Ви є тут

Концептуальні засади розвитку сільськогосподарських підприємств

Предметом наукового дослідження є науково-практичні засади розвитку різних видів сільськогосподарських підприємств в Україні. Метою статті є обґрунтування концептуальних напрямів виробництва продукції в малих, середніх і великих сільськогосподарських підприємствах в умовах воєнного стану та післявоєнного періоду. Використано дані Держстату України, нормативно-правові акти України та наступні методи наукового дослідження: абстрактно-логічний, системний підхід, монографічний, статистико-економічний. На основі проведеного ретроспективного аналізу ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах визначено головні напрями господарської діяльності великих, середніх і малих підприємств у галузі. В умовах воєнного часу і майбутнього післявоєнного періоду, коли очікується значний спад інвестиційної активності, акцент у виробництві агропродукції буде спрямовано на більш трудомісткі й менш капіталомісткі види агробізнесу, зокрема в малих і середньотоварних сільськогосподарських підприємствах. У сільськогосподарських підприємствах простежується різна питома вага оборотного капіталу в загальній вартості активів. У малих підприємствах у структурі капіталу превалює оборотний, тим часом у великих – основний капітал і капіталозабезпеченість у 3–4 рази більша ніж в інших видах господарювання в галузі. З огляду на це, в умовах воєнного стану й ризикованості капітального інвестування в галузі найбільш вигідним в економічному значенні є ситуація в малих і середніх підприємствах, де зафіксовано кращі показники капіталовіддачі та норми прибутку. Доведено, що для великотоварних сільськогосподарських підприємств необхідно визначити економічні вектори розвитку в коротко- й середньостроковому періодах. Зокрема диверсифікувати агробізнес і поєднувати розвиток рослинництва й тваринництва, диверсифікувати канали збуту на зовнішній ринок продовольства, орієнтуватися і на внутрішній споживчий ринок. Також цим підприємствам необхідно приділити увагу виробництву біопалива, інших енергетичних ресурсів тощо. На основі проведеного аналізу капітального інвестування в різних видах сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано напрями інвестицій у сільськогосподарські машини та обладнання (їх можна швидко перемістити в разі наближення воєнного фронту). Саме такі інвестиційно-відтворювальні процеси простежуються в малих і середніх підприємствах, на відміну від великих підприємств, які значні інвестиції вкладали у будівництво виробничих і логістичних об’єктів. Мало-, середньо- й великотоварні форми підприємництва в агробізнесі мають зайняти своє місце в економіці сільських територій. У результаті дослідження узагальнено концептуальні напрями – стратегічні орієнтири соціально-економічного розвитку різних видів сільськогосподарських підприємств на майбутній період.
Ключові слова: підприємництво, сільськогосподарське підприємство, фермерське господарство, продовольча безпека, зайнятість населення, економічна ефективність, капітальні вкладення.

 

1. Ільчук М.М., Ус С.І., Дмитрук М.І. Теоретичні засади розвитку підприємництва. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 100–110.
2. Дюк А.А. Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 111–120.
3. Русанюк В.В. Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 94–102.
4. Трутенко Г.О. Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві України. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 103–112.
5. Могильний О.М. Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 15–27.
6. Павлов О.І., Дідух С.М., Барвіненко В.Д. Інклюзивний розвиток агрохолдингів в системі продовольчої безпеки України. Економіка та управління АПК. 2020. № 2. С. 64–72.
7. Кісіль М.І. Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України. Економіка АПК. 2021. № 9. С. 19–30.
8. Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Ємчик Т.В., Сало І.А. Формування системи інституційного забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 63–75.
9. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія / Ю.О. Лупенко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2017. 202 с.
10. Малік М.Й., Швець А.А. Роль підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції у розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2021. № 7. С. 50–62.
11. Шпикуляк О.Г., Алєксєєва О.В. Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення. Економіка АПК. 2021. № 4. С. 95–107.
12. Корінець Р.Я., Малік Л.М. Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 60–69.
13. Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 40–52.
14. Кваша С.М., Усаченко Л.М., Олефіренко Т.В. Напрями державного регулювання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції: монографія. Київ: Компринт, 2012. 187 с.
15. Єрмаков О.Ю., Вакараш В.В., Вакараш В.М. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві України: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2013. 230 с.
16. Паска І.М., Гринчук Ю.С., Радько В.І., Ткаченко К.В. Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока. Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 179–190.
17. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (із зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n461
18. Статистичні збірники «Сільське господарство України». URL: http://ukrstat.gov.ua
19. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973 (із зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text
20. Податковий кодекс законів України від 02.12.2010 № 2755 (із зм.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5201 (дата звернення: 27.06.2022 р.).
21. Ланченко Є.О. Розвиток соціально-трудових відносин в аграрній сфері: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2022. 266 с.
22. Продовольчий споживчий кошик VS раціональні норми. URL: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolchyy-spozhyvchyy-koshyk2016-vsrac... (дата звернення: 27.06.2022 р.).
23. Статистичні збірники «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва». URL: http://ukrstat.gov.ua

 

ДолученняРозмір
PDF icon lanchenko_1_2022.pdf493.53 КБ