Ви є тут

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено питання розвитку інститутів спільного інвестування як альтернативного напряму вкладання віль-
них коштів потенційних інвесторів.
Проаналізовано основні тенденції та показники діяльності інститутів спільного інвестування на фондовому
ринку України протягом останніх п’яти років. Висвітлено переваги та проблемні питання сучасного розвитку віт-
чизняної індустрії та інститутів спільного інвестування. Запропоновано основні заходи, що мають бути спрямовані
на підвищення ефективності функціонування інститутів спільного інвестування.
Ключові слова: інститути спільного інвестування, компанії по управлінню активами, інвестиційні фонди,
фондовий ринок, венчурні інвестиційні фонди, структура активів діючих ІСІ.

1. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [Елек-
тронний ресурс] .– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 .
2. Звіт НКЦПФР за 2002 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/activities/annual.
3. Закон України «Про інститути спільного інвестування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/print146600 2638394908.
4. Ковтун О.А. Проблеми використання нових фінансових інструментів приватних інвестицій у фондовий ри-
нок України /О.А. Ковтун // Економiка та держава. – 2012.– № 11.– С. 38. – Режим доступу: www.economy.in.ua.
5. Звіт НКЦПФР за 2016 рік [Електронний ресурс].– Режим доступу : http ://www.nssmc.gov.ua/activities/annual.
6. Кочешкова І.М. Тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні / І.М. Кочешкова, Н.В.Трушкіна //
Економічний вісник Донбасу.– 2016.– № 2(44). – С. 129.
7. Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами за 4 квартал та 2015 рік [Електронний ресурс] //
Аналітичний огляд індустрії управління активами в Україні / Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ).
– К.,2016. – 26 с. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/238515.html
8. Leonov S. Potential of Institutional Investors and Stock Market Development as an Alternative to Households’ Savings
Allocations in Banks / Sergiy Leonov, Sergiy Frolov, Viacheslav Plastun // Economic Annals-XXI. – 2014.– №11–12.
– P. 65–58.

ДолученняРозмір
PDF icon shevchenko_ekon_1-2017.pdf396 КБ