Ви є тут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

Стаття присвячена оцінці теоретичних, методологічних положень, які визначають економічну поведінку селянських господарств, як індикатора стану сільського співтовариства. Встановлено, що в нинішніх умовах розвитку країни для ОСГ є характерним наявність основних ознак парцелярних господарств, а саме: обмежена площа сільськогосподарських угідь, примітивні засоби праці, орієнтація на самозабезпечення, в першу чергу членів сільського домогосподарства, використання ручної праці та поділ праці. Вважаємо, що в перехідний період до ринку організація праці в багатьох сільських домогосподарствах нашої країни почала нагадувати малий бізнес в США, який отримав назву «етнічне підприємництво». Доведено, що методична основа функціонування особистих селянських господарств ґрунтується на використанні елементів теорій «селянського господарства» та «неформальної економіки», що передбачає: мінімальну залежність економіки особистого селянського господарства від ринку через натуральний спосіб виробництва та переважання ручної праці; вимушену необхідність задоволення власних потреб у продуктах харчування внаслідок низької купівельної спроможності населення; орієнтацію при плануванні виробничої діяльності виключно на забезпечення потреб членів сільського та міського домогосподарства, з якими вони перебувають у родинних відносинах; наявність тісних неформальних зв'язків між членами сільської громади.
Ключові слова: особисте селянське господарство, сільське домогосподарство, сільське співтовариство, сільська громада.
 1. Радаев В.В. Домашнее хозяйство – неформальная экономика. Социологические исследования. 1997.
  № 4. С.64–72.
 2. Зухба О.М. Інститут домогосподарства: еволюція поглядів. Економічний вісник Національного гірничого університету . 2011. № 2. С. 6–11.
 3. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М. : Наука, 1991. 454 с.
 4. Чупров А.И. Мелкое земледелие и его основные нужды. Берлин: Слово, 1921. 430с.
 5. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М. : Наука, 1991. 454 с.
 6. Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність. К. : ІАЕ, 2008. 320 с.
 7. Тарасов А.Н. Экономическое поведение и эффективность личных подсобных хозяйств в переходной экономике. URL: http://www.iet.ru/personal/agro/newslet/2_5.htm
 8. Meiners Jane E., Olson Geraldine I. Household. Paid and Unpaid Work Time of Farm Women. Family Relations. Vol. 36. No. 4. Rural Families: Stability and Change (Oct., 1987). Р. 407-411.
 9. Кара-Мурза С. Что такое этничность. Первое приближение. URL: http://www.ereading.club/chapter.php/ 127452/9/Kara-Mursa_Demontazh_naroda.html
 10. Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах / сост., предисл. и коммент. С.В. Лебедев, К. А. Киятов; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2016. 624 с.
 11. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір /О.М. Бородіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.- кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2012. 320 с.
 12. Alboiu C., Kuliesis G., Salengaite D. The impact of rural development program on agriculture and business/rural development in Lithuania and Romania: amirror situation . Agricultural Economicand Rural Development, New Series. 2011. №1. Р. 77-90.
 13. Galdeano-Gomez E., Aznar-Sanchez J., Perez-Mesa J.C. Susta in abilit dimensions related to agricultural based development: the experience of 50 years of intensive farming in Almería (Spain). International Journal of Agricultural Sustainability. 2013. Vol. 11, issue 2. Av.in.: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735903.2012.704306.
 14. Interview with Emma Bonino el. res./ Greatinsights. – Dec. 2013 Jan. 2014. Vol. 3, issue 1. Р. 10-11. Av.in.: http://ecdpm.org/wpcontent/uploads/Great-Insights-Vol-3-Iss-1-Jan2013-De....
 15. Шмелёв Г.И. Производство сельскохозяйственных продуктов населения России. M. : Академия, 2002. 288 с.
 16. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989. 492 с.
 17. Свиноус І.В., Ібатуллін М. І. Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 180-184.
ДолученняРозмір
PDF icon stepuragavryk_2-2017.pdf609.56 КБ