Ви є тут

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянута диверсифікація виробництва, що представляє собою процес змін виробничої складової об’єкта управління. Уточнено раціональне співвідношення між диверсифікацією та спеціалізацією аграрного підприємства. Виділено активну, захисну, адаптивну та реактивну стійкість системи, на основі критерію характеру взаємодії системи та зовнішнього середовища. Розглянута методика вибору оптимальної структури портфеля, яка передбачає проходження трьох етапів: визначення набору активів, показників їх прибутковості за періоди, показників взаємозалежності між активами; виявлення у портфельній безлічі сукупності найбільш ефективних; вибір оптимального поєднання активів за виділеними критеріями. Аграрним підприємствам запропоновано орієнтуватися на використання сформованого виробничого потенціалу та розробку на його основі проектів зв’язаної диверсифікації.

Ключові слова: диверсифікація, аграрні підприємства, конгломеративна диверсифікація, портфельний аналіз, виробнича програма.

 1. Цогла О. О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств / О. О. Цогла // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 147–151.
 2. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання – Електронний ресурс: Режим доступу: http://sophus.at.ua/IA_2016_1/12_ivchenko_larisadiversifikacija_dijalnosti_pidp.pdf].
 3. Salova M. Financial Risk Management Basedon-the Use of Financial Analysis Tools / M. Salova, A. Sannikov // New Lessons in Agricultural Economics, Agri business, and Agrarian Law. Washington DC, September 2002. – P. 67–80.
 4. Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.0.04 / С.М. Попова; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2012. – 20 с.
 5. Вітковський О. С. Застосування портфельних теорій для оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства / О. С. Вітковський // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 9.– С. 166–168.
 6. Ткаченко Е. В. Проблемы экономической устойчивости и эффективности производства зерновых культур в Украине / Е. В. Ткаченко // Экономика и предпринимательство, 2015. – № 4 (ч.1).
 7. Красноруцький О. О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О. О. Красноруцький // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. − Серія: Економічні науки, 2014. − №4. − С. 24−30.
 8. Економіка сільського господарства/ П. П. Руснак, В. В. Жебка, М. М. Рудий, Ф. Ф. Чалий; За ред. П.П. Руснака. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
 9. Мелешко М.І. Державне регулювання ринку зерна і ринкових відносин / М. І. Мелешко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=145
 10. Фисун І. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні /
  І. Фисун [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78211.doc.htm.
 11. Чобіток В. І. Концепція управління економічною стійкістю підприємств / В. І. Чобіток // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. − 2014. − № 5(29). – С. 58−65.
 12. Донець Л. І. Науково-методичний інструментарій управління економічною стійкістю підприємства з урахуванням ризику / Л. І. Донець, О. В. Сергеева // Економічний нобелівський вісник. − 2014. − № 1 (7). – С. 148−154.
ДолученняРозмір
PDF icon tkachenko_ekon_1-2017.pdf380.86 КБ