Ви є тут

Фінансова звітність як інструмент антикризового менеджменту

У статті розглянуто фінансову звітність як інструмент антикризового менеджменту з урахуванням змін чинного законодавства (Кодекс з процедур банкрутства, 2018) та високого рівня збитковості суб’єктів господарювання, неспроможності забезпечити ефективність фінансово-господарської діяльності. Метою дослідження є узагальнення основних положень складання та подання фінансової звітності за національними і міжнародними стандартами та обґрунтування її неодмінного застосування в антикризовому менеджменті суб’єктів господарювання. Методичною основою дослідження слугували фундаментальні засади теорії фінансів та фінансового менеджменту. При написанні статті використано наступні методи: монографічний, теоретичний, метод порівняльного аналізу, табличний. Визначено концептуальні основи складання фінансової звітності суб’єктів господарювання за національними та міжнародними стандартами на основі наступних критеріїв: нормативне забезпечення, сутність, склад, принципи формування. Баланс (звіт про фінансовий стан) є провідним інформаційним джерелом для аналізу необоротних та оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, інвестицій та інновацій, а також показників ліквідності та фінансової стійкості. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) є провідним інформаційним джерелом для аналізу витрат на виробництво та показників прибутковості (рентабельності). Обґрунтовано недоліки чинної системи методичного забезпечення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання, які полягають у відсутності інтеграції наказів Міністерства юстиції України з чинними формами фінансової звітності. З метою удосконалення інформаційного забезпечення проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання у контексті антикризового менеджменту адаптовано Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 19 січня 2006 року № 14 до положень НП(с)БО 1.
Ключові слова: антикризовий менеджмент, банкрутство, неплатоспроможність, фінансова звітність, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності.
 
1. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010-2020 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Roychowdhury S., Shrof N., Verdi R. S. The Effectsof Financial Reportingand Disclosureon Corporate Investment: AReview. Journal of Accounting & Economics. 2019. № 5616-18. URL: https://ssrn. com/abstract=3429337https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.101246. DOI: 10.1016/j.jacceco.2019.101246
3. Al-Shaer H. Sustainability reportingquality and post-audit fnancial reporting quality: Empiricalevidence from the UK. Business Strategy and the Environment, 2020. № 29 (6). Р. 2355–2373.DOI: 10.1002/ bse.2507
4. Albu N., Albu C.N., Gray S. J. Institutional factors and the impact of international fnancial reporting standards: the Central and Eastern European experience. Accounting Forum. 2020. № 44:3. Р. 184– 214. DOI: 10.1080/01559982.2019.1701793
5. Barth M.E. The Future of Financial Reporting: Insights from Research. Abacus. 2018. № 54. Р. 66–78. DOI:10.1111/abac.12124
6. Muttakin M.B., Mihret D., Lemma T.T., Khan A. Integrated reporting, fnancial reporting quality and cost of debt. International Journal of Accounting & Information Management. 2020. Vol. 28, № 3. P. 517– 534. DOI: 10.1108/IJAIM-10-2019-0124
7. Chen A., Gong J. J. Accounting comparability, fnancial reporting quality, and the pricing of accruals. Advances in Accounting. 2019. Vol. 45. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ abs/pii/S0882611018301585.DOI:10.1016/j.adiac.2019.03.003
8. Ярмолюк O., Губарик О., Саванчук Т., Дмитренко О., Хомяк Н. Покриття інформації у фінансовій звітності: практичний досвід застосування МСБО і МСФЗ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 5. С. 276-287. DOI: 10.18371/FCAPTP.V5I40.245101
9. Поливана Л.А., Романашенко І.О., Романашенко М.О. Порівняння особливостей формування європейської і української фінансової звітності та шляхи її поліпшення в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 46. С. 87–93. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-46-10
10. Акімова Н.С., Асває А. Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 286–293. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712- 2018-4-286-293
11. Завитій О., Роздимаха С. Напрями впровадження фінансової звітності за міжнародними
стандартами. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 2. С. 33–41. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.02.033
12. Калітенко Д.О. Таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності підприємств суспільного інтересу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 19(2). С. 14–19.
13. Кулик В.А., Левченко З.М., Єрмолаєва М.В. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2021. Вип. 41. С. 81–84. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-41-15
14. Позняковська Н.М., Демчук М.С. Фінансова звітність малого і середнього бізнесу: Україна та світовий досвід. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2020. № 4(92). С. 269–281. DOI:10.31713/ve4202025
15. Товкун Л.В. Основні засади складання і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. 2020. Вип. 60. С. 135–138. DOI: 10.32782/2307-3322/2020.60.29
16. Швиданенко Д.В., Мусієнко О.С. Застосування концептуальної основи фінансової звітності на підприємстві. Науковий вісник Льотної академії. 2020. С. 48–54. DOI: 10.33251/2707-8620- 2020-2-48-54
17. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2597-19.
18. Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства: Наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2020 р. № 3105/5. URL:https://minjust.gov.ua/bankruptcy
19. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 14. URL:https://minjust.gov.ua/bankruptcy
20. Загірняк Д.М., Сова К.В., Яценко Н.М. Впровадження МСФЗ як один з факторів покращення інвестиційного клімату в Україні. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки. 2020. № 12. URL: https://doi. org/10.25313/2520-2294-2020-12
21. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

 

ДолученняРозмір
PDF icon dragan_1_2022.pdf570.63 КБ