Ви є тут

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

В статті встановлено, що на основі соціально-економічних відносин складається система моральних і культурних цінностей професійної діяльності фермера, на яку впливають національні особливості ведення сільськогосподарського виробництва, а також набутий досвід та традиції. Розглянуто ринкові перетворення вітчизняної економіки, що зумовили прояв дестабілізуючих чинників ведення виробничо-збутової діяльності та можливості розширеного відтворення. У дослідженні діяльності фермерських господарств проведено оцінку їхньої поведінки у розрізі середніх, великих та малих суб’єктів господарювання.
Встановлено, що величина рентабельності малих фермерських господарств є суб’єктивно заниженою, що зумовлено тінізацією їх виробничо-господарської діяльності. Розглянуто класичне розуміння диверсифікації. Диверсифікація діяльності фермерських господарств формує позитивні зовнішні ефекти, зокрема, збереження особливостей сільського ландшафту та створення робочих місць у сільській місцевості, зниження забруднення і підвищення якості ґрунту.
За проведеними розрахунками автором визначено середню тривалість зайнятості у виробничому процесі, яка становить 2–3 місяці в перерахунку на повну зайнятість, що вимагає обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності.
Дослідженням встановлено, що тінізація діяльності членів фермерських господарств головним чином пов’язана з веденням несільськогосподарської діяльності, та зумовлена особливостями оподаткування таких господарств. Відповідно застосування принципу градації сукупного доходу дасть можливість врахувати платоспроможність платника податків при обчисленні розміру сплати податку, а отже, більш відповідає принципу соціальної справедливості.
Формування стратегії диверсифікації вітчизняного аграрного виробництва на основі використання досвіду провідних країн потребує його імплементації з урахуванням національних особливостей та факторів впливу. Зокрема були виділені такі основні внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на процес диверсифікації: зовнішні – розвиток регіональної економіки та локального ринку праці, стан їхньої інфраструктури; серед внутрішніх факторів: рівень освіти, вікова структура населення, соціальний капітал на селі, позиції товаровиробників галузі, які підтримуються державними програмами.
Виявлені побажання туристів щодо додаткових послуг, що можуть бути реалізовані фермерськими господарствами. Проведено вивчення думок споживачів і власників ФГ щодо питання про форму оплати праці за участь у сільськогосподарських роботах відпочивальників-туристів.
При дослідженні можливостей розвитку сільського туризму на базі ФГ проведено також аналіз експертних оцінок, та з’ясовано, що спробувати нині реалізувати ідею створення умов для розвитку сільського туризму на власній базі мають можливість тільки 37 % фермерів, що пов’язано з недостатньою інфраструктурою господарств і сільської території.
Серед основних елементів розвитку сільського туризму на базі фермерських господарств можна виділити такі: необхідність визначення потенціалу розвитку сільського туризму на регіональному рівні, забезпечення безпеки життєдіяльності туристів, опрацювання схем відвідування туристичних маршрутів, залучення працюючих в регіоні туристичних фірм, організація широкомасштабної рекламної кампанії.
Ключові слова: фермерське господарство, диверсифікація, сільський туризм, народні промисли, несільськогосподарська діяльність, оподаткування.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-133-146
 1. Земельний  кодекс  України : Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 3–4. ст. 27. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 20.04.2019).
 2. Воронин Б.А., Воронина Я. В. Состояние и тенденции развития фермерских хозяйств в зарубежных странах. Аграрный вестник Урала. 2015. № 10 (140). С. 65–70.
 3. Gullino P., Battisti L., Larcher F.  Linking multifunctionality and sustainability for valuing peri-urban farming: A case study in the Turin Metropolitan Area (Italy). Sustainability (Switzerland), 2018. Vol. 10. Issue 5, 18 р. DOI: http://doi 10.3390/su1005162.
 4. Willemen L., Jones S., Estrada Carmona N., De Clerck F. Ecosystem Service mapsin agriculture. In Mapping Ecosystem Services, 1st ed. Pensoft Publishers: Sofia Bulgaria, 2017. P. 317–321.
 5. Vander Zanden E.H., Verburg P.H., Schulp C.J., Johannes Verkerk P. Trade-offsof Europe an agricultur alaban donment. Land Use Policy, 2017. Vol. 62. P. 290–301.
 6. Ohe Y. Multifunctionality and rural tourism: A perspective on farm directions. J. Int. Farm Manag. 2007. Vol. 4, рр. 18–40.  URL: http://www.ifmaonline.org,
 7. Comparative review of multifunctionality and ecosystem services in sustainable agriculture / J. Huang et al. Environ. Manag. 2015. Vol. 149. P. 138–147. DOI:http://doi 10.1016/j.jenvman.2014.10.020.
 8. Ecosystem services and dis-services to agriculture / W. Zhang et al. Ecol. Econ, 2007. Vol. 64. P. 253–260.
 9. Cairol D., Coudel E., Knickel K., Caron P. Conclusion: Which perspectives for future research on multifunctionality of agriculture and rural areas? Int. J. Agric. Res. Gov. Ecol, 2008. Vol. 7. P. 429–436. DOI: http://doi10.1504/ IJARGE.2008.020088.
 10. Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new institutional arrangements / H.  Renting  et al. Int. J. Agric. Res. Gov. Ecol, 2008. Vol. 7. P. 361–385. DOI:http://doi10.1504/IJARGE.2008.020083.
 11. Zasada I. Multifunctional peri-urban agriculture ‒ A Review of societal demands and the provision of goods and services by farming. Land Use Policy, 2011. Vol. 28. P. 639–648. DOI: http://doi10.1016/j.landusepol.2011.01.008.
 12. Boncinelli F., Bartolini F., Casini L. Structural factors of labour allocation for farm diversification activities. Land Use Policy, 2018. Vol. 71. P. 204‒212. DOI: http://doi10.1016/j.landusepol.2017.11.058.
 13. Streifeneder T. Agriculture first: Assessing European policies and scientific typologies to define authentic agritourism and differentiate it from countryside tourism. Tourism Management Perspectives, 2016. Vol. 20. P. 251‒264. DOI: http://doi 10.1016/j.tmp.2016.10.003.
 14. Сатир Л.М., Свиноус І.В. Організаційно-економічні аспекти диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 66‒70.
 15. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: учеб. пособие. Москва: Финансы и статистика, 2011. С. 120‒121.
 16. Стадник В. В., Мельничук А. І. Зелений туризм: умови розвитку, партнерські мережі та потенціал диверсифікації сільськогосподарських підприємств. Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2017. Т.22, Вип. 12. С. 160‒165.
 17. Мосіюк С. І.,  Мосіюк І. П. Підприємницька діяльність на селі: зелений туризм. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Сер. Економіка та менеджмент. 2017. № 13. С. 88‒92.
 18. Прокопенко О. В. Народні промисли як малий бізнес України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2013. Вип. 32. С. 270‒277.
 19. Энгельгардт А. Н. Из деревни. 12 писем :1872-1887. Москва: Гос. соц.-экон. изд-во, 1937. XVI, 491 с.
ДолученняРозмір
PDF icon byba_v._1-2019.pdf11.38 МБ