Ви є тут

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Система обліку на підприємстві проходить певні етапи. Інформація, яка потрібна на кожному з них, має бути спеціально підготована та інтерпретована, аби внутрішні форми звітності, у підсумку, на різних рівнях управління були забезпечені даними, які необхідні для прийняття управлінських рішень. Така необхідність стосується й процесу обліку витрат на якість продукції, адже сьогодні проблема якості продукції є однією з найактуальніших в економічному та соціальному житті суспільства. Головною ціллю для підприємства, що орієнтоване на ринок, є отримання прибутку за умови покриття усіх витрат. Важливим є повний облік усіх витрат, та традиційний бухгалтерський облік не завжди може реалізувати свої функції повною мірою, адже облік витрат на якість не враховується. На сьогодні, на українських підприємствах існують невирішені проблеми, пов’язані з побудовою механізму обліку витрат на якість продукції. Відомо, що виділення витрат на якість обліковою документацією, що існує в Україні, не передбачено. Витрати на якість не є складовою частиною звичайної виробничої калькуляції.
Ключові слова: якість продукції, витрати на якість, стандарти ISO, концепція НАССР, аудит якості продукції.
 1. Анисимова Н.Ю. Анализ системы качества винодельческой продукции. Вестник ЖГТУ. № 2 (32). 2005.
  С. 38-44.
 2. Пархоменко В.М. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Якість продукції як основа виконання договірних зобов’язань: обліковий вимір: міжн. зб. наук. пр. Випуск 1(13). 2016. C. 110-124.
 3. Буряк Р.І. Вплив категорії «якість» на соціально-економічний розвиток суспільства. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». №3. 2015 (58). С.9-17.
 4. Буряк Р.І. Управління якістю як складова загального управління аграрним підприємством: зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. № 2 (18), том 4. С. 50-59.
 5. Бугера С.І. Якість сільськогосподарської продукції: проблеми адаптації законодавства до міжнародних вимог. Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 5. С. 698-704.
 6. Поняття і зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції. URL: http://pidruchniki.com/ 1499052857508/pravo/pravove_regulyuvannya_yakosti_bezpechnosti_silskogospodarskoyi_produktsiyi#793.
 7. Бондар Т.Л. Методика фінансового обліку витрат на забезпечення якості продукції. Вісник Одеського нац. університету: сер.: Економіка . 2015 . Т.20, вип. 1/1 . С. 151-156. 
 8. Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2004. № 2 (28). С. 131-137.
 9. Зенова О.М. Облік витрат на забезпечення якості продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.12. Нижній Новгород, 2001.
 10. Тимрієнко І.Ю. Управлінський облік витрат на якість продукції: концептуальний підхід, теорія і практика. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Timrienko_109.htm.
 11. Ягмур К.А. Облік витрат на виробництво будівельної продукції: теорія, організація і методика: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. К., 2008. 185 с.
 12. Пархоменко В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції : дис. … д-ра екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2011. 640 с.
 13. Десяткіна І.В. Відображення витрат на якість продукції підприємств ресторанного господарства: обліковий аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжн. зб. наук. пр. Житомир: ЖДТУ, 2011. № 2(20). С. 168-175.
 14. Витрати на поліпшення якості продукції, основні чинники її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. URL: http://pidruchniki.com/75533/ agropromislovist/vitrati_polipshennya_yakosti_produktsiyi_ osnovni_ chinniki_pidvischennya_zabezpechennya_konkurentospromozhnosti_pidpriyemstva#885
 15. Артімонова І.В. Інформаційно-методичне забезпечення оцінки кон'юнктури продовольчого ринку. Формування ринкових відносин в Україні. Київ, 2015. № 1 (164). C. 81–84.
 16. Томілова Н.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами на якість сільськогосподарської продукції. Економічні науки: серія «Облік і фінанси»: зб. наук. пр. Луцьк: ЛДТУ, 2015. Вип. 12 (45). Ч. 4. С. 222-230.
 17. Хомовий С.М. Сучасність та шляхи покращення документообігу в сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК: зб. наук. пр. 2015. № 1. С. 85-92.
 18. Paul E. Plsek. Creative Thinking for Surprising Quality. Quality Progress, May 2000, pp. 67-73.
 19. Juran J.M., Godfrey A.B. Juran’s Quality Handbook. 5th ed. McGraw-Hill, 1998, p. 113.
ДолученняРозмір
PDF icon homovyytomilova_2-2017.pdf769.72 КБ