланка; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: КНТЕУ, 2011. – 343 с. 
 8. Коваль Н.В. Оцінка інвестиційної привабливості молокопереробної галузі / Н.В. Коваль // Україна наукова: матеріали п’ятої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23-25 груд. 2008 р. – К., 2008. – С. 21–24.
 9. Пилипенко О.І. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик / О.І. Пилипенко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(13). – С. 324–330.
 10. Вініченко І.І. Концептуальні методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств [Електронний ресурс] / І.І. Вініченко // Агросвіт. – 2009. – № 1. – С. 2–4.
 11. Федоренко В. Г. Економіка інвестування та робочі місця в Україні / В.Г. Федоренко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 3. – С. 18–20.
 12. Захарова Н.Ю. Проблеми оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств / Н.Ю.Захарова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 3. – С. 76-80.
 13. Хобта В.М. Формування та підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / В.М. Хобта, А.В. Мєшков // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2009. − Вип. 36–1. – С. 118−125.
 14. Катан Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л.І. Катан, К.С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 41–51.
 15. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник / Н.В. Игошин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448 с.
 16. Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату – пріоритетне завдання державного управління [Текст] / П.В. Матвієнко // Економіка та держава. – 2006. – № 11. – С. 57–61.
 17. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія / Н.С. Краснокутська. – Х.: ХДУХТ, 2010. – 247 с.
 18. Варченко О.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / О.М. Варченко, О.В. Липкань // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3–4. – С. 29–38.
 19. Аранчій Д.С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу / Д.С. Аранчій, С.А. Гончаренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pdaa.edu. ua/sites /default/files / nppdaa/3.2/59.pdf. Дата звернення 21.05.2017 р.
 20. Бубенко П.Т. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства / П.Т. Бубенко,
  Г.А. Шаханова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 66. – С. 100–106.
 21. Дискіна А.А. Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств /
  А.А. Дискіна // Одеський політехнічний університет. – 2011. – Вип. 2. – С. 320–324.
 22. Феєр О. Аналіз методологічного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування / О. Феєр // Економічний аналіз. – 2009. – Вип. 4. – С. 151–154.
 23. Овдій Л.І. Оцінка привабливості підприємств за допомогою статистичних моделей / Л.І. Овдій, Я.А. Некрасова // Економічні науки. – 2009. – № 4. – Т. 2. – С. 184–188.
ДолученняРозмір
PDF icon zubchenko_ekon_1-2017.pdf346.64 КБ