Ви є тут

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто та обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних підходів до формування механізму оперативного управління на підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції.
Встановлено, що механізм оперативного управління доцільно розглядати як складну організаційну систему, яка є активним елементом управлінського процесу на підприємстві. На основі проведених досліджень узагальнено, що удосконалення управлінського механізму створює передумови для ефективного використання інноваційних інструментів.
Визначено, що практичне застосування сформованого механізму потребує адаптації до умов та особливостей господарювання на підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: інноваційні підходи, підприємство з переробки сільськогосподарської продукції, механізм оперативного управління, діяльність підприємства, процес управління.
1. Barnard F. L., Akridge J. T., Dooley F. J., Foltz J. C. Agribusiness Management. Routledge, 2012. 480 p.
2. Bright D. Managing of innovations. Cambridge : Woodhead-Janekner, 2013. 150 p.
3. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. NY: Harper Business, 2010. 256 p.
4. Tidd D., Bessant D., Pavitt К. Managing innovation. Chichesten: John Wiley and Sons, LTD, 2011. 238 p.
5. Leseure M. Key Concepts in Operations Management. SAGE Publications, 2010. 312 p.
6. Mensh G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge, Mass: Ballinger Pub., 2014. 241 p.
7. Slack N., Chambers S., Johnson R. .Operations Management. Prentice Hall, 2010. 712 p.
8. Stevenson W. J. Operations Management. McGraw-Hill/Irwin, 2011. 944 p.
9. Hill A.V. The Encyclopedia of Operations Management: A Field Manual and Glossary of Operations Management Terms and Concepts. FT Press, 2011. 400 p.
10. Коваленко Г.О. Оперативне управління сільськогосподарським виробництвом. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/Vnuvgp/ekon/2011_1/Vek5312.pdf.
11. Малюта Л.Я. Впровадження інтегрованої моделі управління активізацією інноваційної діяльності підприємств. Галицький економічний вісник. 2011. №2 (31). С. 33-38.
12. Малюта Л.Я. Формування моделі управління потенціалом в умовах стратегічного розвитку підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2 (7). С. 190-199.
13. Малюта Л.Я. Особливості функціонування організаційно-економічного меха­нізму інноваційного управління ресурсовикористанням підприємства. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки : монографія / За заг. ред. Б. М. Андрушківа. Тернопіль : ТОВ «Тернограф», 2013. С. 174-183.
14. Миколайчук Я. Особливості оперативного управління сільськогосподарським виробництвом. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ae/2012_3-4/files/12myyoap.pdf
15. Россоха В. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. АгроІнКом. 2012. № 10-12. С. 108-112.
16. Черницька А. М. Розкриття і характеристика підходів до визначення системи управління підприємством. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1638.
17. Інноваційні підходи в управлінні підприємствами : Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кирич Н. Б. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. 343 с.
18. Баланюк І.Ф., Гой Н.В. Оперативний менеджмент у м’ясопереробних підприємствах: монографія. Івано-Франківськ: ЛІК, 2016. 220 с.
19. Гой Н.В., Ковбас И.Н. Формирование механизма оперативного управления на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. Экономика и предпринимательство. 2014. Ч. 3 (42–43), № 1. С. 576-582.
20. Баланюк І.Ф., Гой Н.В. Оперативний аналіз у системі менеджменту підприємств із переробки сільськогосподарської продукції. Інноваційна економіка. 2016. № 9-10(65). С. 184-189.
ДолученняРозмір
PDF icon balanyuk_goy_shelenko_2-2017.pdf558.7 КБ