Ви є тут

Економічні аспекти розвитку інтеграційних зв’язків в молочному скотарстві України

У статті розглянуто економічні аспекти розвитку інтеграційних зв’язків в молочному скотарстві України. Взаємовигідні інтеграційні зв'язки сільськогосподарських організацій з іншими суб'єктами ринкових відносин дають змогу істотно підвищити їх економічну стійкість. Окрім загальносистемних чинників, що визначають агропромислову інтеграцію, молочному підкомплексу притаманна низка специфічних особливостей, що зумовлюють виникнення й розвиток інтеграційних процесів у сфері виробництва, переробки та збуту молока. Доведено, що у молочному підкомплексі кооперативна форма власності може конкурувати з акціонерною в глобальному масштабі. Це пов'язано насамперед з тим, що історично в країнах, які спеціалізуються на виробництві молока, переважала вертикальна кооперація, що дає змогу фермерам управляти доходами від реалізації готової молочної продукції. Високий ступінь концентрації молочного бізнесу надає кооперативам можливість використовувати найсучасніші технології переробки, проводити гнучку товарну політику, отримати доступ на міжрегіональні та міжнародні ринки, комбінувати молочний бізнес із матеріально-технічним постачанням та іншими важливими послугами, послаблювати негативний вплив сезонних коливань у виробництві молока. Характерною особливістю взаємозв’язків між вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками молока і переробними підприємствами є прояв некооперативної інтеграції, яка базується на контрактній основі. Аргументовано, що контрактаційний вид інтеграції молочних заводів із сільськогосподарськими товаровиробниками є досить простою формою економічних відносин та створює можливості для подальшого розвитку. Встановлено, що недієвість молочних кооперативів пояснюється низькою активністю сільських жителів – власників корів щодо формування та членства в них. Доведено, що в більшості регіонів відсутні передумови щодо створення СОКів, більшість населення утримує 1 корову і орієнтується на власне самозабезпечення. Обгрунтовано, що молочно-продуктовий кластер, який засновано на принципах взаємовигідного та довгострокового партнерства між його суб'єктами, є рушійною силою забезпечення економічного зростання в досліджуваній галузі, створює передумови до збільшення зайнятості населення у регіоні, пропозиції якісної молока-сировини та безпечності молочної продукції, що загалом сприятиме стійкому розвитку підприємств молочного скотарства в регіоні та інших учасників кластерного об’єднання.
Ключові слова: молочне скотарство, кооперація, інтеграція, кластер, сільськогосподарське підприємство, особисте селянське господарство.

 

1. Свиноус І.В., Ібатуллін М.І. Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 180–184.
2. Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: монографія. Київ: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. 300 c.
3. Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України. Управління розвитком. 2015. № 1. С. 15–20.
4. Дудич Л. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як перспективний напрям розвитку аграрної економіки. Вісник Львівського національного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2019. № 20. С. 161–164.
5. Липчук В.В., Радух Н.Б. Сільськогосподарська кооперація в Польщі: досвід для України. Modern economics. 2020. № 20. С. 147–155.
6. Бурик З.М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 96–102.
7. Рибчак О.С., Бондаренко Н.В., Кобилянський О.М. Кооперація як основний регуляторний механізм розвитку підприємницької діяльності аграрної сфери. Агросвіт. 2019. № 6. С. 20–26.
8. Калачевська Л.І. Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні. Інтелект XXI. 2018. № 6. С. 61–65.
9. Самойленко Т.Г. Кооперація в аграрному секторі як напрямок сталого розвитку сільської місцевості. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 22–24.
10. Дідківська Л.В. Сільськогосподарська кооперація – основа розвитку аграрного підприємництва в Україні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2017. Вип. 12(1). С. 186–192.
11. Богомолова К.С., Островерх О.В. Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 69–75.
12. Чернецька О.В. Кооперація як передумова прояву синергетичного ефекту в діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 249. С. 431–441.
13. Торосян Г.А. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як стратегічний напрям у контексті соціально-економічного розвитку сільських територій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 19. С. 45–48.
14. Шиндирук І. П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 54–59.
15. Саковська О.М. Кооперація в аграрному виробництві: сучасні виклики та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 2. С. 32–45.
16. Самойлик Ю.В. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2014. Вип. 8. С. 109–113.
17. Рибак Я.Я. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 103–107.
18. Борщевський В.В., Магас В.М. Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку. Економіка АПК. 2014. №10. С. 14–19.

 

ДолученняРозмір
PDF icon radko_1_2022.pdf468.53 КБ